Upphovsrätt och licenser

Som rättsinnehavare kan du bevilja licens dvs. rätt att använda ett verk, en databas eller något annat material som åtnjuter upphovsrättsskydd.

Enligt citaträtten i upphovsrättslagen är det tillåtet att citera direkt ur ett verk samt att hänvisa till upphovsmannen i relevanta sammanhang i enlighet med akademisk, inom vetenskapsområdet vedertagen referenspraxis, förutsatt att den ursprungliga upphovsmannen och källan nämns. Med hjälp av licensen kan du dock bevilja mer omfattande rättigheter till återanvändning av öppna data eller vid behov begränsa återanvändningen eller bearbetningen på vissa villkor.

Creative Commons (CC) är det mest använda licenssystemet. CC-licensen omfattar en global oåterkallelig rätt att vidaresprida och bearbeta data. Med hjälp av tilläggsvillkor kan upphovsmannen begränsa dessa rättigheter på det sätt som hen anser vara lämpligt. En licens kan göras lösare i efterhand, men det är ofta inte möjligt att göra den striktare.

 Creative Commons villkoren är: 

  • CC BY (ByAttribution, Erkännande): Upphovspersonens namn, licensen och den ursprungliga publikationsplatsen  bör  nämnas.
  • CC BY-SA (ShareAlike, DelaLika): Ändringar måste publiceras med samma licens.
  • CC BY-ND (NoDerivatives, IngaBearbetningar): Licensen ger inte rätt att göra ändringar.
  • CC BY-NC (NonCommercial, IckeKommersiell): Licensen ger inte rätt att använda verket i kommersiellt syfte.
  • CC0 (CC Zero, CC noll): Upphovspersonen  avstår inom ramen för lagstiftningen från alla sina rättigheter. Inga användningsbegränsningar.

Undervisning och forskning: Frågor om upphovsrätt i undervisning och forskning och öppenhet i undervisning behandlas mera ingående i instruktionerna för undervisning och anvisningarna för forskning.

En avhandling är enligt upphovsrättslagen ett verk. Det krävs tillstånd av upphovspersonen för att göra en avhandling öppet tillgänglig. Enligt offentlighetslagen och grundlagen är en avhandling som gjorts i en läroanstalt för att avlägga examen ett offentligt dokument, vilket alla har rätt att bekanta sig med. Om du inte ger tillstånd till att verket publiceras på nätet, är verket endast tillgängligt på biblioteket. Enligt Undervisnings- och kulturministeriets anvisning  (28.1.2004, Dnr 3/500/2004) skall läroanstalter se till att avhandlingar inte innehåller sådant sekretessbelagt material, som skulle hindra avhandlingen från att offentliggöras.

Helsingfors universitet rekommenderar att avhandlingar publiceras öppet på nätet. I instruktioner för studerande ges anvisningar om hur man lämnar in en avhandling i E-thesis systemet och hur den publiceras i universitetets elektroniska publikationsarkiv (Helda). Avhandlingar vid universitetet går igenom ett plagiatkontrollprogram. I instruktioner för studerande berättas också mer utförligt om hur fusk och plagiat definieras.

CC BY –licensen bestämmer användarvillkoren för öppna material. Med CC BY –licensen avstår upphovspersonen inte från alla sina rättigheter, utan meddelar tydligt, på vilka villkor vidare användning av verket är tillåtet. Upphovsrätten förblir hos den ursprungliga upphovspersonen. Om du väljer CC BY –licensen innebär det att ditt verk får spridas och ändras fritt, t.ex. kan texten översättas och denna översättning kan spridas offentligt

Du måste alltid nämnas som den ursprungliga upphovspersonen och alla förändringar som gjorts i det ursprungliga verket måste tydligt informeras om.  En länk eller referens till det ursprungliga verket måste också finnas med. Hela verket måste inte delas med samma licens, t.ex. text och bild kan ha olika licenser. Detta måste meddelas tydligt.

CC BY –licensen ger möjlighet att fritt bearbeta, t.ex. beskära, och dela bilder. Om du vill att dina bilder får delas enbart i sin ursprungliga form och inte bearbetas på något sätt, skall du välja CC BY-ND –licensen (Erkännande-IngaBearbetningar). Bilder får användas i syfte att citera (upphovsrättslagen 22§), om det inte uttryckligen är förbjudet. Det måste dock finnas ett klart samband mellan bilden och ämnet som behandlas.

I följande guider berättas mera uttömmande om hur CC-licenser och upphovsrättigheter ska beaktas när man publicerar bilder och återanvänder dem:

Glöm inte att respektera andras upphovsrätt!

I sampublikationer eller gemensamt producerat utbildningsmaterial lönar det sig att redan i inledningsskedet be om tillstånd att publicera öppet av alla innehavare av upphovsrätt.

Om man infogar andras material (bilder, texter, videor osv) i sitt eget verk måste man se till att man inte bryter mot materialets upphovspersons rättigheter.  I fråga om annat än med öppen licens delat material måste man be om dokumenterbart tillstånd av innehavaren av upphovsrätten.

I alla universitetsstudier måste man följa god vetenskaplig praxis. Under universitetsstudiernas gång lär man sig att referera till andras verk på ett adekvat sätt och i enlighet med vetenskapsområdets praxis. Alla typer av fusk och plagiat är förbjudna. I instruktioner för studerande berättas utförligt vad fusk och plagiat är.

Biblioteket för öppna lärresurser rekommenderar att man väljer Creative Commons Erkännande 4.0 (CC BY) eller Creative Commons Erkännande-DelaLika -licensen (CC BY-SA). Båda licenserna förutsätter att man refererar till den ursprungliga upphovspersonen och det ursprungliga studiematerialet. Förändringa som gjorts måste också redovisas. Användarna av materialet får fritt använda studiematerialet och skapa egna studiematerial på basen av det. Studiematerialet kan uppdateras också efter att du inte mera uppdaterar det.

Creative Commons IngaBearbetningar –licensen (CC BY-ND) rekommenderas inte för öppna studiematerial på grund av att det förhindrar redigering och uppdatering. Studiematerialet kan inte heller översättas eller få ett nytt format.  Creative Commons IckeKommersiell –licensen (CC BY-NC) hindrar användningen av materialet på läroanstalters avgiftsbelagda kurser och avgiftsbelagd kompletterande utbildning. Man kan dock välja också dessa licenser för läromaterial.

Licensen kan markeras på många sätt. I de flesta nättjänster kan man välja licens direkt i publiceringsplattformen när man publicerar materialet. Om du behöver en CC-licens logo eller kod att lägga in, hittar du dem på Creative Commons webbsidorna.  Modeller för olika sätt att referera till CC-licensierat material hittar du i Creative Commons  wiki.

Enligt universitetets principer för open access publicering ska inte vetenskapliga publikationers fortsatta användning begränsas i onödan och användningsvillkoren ska vara tydliga. För publikationer rekommenderar universitetet  CC BY licensen i uppdaterat maskinläsbart standardformat. Licensrekommendationen gäller också avhandlingar.

Helsingfors universitet rekommenderar licensen som är öppna som möjligt för att dela forskningsdata. Man bör dock följa god vetenskaplig praxis och referera till den ursprungliga forskningsdatan när man återanvänder data som har denna licens. För undervisningsmaterial rekommenderas CC BY eller CC BY-SA –licens.

CC BY-NC licensen (IckeKommersiell)  hindrar att materialet delas på en reklamfinansierad publiceringsplattform, en kommersiell publiceringsplattform eller i avgiftsbelagd utbildning,  De flesta sociala medier finansieras med reklam och kommersiella publiceringsplattformer är bl.a. Academia.edu och Research Gate. Många organisationer, däribland de öppna universiteten, ger avgiftsbelagd utbildning och kompletteringsutbildning.

MIT- och GNU-GPL-licenser hör till de licenser som utvecklats för programvara. Gällande delande och återanvändning av öppet innehåll måste man också beakta om någon naturlig person kan kännas igen (direkt eller indirekt genom att kombinera med annat material). Då måste materialet anonymiseras innan det delas öppet. I många fall går det inte alls att dela materialet. Mera information om detta i guiden om hantering av forskningsdata.

För delning av forskningsdata och metadata HU rekommenderar en så öppen licens som möjligt eftersom det underlättar återanvändning av data. Det är god vetenskaplig praxis att nämna den ursprungliga upphovsman och källan. Rättigheterna gällande hantering av forskningsdata bör utredas före delning och återanvändning. Creative Commons -licensernas tidigare versioner (före 4.0) rekommenderas inte för delning av data men CC0 1.0 kan användas.