Melatonin studien

Melatonin-studien (MELAG) utredde effekterna av melatoninbehandling på sockeromsättningen och sömnkvaliteten.

Melatonin används allmänt i Finland för behandling av sömnlöshet. Melatonin är också kroppens eget producerade sömnhormon, som verkar via melatoninreceptorn. Hos befolkningen har man i melatoninreceptorns gen (MTNR1B) konstaterat en allmän förändring, som har förknippats med försämrad insulinproduktion och förstorad risk att insjukna i typ 2 diabetes.

Studiepersoner: 44 personer från den PPP studien var rekryterats till studien, varav hälften hade en risk genotyp (GG) och hälften inte (CC). Ingen hade diagnostiserats med diabetes.

Studie deltagarna behandlades med melatonin (Circadin® 4 mg) för 3 månader. Deltagarna var inbjudit till undersökning före melatonin behandlingen påbörjas och efter 3 månaders behandling med melatonin. På båda besöker deltagarna fyllde i frågeformulär för att notera sömnrytm och eventuella sömnproblem under 2 veckor innan studiens början.

Deltagare genomgått en oral glukosbelastning (75g OGTT) vid basalbesöket och 3 månader efter. Blodprov togs före belastning och efter med en halv timmes mellanrum under två timmars tid. Ur blodproverna analyserar man melatoninkoncentration, blodsocker, fettvärden, insulin och c-peptid som beskriver bukspottskörtelns insulinutsöndring. Dessutom tas 4 reservrör för hormon- och andra fettsyreanalyser. Melatonin påverkar sömnkvaliteten och energiförbrukningen och därför studerade detta i en veckas tid med en sk. Actigraph mätare.

Studien visade att melatonin försämrar insulin sekretion och upphöjt blodsocker i alla deltagare men speciellt i deltagare som hade risk genotyp.