Forskningsgrupp

I den här sidan presenterar vi vårt forskninsgrupp.
Professorer och forskningsledare
Pirjo Aunio, Professor i Specialpedagogik

Jag är professor i specialpedagogik och forskningsledare inom Active Numeracy. I min forskning fokuserar jag på lärandet av matematiska färdigheter och svårigheter i matematik. Jag strävar efter att utveckla sätt att identifiera barn med matematiksvårigheter och utveckla metoder för att stödja grundläggande matematiska färdigheter.

pirjo.aunio@helsinki.fi

 

Johan Korhonen, Biträdande professor i pedagogisk psykologi

Jag är biträdande professor i pedagogisk psykologi och arbetar vid Åbo Akademi i Vasa. I min forskning fokuserar jag på samspelet mellan kognitiva- och affektiva faktorer och lärande i matematik.

johan.korhonen@abo.fi

Mari Tervaniemi, Forskningsledare
Arja Sääkslahti
Universitetslektorer
Airi Hakkarainen, Universitetslektor i Specialpedagogik

Jag är doktor i specialpedagogik och arbetar som universitetslektor inom specialpedagogik. Mitt forskningsintresse är utvecklingen av matematiska färdigheter och matematiksvårigheter. Jag har utfört uppföljningsstudier av elevers matematiksvårigheter och deras konsekvenser för senare lärande både bland barn och unga. Mitt syfte är att hitta effektiva sätt att förebygga matematiksvårigheter.

airi.hakkarainen@helsinki.fi

Anu Laine, Universitetslektor i matematik didaktik
Eero Haapala
Postdoktorala forskare
Heidi Hellstrand, Postdoktorala forskare

Jag är pedagogie doktor och arbetar som universitetslärare i specialpedagogik vid Åbo Akademi i Vasa. Mitt forskningsintresse är inriktat på utvecklingen av matematiska färdigheter, lärande och inlärningssvårigheter i matematik. Genom min forskning strävar jag efter att utveckla material för kartläggning och identifiering av barn i behov av stöd samt effektiva arbetssätt för att säkerställa att varje barn får möjlighet att utveckla tillräckliga grundläggande matematiska färdigheter.

heidi.hellstrand@abo.fi

Anna Widlund, Postdoktorala forskare

Jag arbetar som universitetslärare i specialpedagogik vid Åbo Akademi i Vasa. Mitt forskningsintresse berör barn och ungas välbefinnande i skolan, framför allt hur välbefinnandet utvecklas och samspelar med elevers skolprestationer, motivation och utbildningsmålsättningar. I min forskning fokuserar jag på de individuella skillnaderna i elevers välbefinnande (t.ex., skolengagemang och utmattning), motivation (t.ex intresse och självuppfattning i matematik) och skolprestationer (t.ex. i matematik) och utvecklingsdynamiken mellan dessa faktorer i olika skolkontexter.

anna.widlund@abo.fi

Eija Väisänen, Postdoktorala forskare
Doktorander
Anssi Vanhala, Doktorand

Jag är fysioterapeut och magister i idrottsvetenskap med idrottsfysiologi som huvudämne. Jag är speciellt intresserad av hur fysisk aktivitet påverkar hälsan, handlingsförmågan och välbefinnandet samt av de bakomliggande mekanismerna för dessa samband. Jag tycker att det är intressant och viktigt att utreda de potentiella sambanden mellan fysisk aktivitet och lärande, och det känns betydelsefullt att forska i ett tema som är relevant för både samhället och individen (barnet).

Inom forskningsgruppen Active Early Numeracy arbetar jag som forskningsassistent, och jag ansvarar för utförandet av uppföljningsstudierna. Med en grundutbildning inom idrottsvetenskap bidrar jag med expertis gällande mätning av fysisk aktivitet och motoriska färdigheter. För tillfället bearbetar jag min ansökan till doktorandutbildningen. Syftet är att doktorera inom projektet och utreda utvecklingssambandet mellan fysisk aktivitet och motoriska färdigheter samt undersöka hur dessa påverkar matematikinlärningen.

anssi.vanhala@helsinki.fi

Pinja Jylänki, Doktorand

Jag är magister i idrottsvetenskap. Jag är speciellt intresserad av utvecklingen av barns motoriska färdigheter, träningen av dessa och vilken inverkan de har på barns liv. Ämnet är väldigt relevant med tanke på att barn under de senaste åren har blivit allt mer passiva i vardagen, och jag anser därför att det är viktigt att utreda hur de motoriska färdigheterna samspelar med utvecklingen av barns tidiga färdigheter. 

Inom Active Early Numeracy ansvarar jag för att planera och även leda en del av interventionsgrupperna. Jag är speciellt intresserad av att kombinera träning av motoriska och matematiska färdigheter hos barn för att undersöka hur detta påverkar deras tidiga matematiska färdigheter.

pinja.jylanki@helsinki.fi

Terhi Vessonen, Doktorand

Jag är pedagogie magister och speciallärare. Jag anser att både matematikinlärning och relaterade kartläggnings- och interventionsmetoder är intressanta och fascinerande forskningsområden. I mitt avhandlingsprojekt fokuserar jag särskilt på utvecklingen av barns matematiska problemlösningsförmåga genom att utnyttja 3D-inlärningsmiljöer. Min nuvarande uppgift inom Active Numeracy är att utföra mätningar inom projektet.

terhi.vessonen@helsinki.fi

Forskningsassistenter
Theo Mbay, Teknisk biträde
Natalia Stalchenko, Forskningsassistent
Anni Byman, Forskningsassistent

Jag har en kandidatexamen i idrottsvetenskap och studerar för tillfället på masterprogrammet i idrottsfysiologi. Inom forskningen är jag särskilt intresserad av förändringar i nervsystemet som orsakas av lärandet och träning, och hur fysisk aktivitet och motorisk träning potentiellt kan hjälpa lärandet.

I Active Early Numeracy -projektet omfattar mina ansvarsområden datainsamling och analys. Dessutom ansvarar jag för att schemalägga mätningarna.

anni.byman@helsinki.fi

Jani Kainulainen, Forskningsassistent
Elina Sipinen, Forskingsassistent
Elena Liikanen, Forskningsassistent

Jag har en kandidatexamen i Psykologi och just nu pluggar jag utbildningsvetenskap på magisternivå i en program som heter Changing Education. Inom forskningsgruppen jobbar jag som en forskningsassistent. Jag har alltid varit intresserad om hur vi lär oss så nu är jag jättenöjd att vara med!

elena.liikanen@helsinki.fi

Samarbetspartner

Prof D. Geary (University of Missouri, USA) is a leading scientist in the field of mathematical learning difficulties. He has studied mathematics learning in general, but also with a focus on developmental dynamics in mathematical learning difficulties, as well as effective intervention approaches.  

Prof D. Stodden (University of Southern Carolina, USA) will provide his expertise in children’s fundamental motor skills development and practices of intervention in training motor skills.  

Prof K. Lee (The Education University of Hong Kong) and Prof R. Parrila (Macquarie University, Australia) will assist us to design of internationally and culturally relevant ways to measure the cognitive skills related to early numeracy learning.  

Prof C. Hillman (Northeastern University, USA) will provide his expertise in investigating children’s physical and brain activity as related to their cognitive skills. 

Professor M. Huotilainen is Professor of Educational Sciences at the Department of Education, University of Helsinki. Her main area of interest is to apply neuroscientific methods to relevant, learning-related questions. She has studied many types of learning situations including formal learning, hobbies, informal and exposure learning and many types of learners such as school children, adolescents and adults, and developed methods for her studies.