Forskningsgrupper

HuSoEd innehåller fem forskningsgrupper.
Finska och litteratur

Forskningsgruppen för finska och litteratur behandlar ämnesdidaktiskt läroämnet modersmål och litteratur, främst lärokurserna finska och litteratur samt finska som andraspråk och litteratur. Ur ett perspektiv som omfattar lärande, undervisning, handledning och bedömning undersöker vi läsande, skrivande, språkkunskaper och interaktionsfärdigheter, drama- och mediefostran samt hur språkkunskaperna hos elever som lär sig finska utvecklas och kan stödjas. Vårt intresse sträcker sig från småbarnspedagogik och förberedande undervisning, via grundläggande utbildning, gymnasie- och yrkesutbildning ända till lärarutbildning.

Främdspråkundervisning

Forskargruppen för främmande språks didaktik vid Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet undervisar i, forskar om och utvecklar utbildning i främmande språk. Forskargruppen har ett brett forskningsområde inom utbildning i främmande språk på grundskole-, gymnasie- och högskolenivå samt inom lärarutbildning. Vi deltar också aktivt i att utveckla och genomföra fortbildningar.

 

Geografi och miljöfostran

Vår forskningsgrupp har två huvuduppgifter: forskning i geografins didaktik och i miljöfostran.

Geografins didaktik fungerar som en bro mellan den akademiska geografin och skolgeografin. Den tillämpar de senaste perspektiven inom geografi på skolundervisningen och för också in barns och ungas livsvärld som en del av den geografiska forskningen.

Våra forskningsteman i anknytning till geografi är:

 

 • Förhållandena mellan det geografiska vetenskapsområdet och skolgeografin
 • Barns och ungas livsvärld
 • Skolundervisning och läromedel i geografi
 • Värderingar, medkänsla och mångfald i utbildningen
 • Lärmiljöer utanför skolan
 • Geomedia och visuellt material

Miljöfostran spelar en viktig roll i strävan efter ett hållbart levnadssätt. I miljöfostran beaktas miljöns olika dimensioner, såsom ekologisk, social, kulturell, ekonomisk, estetisk och etisk miljö.

Våra forskningsteman i anknytning till miljöfostran är:

 • Deltagande miljöfostran och aktivt medborgarskap
 • Förverkligande av ekosocial bildning
 • De ungas framtidsvisioner och utopier om hållbarhet
 • Miljöfostran i stadsliknande miljöer
 • Klimat- och hållbarhetspedagogik inom småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning
Historia och samhällslära

Vår forskningsgrupp undersöker frågor som gäller undervisningen och lärandet, det vill säga didaktiken, i historia och samhällslära. Vi är bland annat intresserade av att utveckla och undersöka det historiska och samhälleliga tänkandet. Vi undersöker också historien inom fostran och utbildning och det komplexa förhållandet mellan utbildning och samhälle. Vi intresserar oss för lärarrollens historiska utformning, lärarutbildningens utveckling, retoriken i den offentliga debatten om utbildning samt det politiska och ideologiska trycket som ställs på skolan. Dessutom undersöker vi hur människor använder historien i sin vardag. 

Utöver forskningen producerar vår grupp material för att stödja undervisning i historia och samhällslära samt organiserar utvecklingsprojekt inom området. Vid Pedagogiska fakulteten ansvarar vi för undervisning i historiens och de samhälleliga ämnenas didaktik samt ordnar doktorsutbildning som anknyter till våra forskningsteman. 

Åskådningsämnen

Forskningsgruppen för åskådningsämnenas didaktik undersöker teman som gäller

 • åskådningsämnen i den allmänbildande skolan (religion och livsåskådningskunskap)
 • undervisning och lärande inom filosofi
 • åskådningsfostran inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen
 • mångfalden av åskådningar
 • medborgarnas jämställdhet
 • människorättsfostran och global fostran.

Vår grupp svarar vid Pedagogiska fakulteten för undervisningen i åskådningsämnen och filosofins didaktik samt småbarnspedagogikens åskådningsfostran och ordnar doktorsutbildning inom området. 

Våra aktuella forskningsteman är genomförandet av åskådningsundervisning och åskådningsfostran i ett pluralistiskt samhälle, frågor som gäller den yrkesmässiga kompetensen hos lärare inom åskådningsämnen och småbarnspedagogik samt människorättsfostran och medborgarfostran. Våra senaste vetenskapliga publikationer har behandlat till exempel integrerad undervisning i åskådning, undervisning i islam, språk-, kultur- och åskådningsmedveten undervisning och fostran, mänskliga rättigheter, mångfald och social rättvisa samt radikalisering och förebyggande av extremism. Inom småbarnspedagogikens åskådningsfostran har vi forskningsbaserat utvecklat pedagogik som beaktar olika åskådningar och utnyttjar olika inlärningsmiljöer. Forskningsgruppens spetsprojekt är för närvarande ett delvis integrerat projekt för utveckling av den åskådningsundervisning som genomförs vid övningsskolorna. 

Utöver forskningen producerar gruppen material till stöd för skolans undervisning i åskådningsämnen och småbarnspedagogikens åskådningsfostran samt för åskådnings- och kulturmedveten undervisning. Gruppen deltar också allmänt i forsknings- och utvecklingsverksamhet som gäller fostran och undervisning. Vi bedriver ett mångvetenskapligt samarbete med olika läroämnen och forskare inom olika områden. Vår grupp har ett omfattande nätverk med både akademiska och praktiska aktörer. Forskningsgruppen har ett tätt internationellt samarbete särskilt med forskare vid nordiska universitet. Vi samarbetar bland annat med forskningssamfunden International Seminar on Religious Education and Ethics och Nordisk Fagdidaktisk konferens.