Humanister utrustade med framtidsorienterad kompetensprofil, avslöjar multinationell studie

Även om studerande i humaniora specialiserar sig inom flertalet områden är de överförbara färdigheter som de förvärvar under sina studier slående lika. Dessutom främjar en humanioraexamen många av de framtidsorienterade färdigheter som identifierats av världsekonomiska forumet i Future of Jobs Report 2020.

För att underlätta övergången av studerande i humaniora till arbetslivet identifierade det multinationella forskningsteamet ASSET-H den unika kombination av färdigheter och kompetenser som tillsammans utgör den kompetensprofil som är specifik för humanister. Kompetensprofilen förväntas vara en värdefull resurs för både studerande i humaniora och HR-proffs. Profilen ger studenterna den vokabulär som behövs för att beskriva deras färdigheter som är relevanta för arbetslivet och en utgångspunkt för att reflektera över deras gryende yrkesidentitet. I gengäld får HR-proffs en bättre förståelse för kärnkompetenser och den unika blandningen av färdigheter som humanister tillför arbetskraften. Detta gör det möjligt för rekryterare att framgångsrikt matcha humanister med lämpliga arbetsmöjligheter.

Humanister måste göra det lilla extra för att etablera sin yrkesidentitet och hitta sin nisch

”Humanister kan hitta arbete i många olika specialistroller”, kommenterar professor Minna Palander-Collin vid Helsingfors universitet, ”På grund av de många olika sysselsättningsalternativen är det särskilt viktigt för studerande i humaniora att utföra det självreflektionsarbete som krävs för att bli medvetna om de färdigheter som de tillför arbetslivet. ASSET-H hjälper studerande i humaniora på denna resa genom att ge dem information och verktyg såsom kompetensprofilen.” Helsingfors universitet är en partner i projektet ASSET-H Erasmus+ och övervakar spridningen av projektresultat. Projektet kommer att kulminera i spridningskonferenser som anordnas i alla tre deltagande länder. Studerande i humaniora, lärarpersonal och studierådgivare från universitet i hela Finland bjuds in att delta i evenemanget i Tankehörnan våren 2023.

De framtidsinriktade färdigheterna hos humanister

Kompetensprofilen är en praktisk resurs för studerande i humaniora. Den innehåller 70 detaljerade beskrivningar av färdigheter som i hög grad kan överföras till arbetslivet. Dessa färdigheter delas in i sex kluster. Till exempel ”Jag kan lätt reducera stora mängder information till en sammanhängande, koncis helhet” som en informations- och kunskapsfärdighet, ”Jag tvekar inte att själv ta initiativet för att se till att ett projekt blir framgångsrikt” som en kommunikationsfärdighet, och ”Jag kan tolka fakta i deras kulturella sammanhang” som en interkulturell färdighet. ”Kompetensprofilen visar att studerande i humaniora tar examen med framtidsorienterade färdigheter som kritiskt tänkande, vilka är nödvändiga i morgondagens jobb" förklarar innovationsledaren Vivian Roks, Randstad Belgium. Kompetensprofilen finns i sin helhet på ASSET-H-webbplatsen på engelska, finska, svenska, nederländska, spanska och katalanska.

Kompetensprofil baserad på humanisters egna uppfattningar

Forskning visar att studenternas uppfattning om och förmåga att kommunicera om sina färdigheter avgör kvaliteten på deras övergång till arbetsmarknaden. Forskning om uppfattning av ASSET-H-färdigheter bygger på en pilotstudie som genomfördes vid KU Leuven 2016–2017. I studien om ASSET-H 2021 utvärderade 1306 magisterstuderande i humaniora och en kontrollgrupp på 231 magisterstuderande från tre europeiska universitet i vilken utsträckning de har förvärvat vissa färdigheter hittills under sin utbildning. På så sätt intar forskningen en strategi nedifrån och upp, och resultatet blir en kompetensprofil för självuppfattning.

”Resultatet av denna forskningsfas är framgångsrikt och spännande på två sätt”, säger professor Eline Zenner, ”För det första går ASSET-H-profilen in i tillräcklig detalj, inte för att fånga upp en övergripande kompetensprofil för akademiska studerande, utan en kompetensprofil som verkligen är specifik för humaniora. För det andra visar profilen stabilitet över de olika institutionerna: Resultaten för vart och ett av de tre länderna är anmärkningsvärt lika. Detta stärker naturligtvis idén om en gemensam humanistisk identitet - en identitet som inte är innehållsbunden utan gäller för studerande i humaniora i hela Europa.” Eline Zenner är den främsta forskaren bakom ASSET-H-kompetensprofilen för humaniora.

Om ASSET-H

ASSET-H är ett treårigt Erasmus +-projekt som löper fram till augusti 2023. Forskning som visar att humanister tar längre tid än utexaminerade från andra fakulteter för att bli del av arbetskraften fungerade som en första uppmaning till åtgärder. Projektet syftar till att förbättra humanisters övergång till arbetsmarknaden. Projektet leds av KU Leuven och projektpartners är Universitetet i Leiden, Helsingfors universitet och arbetsförmedlingen Randstad Belgium.

Projektets output är: (1) ASSET-H-kompetensprofilen för humanisters anställbarhet. (2) Utbildningsmodul i kursdesign för fakultetsundervisande personal. (3) Studenters personliga planeringsverktyg för utveckling. Projektets sista år involverar omfattande spridning av projektets output och utbildningstillfällen för studenter, lärarpersonal, studierådgivare och HR-proffs.