Nordic-Baltic ISCAR 2022

MOT INKLUDERANDE OCH RÄTTVISA SAMHÄLLEN: EN DIALOG MED, INOM OCH BORTOM KULTURHISTORISK AKTIVITETSTEORI

Den nionde nordisk-baltiska ISCAR-konferensen ordnas 14–16.6.2022 i Helsingfors. Vi ordnar konferensen i ett hybridformat med möjlighet att delta både på distans och på plats.

Ett globalt utmärkande drag för forskningen i kulturhistorisk aktivitetsteori (Cultural-Historical Activity Theory, CHAT) är att utforska möjligheter till framtida utveckling: inte hur saker och ting är, utan hur de kunde vara. Detta gör CHAT särskilt fruktbart för att väcka vår fantasi i fråga om möjliga framtidsscenarier för våra samhällen i tider av varaktiga motgångar och svårigheter. I sådana tider behöver även de mest kraftfulla av viljor upplivas och ingjutas med hopp och en tro på att det är möjligt att gå framåt.

Men vi har inte råd att bli självgoda. Vår CHAT-gemenskap måste vara självkritisk och inse sin egen delaktighet och sina blinda fläckar. När man föreställer sig nya framtidsscenarier är det viktigt att fråga sig vem det är som föreställer sig dem, och i synnerhet vem som inte gör det. För att CHAT ska kunna utvecklas och förnya sig är det av största vikt att man för debatt inom CHAT och även med andra teoretiska förhållningssätt och perspektiv. Det är endast med hjälp av sådana diskussioner som vi kan se till att CHAT klarar av att svara på dagens behov i våra samhällen.

I andan av vårt tema har vi äran att bjuda in forskare att bidra med sina aktuella undersökningar och tillsammans med oss diskutera vilka framtida riktningar vår forskning erbjuder i syfte att fostra mer inkluderande, jämlika och hållbara sammanslutningar och samhällen globalt och för alla. CHAT-gemenskapen har en stark tradition av att studera aktiviteter i all sin mångfald, oberoende om det är fråga om lärande och lek i den tidiga barndomen, skola, utbildning och lärande på olika nivåer, ungdomsaktivism och vardagsliv, eller arbetslivet och organisatoriska lärandeprocesser. Vi välkomnar bidrag om alla dessa ämnen.

Huvudtalare vid evenemanget är professor Yrjö Engeström och professor Reijo Miettinen från Helsingfors universitet och professor Shirin Vossoughi från Northwestern University, USA.