Samlingspolicy
Helsingfors universitets biblioteks verksamhet baserar sig på de fyra principer med vilka biblioteket med sitt materialutbud på bästa sätt kan stödja universitetets forskning, studier och undervisning för att de strategiska målen ska uppnås.
Principer för samlingspolicyn
  1. Vi betjänar i första hand lärare, studenter och forskare vid Helsingfors universitet och universitetssjukhuset (HUS)
  2. Vårt mål är högklassigt material som används aktivt
  3. Vi ser till att alla vid universitetet har tillgång till vårt material
  4. Vi främjar synligheten för forskning som bedrivs vid Helsingfors universitet
Vil­ka ma­te­ri­al an­skaf­far bib­li­o­te­ket?

Våra materialanskaffningar är inriktade på det som behövs för forskningen, undervisningen och lärandet vid universitetet. Vi anskaffar material utgående från önskemål från vår primära kundkrets, med beaktande av de resurser som står till förfogande. Vi utvecklar materialutbudet i samarbete med forskarsamhället.

Vi erbjuder kursmaterial till grundexamensstuderande vid Helsingfors universitet och studenter vid Helsingfors universitets öppna universitet. Vi samarbetar med lärarna när det material som ska ingå i utbildningsprogrammens undervisningsplaner väljs ut. I första hand anskaffar vi digitala versioner av kursmaterial. Vi främjar tillgången till kursmaterial i olika lärmiljöer.

För att komplettera kundönskemålen anskaffar bibliotekets experter dessutom ett så omfattande finländskt vetenskapligt material som möjligt och internationellt material i urval.

Bibliotekets materialutbud har sin grund i omfattande digitalt material av hög kvalitet. Det digitala material som vi anskaffar är tillgängligt antingen med Helsingfors universitets användarnamn (i enlighet med användarvillkoren) eller så är det öppet tillgängligt.

Vil­ka ma­te­ri­al be­va­rar bib­li­o­te­ket?

Bibliotekets materialutbud har sin grund i omfattande digitalt material av hög kvalitet. Det tryckta och det digitala materialet kompletterar varandra. I de tryckta samlingarna bevarar vi grundläggande verk inom olika vetenskapsområden och sådant material av hög kvalitet som används aktivt.

Vi förvaltar och utvecklar tjänsten E-thesis, där Helsingfors universitets examensarbeten publiceras och lagras digitalt. Vi ger dem som skriver examensarbeten anvisningar och råd om processen för publikation och lagring. Vi ansvarar för publiceringen av digitala doktorsavhandlingar och för insamlingen av disputationsinformation för universitetets övriga enheter.

Vi administrerar och utvecklar Helsingfors universitets forskningsdatabas. Vi ökar antalet öppna publikationer som publiceras av universitetets personal och studenter. Vi främjar parallellpublicering i Helsingfors universitets öppna publikationsarkiv Helda.

På de publikationsplattformar som biblioteket administrerar publiceras vetenskaplig litteratur som anknyter till forskningen och undervisningen vid universitetet. Det öppna vetenskapsförlaget Helsinki University Press ägs av biblioteket och publicerar vetenskaplig litteratur av hög kvalitet. Biblioteket ger råd och stöd till sina kunder i frågor som gäller open access-publicering. Vi främjar den globala tillgängligheten, synligheten och spridningen av publikationer och forskningsdata som producerats vid Helsingfors universitet.

Donationer

Som donationer tar vi endast emot sådant material som vi anser gagna forskningen, undervisningen och studierna vid universitetet. 

Vil­ka ma­te­ri­al av­lägs­nar bib­li­o­te­ket från sam­ling­ar­na?

i utreder vilken betydelse våra material har för olika kundgrupper och följer användningen av materialet. Vi utvärderar ständigt årsprenumerationerna utgående från användningsvolymer, kundrespons och ekonomiska faktorer. Vi gallrar bort material som inte används eller vars innehåll är föråldrat samt sådana verk som är i dåligt skick och inte kan repareras till ett skäligt pris.

Vi skickar böcker och tidningar som har avlägsnats ur samlingarna och som vi bedömer värda att förvara i hemlandet till Depåbiblioteket. Depåbibliotekets material finns tillgängligt via bibliotekets materialförmedling.