Föredragsinbjudan

Temat för den nionde nordisk-baltiska ISCAR-konferensen 2022 är ”MOT INKLUDERANDE OCH RÄTTVISA SAMHÄLLEN: EN DIALOG MED, INOM OCH BORTOM KULTURHISTORISK AKTIVITETSTEORI”.

I andan av vårt tema har vi äran att bjuda in forskare att bidra med sina aktuella undersökningar och tillsammans med oss diskutera vilka framtida riktningar vår forskning erbjuder i syfte att fostra mer inkluderande, jämlika och hållbara sammanslutningar och samhällen globalt och för alla.

CHAT-gemenskapen har en stark tradition av att studera aktiviteter i all sin mångfald, oberoende om det är fråga om lärande och lek i den tidiga barndomen, skola, utbildning och lärande på olika nivåer, ungdomsaktivism och vardagsliv, eller arbetslivet och organisatoriska lärandeprocesser. CHAT-forskning karakteriseras också både per definition och i praktiken av mångvetenskaplighet och kommunikation mellan forskare från ett brett spektrum av vetenskapsområden, till exempel psykologi, pedagogik, filosofi, historia, sociologi, lingvistik, antropologi, forskning om praxis på arbetsplatser, queer- och genusforskning, datavetenskap, informationssystem, knowledge management, klinisk neuropsykologi, rehabilitering, arbetsterapi, kriminologi och socialt arbete.

Vi välkomnar bidrag på konferenstemat från dessa och andra vetenskapsområden. Vi välkomnar också andra relevanta bidrag med fokus på CHATs historia, moderna tillämpningar och framtida perspektiv.

Themes and subthemes

Theory & Concepts

 • Learning and Development
 • Agency, Subjectivity and Identity
 • Contradictions, Crises and Transformations
 • Play and Imagination
 • Mediation, objects and instruments 
 • Activism and Utopias

Methodology

 • Interventionist research approaches and their roots
 • Formative intervention methods, e.g. the Change Laboratory
 • Unit of analysis: historicity, context, and levels of analytic scale
 • Multi- and trans-methodologies: Issues, challenges, techniques and technologies

Changing practices, relations and communities 

 • Children’s everyday lives in and across diverse contexts
 • Art, artistry and contemporary lives
 • Changing and new forms of work
 • Higher education and academic work
 • The public sector, including health care, social services and urban planning 
 • Social movements and community-based research
 • Leisure activities and self-improvement activities
 • Home, family and everyday life
 • Queer communities and queer life
 • Digital spaces and communities
 • Human and other-than-human relationships

Emerging trends and future directions 

 • Theoretical and methodological explorations
 • Emerging concepts 
 • Tensions, extensions, and new formulations in Cultural-historical and Activity Research (CHAT)
 • Constructive dialogue with other theoretical and methodological approaches 
Formatet på konferensbidragen

Enskild artikel: På artikelsessionerna ger deltagarna muntliga presentationer som följs av en diskussion med publiken och de andra föredragshållarna i samma session. Enskilda artiklar kan fokusera på teoretiska, empiriska eller metodologiska frågor eller ge en översikt av den forskning som gjorts inom ett visst ämne.

Symposium: Ett symposium består av flera artiklar om ett visst ämne eller tema. Symposierna organiseras av deltagarna, som ordnar artiklarna så att de bildar en sammanhängande helhet före inlämnandet av sessionsförslaget. Sessionerna leds av en ordförande, och de har tre till fyra presentatörer och en diskutant. Diskutanten både främjar diskussionen och ger en översikt över artiklarnas eventuella bidrag till vetenskapen och deras signifikans. Symposium granskas som en helhet. Alla artiklar granskas också skilt. 

Poster: En poster ger forskare en chans att presentera sitt arbete visuellt, ackompanjerat av en kort muntlig presentation. De som presenterar en poster bör vara förberedda på att kort presentera sin forskning, diskutera med publiken och svara på frågor. Forskning i ett tidigt skede lämpar sig bäst för postersessioner.

Rundabordsdiskussion: Rundabordsdiskussioner ger möjlighet till en mer interaktiv och explorativ presentation av forskningsfrågor och diskussion. Därför passar den här formen bra för pågående forskning och forskning i ett tidigt skede. Under sessionen har alla presentatörer tillfälle att dela med sig av sin forskning och frågor de vill ta upp, och att inbjuda deltagarna att, till exempel, diskutera sina data eller hjälpa dem med eventuella problem. Sessionen leds av en ordförande. 

Debatt: En debattsession sammanför forskare för att kritiskt diskutera ett specifikt ämne, en aktuell fråga eller ett kontroversiellt påstående ur flera olika perspektiv. Liksom symposierna, organiseras debattsessionerna av deltagarna. I en debattsession presenterar dock varje deltagare kort (högst tre minuter) sina inledande argument i början av sessionen. Efter det tar deltagarna ställning till argumenten och debatterar ämnet. Sessionen leds av en ordförande. 

Workshop, demonstration eller datasession: Workshoppar introducerar deltagarna till en ny forskningsaspekt eller undervisningspraxis och främjar diskussion om ämnet. Målet med en workshop är att ge deltagarna personlig erfarenhet av en viss forsknings-/undervisningspraxis. Om presentationer ges är de korta. Med hjälp av demonstrationer kan presentatörerna visa nyttig forskning, datainsamling och analyser av undervisningsverktyg eller metoder. I datasessionerna delar presentatörerna sina data med deltagarna, i syfte att gemensamt analysera dem, hjärnstorma kring dem och eventuellt tolka dem.

Innovativa sessioner: Vi vill också uppmuntra våra deltagare att överväga att lämna in idéer och förslag till innovativa, kreativa, radikalt nya och experimentella sessionsformat. Det kan till exempel vara snabbsessioner där deltagarna hjärnstormar fram potentiella idéer för forskningsprojekt, kollaborativa workshoppar med inbjudna experter, aktivister, artister och politiker, eller kaffe och idépitchning. Sessioner med artistiska metoder och bidrag välkomnas också. 

Kriterier för granskningen

Alla bidrag, förutom workshoppar, demonstrationer, datasessioner och innovativa sessioner, granskas enligt följande kriterier: 

●    Relevans i förhållande till konferensens tema eller underteman.

●    Den teoretiska och/eller konceptuella ramens koherens.

●    Forskningsmetodens och forskningsdesignens kvalitet, om tillämpligt.

●    Bidragets och argumentationens klarhet.

●    Signifikansen av teori, praktik och policy. 

●    Kvaliteten överlag och vetenskaplig originalitet.

Varje bidrag granskas av två granskare, oberoende av varandra. Symposier granskas som en helhet. Varje bidrag granskas också separat. Varje bidrag måste godkännas för att symposiet ska kunna godkännas som helhet.

Vid granskningen av workshoppar, demonstrationer, datasessioner och innovativa sessioner är de viktigaste kriterierna nyhet, hur sessionen uppmuntrar nya och kreativa sätt att presentera och diskutera forskning och hur sessionen passar ihop med konferensens tema. 

Om vi finner indikationer på plagiat i de inlämnade abstraktmanuskripten eller att författarna har brutit mot de traditionella etiska normerna (WHO Research Ethic committee, AERA Code of Ethics, Forskningsetiska delegationen) rapporteras detta till den vetenskapliga kommittén.

Hur man lämnar in bidrag (preliminär information, kan ändras)

Den nordisk-baltiska ISCAR-konferensen 2022 behandlar alla inlämnade bidrag online via abstraktsystemet Oxford Abstracts. Man kan lämna in bidrag från den 9 augusti 2021 till den 22 oktober 2021 (deadline extended) (kl. 23.59 EET, UTC +2 h). Bidrag som lämnas in för sent tas inte emot. 

Alla bidrag måste ha en rubrik, ett abstrakt och en artikel/text. Alla bidrag ska skrivas på engelska. Bidragen ska följa följande gränser för antal ord: 

Rubrik: högst 20 ord

Abstrakt: högst 150 ord

Utökat abstrakt (extended abstract): högst 1 000 ord, inklusive referenser. Texterna ska inte innehålla någon information om vem som har skrivit dem. Tabeller, figurer och bilder ska läggas till sist i dokumentet. 

Bidrag som överskrider gränserna ovan godkänns inte.

Varje deltagare kan lämna in högst två (2) bidrag.

För symposier krävs endast ett bidrag. Bidrag till symposier ska följa samma gränser för antal ord som andra bidrag. De som vill arrangera ett symposium ska också uppge en diskutant för symposiet i förslaget de lämnar in.