Finska och litteratur

Forskningsgruppen för finska och litteratur behandlar ämnesdidaktiskt läroämnet modersmål och litteratur, främst lärokurserna finska och litteratur samt finska som andraspråk och litteratur.

Forskningsgruppen för finska och litteratur undersöker multimetodiskt och med hjälp av olika material frågor som gäller lärande, undervisning, handledning och bedömning inom ämnesområdet. Inom läroämnet modersmål och litteratur riktar sig vår ämnesdidaktiska forskning främst till lärokurserna finska och litteratur samt finska som andraspråk och litteratur. Föremål för vår forskning är småbarnspedagogiken, den förberedande undervisningen, den grundläggande utbildning, gymnasierna, yrkesutbildningen och lärarutbildningen. Särskilda intressen är följande:  

  • språkmedvetenhet; att bli språkmedveten och språkkunnig  
  • läsfärdighet; att läsa olika texter; kritisk läsfärdighet   
  • skrivkunnighet; att skriva olika texter  
  • litteraturfostran; särskilt barn- och ungdomslitteratur  
  • lärande och undervisning i undervisning om språket; pedagogisk grammatik  
  • interaktionsmetoder; kroppslighet och materialitet i lärandet  
  • tidiga kunskaper i finska och deras utveckling, undervisning, stöd och bedömning i olika sammanhang   
  • stöd för flerspråkiga elevers eget modersmål  
  • läroplaner och utveckling av dem; mångfald, jämställdhet och likabehandling   
  • analys av läroämnets powerful knowledge

.