Forskningsområden

Institutet för kriminologi och rättspolitik (Krimo) bedriver forskning och gör utredningar om kriminalitet, påföljdssystemet, växelverkan mellan rätt och samhälle samt rättsförhållandena. I forsknings- och uppföljningsverksamheten förenas samhällsvetenskapliga och juridiska frågeställningar och olika forskningsmetoder.

Institutet upprätthåller och utvecklar nationella system för uppföljning av den totala brottsligheten, nationell offerforskning (sedan 1980), ungdomsbrottslighetsenkäter (sedan 1995) och systemet för uppföljning av brott mot liv (sedan 2000). Den nationella brottsofferundersökningen omfattar en allmän uppföljning av utsatthet för brott enligt olika temaområden såsom våld i parförhållanden, finländarnas syn på brottsförebyggande och brottslighet ur regionalt perspektiv.

Arbetet med att utveckla brottsindikatorer grundar sig på metodologisk forskning och internationellt samarbete. Våra indikatorer ger en lägesbild av finländarnas säkerhet och utgör samtidigt material för grundforskningen.

Forskningen om brottslighetens orsaker och riskfaktorer utgör kärnan i den kriminologiska grundforskningen vid institutet. Forskningen är inriktad på kärnfrågan inom socialvetenskaplig kriminologi, sociala och strukturella faktorers betydelse, och beaktar också sambandet mellan individuella faktorer och risken för att påbörja en brottslig bana.

Vid sidan av forskningen om orsaker till brottslighet forskar vi också om brottslighetens konsekvenser: sambandet mellan straff och återfallsbrott samt brottslighetens konsekvenser för förövarna, offren och samhället. I fråga om sociala och kulturella konsekvenser ligger fokus på rädslor, upplevelser av säkerhet och uppfattningar om brottslighet.