Innovationer blir till när akademisk expertis och läkemedelsindustrins behov möts – säkra och effektiva läkemedel som mål   

Forskningssamarbete klarlägger näringslivets behov och forskningsproblem för akademiska forskare.

Clare Strachan, professor i farmaceutisk kemi och teknologi vid Helsingfors universitet, och Anne Juppo, professor i industriell farmaci, fann gemensamma forskningsintressen med läkemedelsindustrin, Strachan med Orion Pharma och Juppo med Bayer. 

Samarbetet mellan Helsingfors universitets forskare och läkemedelsföretagen grundar sig på Tandem Industry Academia Professor-finansieringen från Stödstiftelsen för forskningens genomslag, som ger professorer möjlighet att bedriva forskning tillsammans med företag i deras lokaler. Finansieringen beviljas för ett års tid och kan fördelas på högst tre år.    

Optimerad läkemedelseffektivitet och förbättrad patientsäkerhet som gemensamt mål  

Clare Strachans forskningsprojekt planerades från första början i samarbete med Orion Pharma. Projektet tar fasta på ny bilddiagnostik från den akademiska världen som kan användas för läkemedelsindustrins behov för att bättre förstå de kemiska och fysikaliska egenskaperna i ytstrukturen hos läkemedelspartiklar och läkemedelsformer.      

Syftet är att få ny information om den ytstruktur hos läkemedelsprodukter som avgör hur väl ett läkemedel löser upp sig och upptas i kroppen, för att därigenom optimera läkemedelseffektiviteten och förbättra patientsäkerheten.  

– Vårt samarbete kommer att pågå i tre års tid. Jag arbetar vid Orion Pharma i ungefär fyra månader varje vår 2023–2025. 

Fördelen med en längre tidsram är enligt min mening att den ger mer tid att utveckla forskningen och samarbetet så att resultatet blir meningsfullare och verkningsfullare, beskriver Strachan.      

– Mötena med forskarna vid Orion Pharma är väldigt inspirerande och motiverande, fortsätter hon.   

Ny teknik hjälper vid doseringen av läkemedel och underlättar livet för patienter 

Anne Juppos forskningsprojekt vid Bayer handlar om att utveckla ny innovativ teknik för dosering av orala protein- och peptidläkemedel. Tekniken gör livet lättare för patienterna och minskar dessutom sjukvårdskostnaderna.   

Projektets resultat kan i bästa fall vara revolutionerande inom utvecklingen av proteinmediciner och skapa en ny teknik som skulle kunna tillämpas brett inom läkemedelsindustrin.   

– Proteiner är kemiskt känsliga för att ändra sin form och bryts lätt ned i människans matsmältningssystem. Projektet syftar till att ta reda på hur proteiner och peptider kan administreras oralt utan att deras kemiska struktur påverkas, förklarar Juppo.    

Enligt Juppo är forskningsämnet mycket aktuellt och kräver specifik expertis inom medicintekniska produkter och material som inte många företag, och än färre universitet, besitter.    

– I projektet kombinerar vi min egen forskningsgrupps erfarenheter av stabiliteten hos läkemedelsproteiner med Bayers erfarenheter och forskning om medicintekniska produkter och material, säger Juppo.   

Juppo arbetar vid Bayer i Åbo 1.3.2023–1.5.2024.  Fördelen med en sammanhängande forskningsperiod är enligt henne att det blir lättare att fokusera på forskningsprojektet. Det har också gett henne möjlighet till en undervisningsfri forskningsperiod, vilket det annars är svårt att hitta finansiering för.  

Forskningssamarbetet gynnar båda parter  

 Samarbetet anses berika både forskningen och undervisningen vid universitetet, medan den akademiska expertisen samt infrastrukturen och samarbetsnätverken ger företaget kompletterande kunskap och perspektiv.     

Juppo tillägger att hennes medverkan i produktutvecklingsteamet i ett läkemedelsbolag uppdaterar hennes allmänna kunskaper inom området, vilket framöver kommer till nytta för alla som studerar industriell farmaci vid Helsingfors universitet, dvs. grundexamensstuderande, farmaceuter och provisorer som deltar i specialiseringsutbildningar, samt doktorander.   

Strachan instämmer och anser att ökad kvalitet och relevans inom undervisningen leder till att en ny motiverad studentgeneration uppstår och till att den värdefulla arbetsstyrkan inom läkemedelsutveckling förnyas.     

Strachan säger att forskningen inom läkemedelsanalys också har blivit allt viktigare för läkemedelsutvecklingen och att nya uppföljande forskningsprojekt är i startgroparna.   

Forskningssamarbete gör det möjligt att dagligen mötas ansikte mot ansikte. Fortlöpande samverkan bidrar till en bättre förståelse om dels de specifika behoven i företaget, dels den akademiska expertisens och infrastrukturens potential i nuläget. Saknad information tas fram genom samarbete.

Juppo ser arbetet vid Bayer som en unik möjlighet att lära sig nytt om medicintekniska produkter: om deras polymermaterial och hur de bearbetas och karakteriseras. Forskningens resultat rapporteras i publikationer.    

– Kunskapsmässigt har jag blivit tvungen att gå utanför min bekvämlighetszon, vilket gett mig möjlighet att lära mig nytt och hitta nya samarbetspartner. Även under det här projektet har de nya kontakterna öppnat upp för att vi tillsammans med Bayer och andra företag och universitet sökt ny forskningsfinansiering för ett tema kring utnyttjande av AI, fortsätter Juppo.     

– Jag har själv en bakgrund inom läkemedelsindustrin, vilket kanske gjort det lättare för mig att kavla upp ärmarna och bli en del av Bayers projektteam och teamets dagliga verksamhet. Via mig har Bayer fått tillgång till ett nätverk av experter i Finland och internationellt, vilket gett praktisk nytta för projektet, säger hon.     

Båda professorerna anser att alla som sysslar med tillämpad universitetsforskning borde tillgodogöra sig företagsvärldens perspektiv och nätverka med näringslivet.    

Juppo tycker det är nyttigt att se vilka forskningsämnen som har praktisk relevans och att kunna hitta kunskapsluckor. Det bäddar för nya innovationer.     

Strachan hoppas att den ökade interaktionen och samstämmigheten mellan olika områden ger långvariga nyttoeffekter.