Kontaktuppgifter för ansvarspersoner

Kontaktuppgifter till Helsingfors universitets biblioteks ledning, experter och tjänster uppdelade enligt ansvarsområde. Vi strävar efter att svara på de meddelanden som skickas till bibliotekets serviceadresser senast följande vardag.
Kontaktuppgifter för styrelsen
Kundservice

Kontaktuppgifter för kundservice

kirjasto@helsinki.fi, telefonnummer 02941 23920

Rådgivning vid trakasserier

Om du vill rapportera en incident eller diskutera något som rör Tryggare rum i biblioteket kan du kontakta bibliotekets trakasserirådgivare: hulib-harassmentadvisor@helsinki.fi

Ut­bild­ning i in­for­ma­ti­ons­sök­ning och in­for­ma­ti­ons­kom­pe­tens

 

Re­sur­ser och IT-sy­stem

In­köps­för­slag

Lämna ett inköpsförslag med e-blanketten

Ur­va­let av kurs­böc­ker

E-post: hulib-textbooks@helsinki.fi

Fjärr­lån

Skicka en fjärrlånbeställning med e-blanketten

E-bib­li­o­teks­re­spons och råd­giv­ning

Sähköposti: e-library@helsinki.fi

Re­sur­ser och sam­ling­ar

Me­ta­da­tatjäns­ter

Ap­pli­ka­tio­ner och da­ta­sy­stem

Forskningstjänster

Alt­metrik

E-post: metrics-info@helsinki.fi

Bib­li­o­metrik, ci­te­rings­a­na­lys

E-post: metrics-info@helsinki.fi

An­vän­dar­stöd för forsk­nings­da­ta­sy­ste­met

E-post: tuhat-info@helsinki.fi

Telefonnummer: 02941 22000

An­vän­dar­stöd för Open Ac­cess

E-post: openaccess@helsinki.fi

Stöd för forsk­nings­da­ta­han­te­ring

E-post: datasupport@helsinki.fi

Kon­takt­bib­li­o­te­ka­ri­er

Förvaltning och per­so­nal

Administration

Eko­no­mis­ka ären­den

EU-pro­jekt och pro­jekt­fi­nan­sie­ring

Kommunikation och me­di­a­kon­tak­ter

Kommunikation

E-post: hulib-comms@helsinki.fi

Kom­mu­ni­ka­tions­chef

Besök

E-post: hulib-visit@helsinki.fi

Re­ser­ve­ra och hyr lo­ka­ler i Kajsahuset

E-post: hulib-tilavaraukset@helsinki.fi