PPP Botnia studien

Prevalensen, förutsägelsen och preventionen av diabetes (PPP)-botniastudien är en populationsbaserad studie i Botniaregionen i västra Finland.

Målet med studien är att få exakta uppskattningar av diabetesprevalensen, försämrad glukostolerans och metabola syndromet liksom relaterade riskfaktorer hos populationen. Totalt, valdes 9000 kvinnor och män i åldern 18-75 år ut slumpvis från befolkningsregistret och bjöds in till att medverka i studien. Totalt medverkade 5208 (54,7% av inbjudna) i baslinjestudien under åren 2004-2008. Sex år senare, bjöds deltagarna in till den första uppföljningsundersökningen under 2011-2015; nästan 4000 deltog, varav 160 med diabetes. Den andra uppföljningen startade 2018 och samtliga levande som deltog i första undersökningen kommer att bjudas in.

Deltagarna deltar i en 75 g OGTT after 12 timmars fasta över natten för att hitta diabetesprevalensen och den försämrade glukostoleransen. Prover för insulin, diabetesrelaterade antikroppar och blodlipder tas. Prover tas även för genetiska analyser för att studera ärftligheten vid diabetes. Även längd, vikt, midjemått, blodtryck och BMI mäts.

Vid första besöket, deltog omkring 60% (de som var berättigade och villiga) i en 2 km lång gångtest som mätte fysisk aktivitet. Deltagaren fyllde även i ett frågeformulär om familjehistorian vid diabetes och livsstilsfaktorer såsom rökning, alkoholkonumtion, näringsintag och träning. Deltagarna fyller även i ett frågeformulär om psykisk stress och depression för att studera om dessa faktorer är relaterade till diabetesrisk.

PPP-Botnia Trio

Typ 2-diabetes är resultatet av en kollision mellan genetiskt arv och miljöfaktorer. Några af de genetiska faktorerna bakom diabetes ärvs olika från fader och från modern. Ofta är gener från en förälder (pappa eller mamma) aktiv och den andra är passiv. Nägra av de ärvda genetiska faktorerna kan förändras under fosterstadiet. Därför har vi bjudit in släktingar (föräldrar, barn, makar, sysdom) från original- PPP-Botnia-studien för att delta i PPP-Botnia Trio-studie. Studien startade 2016 och pågår.