Anmälan om intresse för uppgift som avdelningens prefekt

Humanistiska fakulteten inbjuder anmälningar till posten som avdelningarnas prefekter vid fakulteten från början av år 2022.

Humanistiska fakulteten har sex avdelningar

  • Alexanderinstitutet
  • Avdelningen för digital humaniora
  • Avdelningen för filosofi, historia och konstforskning
  • Avdelningen för språk
  • Avdelningen för kulturer
  • Finskugriska och nordiska avdelningen

Till avdelningarnas uppgifter vid humanistiska fakulteten hör att stödja fakulteten i att uppnå fakultetens målsättningar samt att främja och utveckla forskningen och undervisningen vid fakulteten enligt fakultetens beslut. Avdelningen upprätthåller en ändamålsenlig chefsstruktur som stödjer forskningen och undervisningen. Avdelningen deltar i arbetet med att förbereda fakultetens gemensamma personalplan.

Avdelnings prefekt deltar bl.a. i verksamheten i fakultetets ledningsgrupp och i beredningen av beslutsfattandet och stöder uppnåendet av fakultetets gemensamma mål. Vid sin egen avdelning sörjer prefekten för informationsgången, främjar välbefinnandet i arbetet och ansvarar för personalplaneringen och personalledningen vid avdelningen. Dessutom kan prefekten ha gemensamt ansvar för fakulteten. Till prefekten för Alexanderinstitutet hör dessutom uppgifter enligt institutets arbetsordning.

Till avdelnings prefekt söks en person, som har ett tillsvidare giltigt vid fakulteten. Prefektens mandatperiod är samma som dekanus (1.1.2022 – 31.12.2025).

Dekanus vid humanistiska fakulteten Pirjo Hiidenmaa (pirjo.hiidenmaa@helsinki.fi) kan ge mera information om uppgifterna och urvalsprocessen för avdekningarnas prefekter. Anmälningar till posten som prefekten inklusive bilagor ombeds skickas per epost till rekrytointi-humtdk@helsinki.fi . Bilagorna bör innehålla CV samt en kort, fritt formulerad ansökan (1 sida) över ansökandes intressen och planer för posten.

Anmälningstiden utgår den 8 oktober 2021.