Oikeusvaltioperiaatetta edistetään Mosambikissa koulutuksen avulla

Oikeusvaltiokeskuksen hanke YK:n huumeiden ja rikollisuuden torjunnasta vastaavan toimiston UNODC:n kanssa on käynnistynyt keväällä 2022. Hankkeen tavoitteena on parantaa oikeusvaltiokoulutuksen saatavuutta ja laatua yliopistoissa sekä oikeudellisessa koulutuskeskuksessa (Center for Legal and Judicial Training, CFJJ).

Hanke käynnistettiin virallisesti eri sidosryhmien kanssa Maputossa kesäkuussa. Samalla toteutettiin ensimmäiset koulutukset ja oikeusvaltioklinikan ensimmäinen vierailu. Klinikan työn tavoitteena on antaa asiantuntemus hankkeen käyttöön paikallisesti identifioitujen tarpeiden pohjalta. Lisäksi klinikka kerää tietoa käytettävissä olevien opetusmoduulien toimivuudesta paikallisessa kontekstissa ja pohtii tapoja, miten oikeusvaltiokysymyksiä on tehokkainta opettaa. Samalla klinikka ja koko hanke tuottavat tietoa keskukselle sen laajempiin, pidemmän tähtäimen tietotarpeisiin mm. oikeusvaltiotyön mitattavuudesta, oikeusvaltiotyön sektoreiden tarkoituksenmukaisuudesta ja kontekstisidonnaisesta lähestymistavasta oikeusvaltiotyössä. Klinikka pohtii koulutuksen ja tietoisuuden kasvattamisen merkitystä oikeusvaltioperiaatteen edistämisessä ja oikeusvaltiotyössä laajemmin. Vanhempi tutkija Liisa Laakso Pohjoismaisesta Afrikka-instituutista on todennut näyttöä olevan siitä, että akatemian vahvistaminen on yksi tehokkaimpia keinoja edistää oikeusvaltiota. Tähän ajatukseen myös Oikeusvaltiokeskuksen ja UNODC:n hanketoteutus pohjautuu. Hankkeen lähtöolettamus on, että koulutuksella on merkittävä rooli ihmisoikeuksia tukevan laillisen ilmapiirin luomisessa.

Oikeusvaltioklinikka työskentelee erityisesti UNODC:n rakentamien oikeusvaltiokoulutuksen moduulien muokkaamisessa paikalliseen kontekstiin sopivaksi.  On huomattu, että koulutus ja esimerkkiaineistot tulee aina räätälöidä kontekstisidonnaisesti, eikä sama toteutustapa sovi kaikkialle samankaltaisena. Mukaan työskentelyyn tulevat jatkossa myös paikalliset kansalaisyhteiskuntatoimijat. Moduulit käsittelevät hyvin laajasti eri oikeusvaltion elementtejä. On tärkeää, että osallistuvat tahot saavat riittävästi aikaa sisältöihin tutustumiseen sekä valittujen teemojen syvällisempään käsittelyyn. Hanke pyrkii varmistamaan, että yliopisto-opettajien ja kouluttajien kapasiteetti opettaa oikeusvaltiokysymyksiä kasvaa.

Hanke on tuottanut tähän mennessä myös odottamattoman positiivisen tuloksen, kun Universidade São Tomás on ilmoittanut halunsa rakentaa maisteriohjelman moduulien pohjalle. Oikeusvaltiokeskus on tukenut aloitetta.

Seuraava oikeusvaltioklinikan käynti Mosambikissa sijoittuu lokakuun alkupuolelle. Työskentely tulee keskittymään erityisesti opetussisältöjen kontekstisidonnaisuuden edistämiseen.  Lokakuun aikana myös hyvin alkaneet koulutukset jatkuvat. Mukana hanketoteutuksessa on tällä hetkellä kolme yliopistoa: Universidade Eduardo Mondlane, Universidade São Tomás ja Universidade Pedagógica.

Oikeusvaltioklinikan osallistujat ovat professori Sakari Saaritsa, professori Joseph Brojomohun-Gagnon ja Oikeusvaltiokeskuksen johtaja Tuija Brax.