Framtidens problemlösare! –lärarnätverkets första träff

Vad är Framtidens problemlösare! –projektets lärarnätverk och vad ingick i vår första träff?

Framtidens problemlösare! -projektets lärarnätverk samlar frivilliga lärare som är intresserade av att tillsammans med forskargruppen utveckla material och metoder för att identifiera och stödja utvecklingen av barns matematiska problemlösningsfärdigheter. Lärarna får möjlighet att pröva material och metoder med sina elever och på så sätt bidra med värdefull kunskap om hur materialen och metoderna fungerar. Verksamheten är tvåspråkig, vilket betyder att allt material skapas på både finska och svenska. På nätverksträffarna får deltagarna välja vilket språk de använder.

Den första Framtidens problemlösare! –lärarnätverksträffen ordnades tisdagen den 11 oktober 2022. Träffen inleddes med presentation av deltagarna och projektets huvudsyfte. Härefter fick lärarna möjlighet att själva lösa följande problemlösningsuppgift:

Sami ska bygga en bokhylla. Han har köpt fyra plankor. Varje planka har längden 2,5 meter. Hur många 1 meter långa plankor kan han få av de plankor han har köpt?

Ovanstående problemlösningsuppgift har studerats i ett flertal länder runtom i världen. Målgruppen i dessa studier har varit elever i årskurs 5-6. Efter att lärarna själva hade löst problemet diskuterade vi gemensamt vad de tidigare studierna har konstaterat att hjälper eller inte hjälper eleverna i problemlösningsprocessen. Gynnsamma stödåtgärder har varit visuellt stöd (dvs. konkreta bilder) och att eleverna verbaliserar uppgiften i smågrupp.

Innan följande nätverksträff får lärarna tillsammans med sina elever pröva denna ovannämnda problemlösningsuppgift samt en annan. Under följande träff är tanken att diskutera hur eleverna löste uppgifterna, vilka frågor de ställde, vilket stöd de önskade samt hur lärarna kan stödja eleverna i problemlösningsprocessen.

Till slut fick lärarna fritt framföra önskemål och tankar kring följande nätverksträff. Den allra första lärarnätverksträffen var på alla sätt givande. Lärarna uttryckte att de var nöjda med träffen och såg framemot följande träffar.