Om biblioteket

Helsingfors universitets bibliotek är Finlands största mångvetenskapliga universitetsbibliotek och det erbjuder informations- och bibliotekstjänster inom universitetets olika vetenskapsområden.
Aktivt i utvecklingen av biblioteksbranschen

Helsingfors universitets bibliotek är verksamt både på nätet och på universitetets fyra campus.

Helsingfors universitets bibliotek producerar internationellt högklassiga informationstjänster för forskning, undervisning och studier vid universitetet. Biblioteket främjar tillgången till och spridningen av vetenskaplig kunskap i samhället.

Biblioteket deltar aktivt i utvecklingen av biblioteksbranschen och i det nationella och internationella bibliotekssamarbetet.

Bib­li­o­teks­or­ga­ni­sa­tio­nen

Biblioteket består av tre helheter:

  • Enheten för lärandetjänster stöder lärare i deras arbete och studerande i deras studier. Enheten sköter bibliotekets kundtjänst, rådgivning, tjänster för informationshantering (inkl. handledning och utbildning i informationssökning) och lärmiljöer.
  • Enheten för informationstillgänglighet ansvarar för bibliotekets samlingar, anskaffning och marknadsföring av material, produktionen av metadata samt för de informationssystem som ger kunderna tillgång till olika resurser.
  • Enheten för forskningstjänster stöder dem som arbetar med forskning i forskningsprocessens alla skeden. Till enhetens ansvarsområden hör tjänster för informations- och datahantering, publikationstjänster, tjänster för utvärdering och synlighet samt övrig konsultering.
Kontakt­uppgifter för sty­rel­sen
Di­rek­tio­nen

Biblioteket har en direktion som tillsätts av universitetets rektor. Direktionen har som uppgift att i samarbete med överbibliotekarien utveckla Helsingfors universitets biblioteks- och informationstjänster och bibliotekets verksamhet i enlighet med universitetets strategi och bibliotekets målprogram.

Vid Helsingfors universitet fungerar direktionen som ett sakkunnigorgan inom biblioteks- och informationstjänstbranschen.

De­le­ga­tio­ner­na

Biblioteket har en delegation påvarje campus. Delegationen har i uppgift att tjäna som diskussions-och samarbetsforum för kunder och bibliotek samt att delta i planering, beredning och utveckling av bibliotekstjänsterna. Medlemmarna i delegationerna företräder de anställda, studenterna, bibliotekets personal och universitetets samarbetspartner vid fakulteterna och de fristående institutionerna som finns påuniversitetets olika campus.

De­le­ga­tio­nen på Cent­rumcam­pus
De­le­ga­tio­nen på Cam­pus Gum­täkt
De­le­ga­tio­nen på Cam­pus Mej­lans
De­le­ga­tio­nen på Cam­pus Vik
Nyc­kel­tal 2021 Öppen vetenskap Samlingarna