Ihmiset

Monitieteelliseen tutkimushankkeeseemme kuuluu Helsingin yliopistossa ja Aalto-yliopistossa toimivia kaupunkimaantieteen, kaupunkisosiologian ja suunnittelun tutkijoita, sekä partnerikuntien edustajia.

Tutkimushanketta johtaa kaupunkimaantieteen apulaisprofessori Venla Bernelius.

Venla Bernelius

Venla Bernelius on Helsingin yliopiston kaupunkimaantieteen apulaisprofessori, jonka työtä on aina ohjannut viehätys tieteeseen ja mahdollisuudet yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Bernelius on opiskellut maantiedettä, tilastotiedettä ja sosiaalitieteitä Suomessa ja Ruotsissa ja väitellyt kaupunkimaantieteestä Helsingin yliopistossa. 

Berneliuksen suurimpana akateemisena kiinnostuksen kohteena on ymmärtää kaupunkien sosiaalispataalista kehitystä ja sen vaikutuksia yhteiskuntaan ja sen instituutioihin. Valtaosa Berneliuksen työstä keskittyy segregaatioon, tarkastellen erityisesti koulujärjestelmään sisältyviä eriytymistä aiheuttavia mekanismeja.  Maantieteen monipuolisuus tieteenalana on antanut hänelle kuitenkin myös mahdollisuuden opiskella naapurustojen luottamukseen ja solidaarisuuteen sekä korkeastikoulutettujen maahanmuuttajien asumisvalintoihin liittyviä teemoja. 

Tutkijaprofiili ja julkaisut Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa

Mari Vaattovaara

Mari Vaattovaara on kaupunkimaantieteen professori ja hän toimii Kaupunkitutkimusinstituutin johtajana. Hänen tutkimuksensa kohdistuu kaupunkialueisiin, segregaatioon, maahanmuuttoon sekä erilaisiin asumismuotoihin ja -politiikkaan ja niiden vaikutuksiin laajemmissa sosiaalisissa ja tilallisissa kehitysprosesseissa. Lisäksi Vaattovaara on työskennellyt saavutettavuuteen, luoviin aloihin sekä alueiden kilpailullisuuteen liittyvissä projekteissa. 

Vaattovaaralla on vankka ja laaja kokemus tohtorikoulutusohjelmista ja hän onkin toiminut puheenjohtajana sekä varapuheenjohtajana kansallisessa monitieteellisessä asumisen muutoksen tohtoriohjelmassa sekä rakennetun ympäristön tohtoriohjelmassa.

Tutkijaprofiili ja julkaisut Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa

Anssi Joutsiniemi

Anssi Joutsiniemi toimii Aalto-yliopistossa Kaupunkikehityksen ja -mallintamisen professorina ja Helsingin yliopiston ja Aalto yliopiston yhteisen Urban Studies & Planning -maisteriohjelman johtajana. Hänen tutkimusintressinsä liittyvät yhdyskuntasuunnittelun tietotekniikkaan, paikkatiedon hyödynnettävyyteen sekä hajautettuihin mallintamismenetelmiin. Ennen Aalto-yliopistoon siirtymistä Joutsiniemi toimi 15 vuotta tutkijana ja tutkimusjohtajana Tampereen teknillisessä yliopistossa. Vuosina 2010–2016 Joutsiniemi toimi Yhdyskuntasuunnittelu-lehden päätoimittajana. 

Tutkijaprofiili ja julkaisut Aalto-yliopiston tutkimusportaalissa

Ilkka Arminen

Ilkka Arminen on sosiologian professori Helsingin yliopistossa. Hän tutkii mediaa ja teknologiaa vuorovaikutuksessa, kuten kännyköiden käyttöä, verkkoyhteisöjä ja muuttuvia intimiteetin alueita. Hän johtaa tutkimusta etnisten suhteista ja vuorovaikutusosaamisen jakaantumisesta naapurustoissa. 

Tutkijaprofiili ja julkaisut Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa

Marko Elovainio

Marko Elovainio on psykologian professori Helsingin yliopiston Lääketieteellisessä tiedekunnassa (Psykologian ja logopedian osasto) ja tutkimusprofessorina Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Hän on tutkinut elämänkaaren psykososiaalisia terveysriskejä ja viimeisimmät tutkimukset ovat käsitelleet sosiaalisten suhteiden ja ympäristöaltistusten suhdetta mielenterveyteen, muihin terveysvasteisiin, terveyspalveluiden käyttöön ja erilaisiin biomarkkereihin.

Tutkijaprofiili ja julkaisut Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa

Veikko Eranti

Veikko Eranti on kaupunkisosiologian apulaisprofessori ja toimii Center for Sociology of Democracy –tutkimusryhmän toisena johtajana. Hän on tutkimuksessaan keskittynyt osallistumisen, demokratian ja poliittisen kulttuurin tarkasteluun, niin kaupungeissa kuin verkkoympäristössä. Tällä hetkellä hän johtaa Total Democracy –projektia, joka tutkii demokratiaa parademokraattisissa instituutioissa, kuten osuuskunnissa, kirkoissa ja asukasyhdistyksissä. Eranti on opiskellut sosiologiaa ja kirjallisuutta ja väitellyt sosiologiasta Helsingin yliopistosta. 

Tutkijaprofiili ja julkaisut Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa

Michail Galanakis

Michail Galanakis is a qualified teacher and researcher at the department of architecture in Aalto University. His original background in architecture has extended to design, planning and geography. He has inquired into the intercultural potentials of public space in societies that identify themselves as democratic and/or multicultural. His research has been realised with the financial support from various funding bodies such as the Academy of Finland, the City of Helsinki, the Greek IKY, etc. Michail lives in Helsinki with his partner and their dog Lucy.

Tutkijaprofiili ja julkaisut Aalto-yliopiston tutkimusportaalissa

Sanna Iltanen

Arkkitehti Sanna Iltanen on dynaamisten simulaatiomallien hyödyntämiseen perehtynyt projektitutkija.  Hänen kiinnostuksen kohteinaan ovat mm. kaupunkikehitystä kuvaavat agenttipohjaisten mallit, kaupunkitilaan keskittyvät paikkatietoanalyysit sekä niihin liittyvät kompleksiset ilmiöt. Aiemmin Iltanen on työskennellyt useissa kvantitatiivisia paikkatietoanalyysejä ja kaupunkien muutosdynamiikkaa kuvaavia simulaatiomalleja kehittäneissä tutkimushankkeissa (Tampereen teknillinen yliopisto, Aalto-yliopisto). Iltasella on myös yli 15 vuoden kokemus arkkitehtisuunnittelusta yksityisellä sektorilla.

Tutkijaprofiili ja julkaisut Aalto-yliopiston tutkimusportaalissa

Teemu Kemppainen

Teemu Kemppainen (VTT) työskentelee kaupunkimaantieteen yliopistolehtorina. Hän väitteli 2017 Helsingin yliopistolla kaupunkisosiologian alalta. Hänen väitöstutkimuksena aiheena oli sosiaalinen järjestys ja koettu turvattomuus erilaisilla asuinalueilla, erityisesti suomalaisissa lähiöissä. Kemppainen on tutkinut hyvinvointia kontekstuaalisena ilmiönä monesta eri näkökulmasta. Hänen tutkimusintresseihinsä lukeutuvat muun muassa asumisen tutkimus, muuttoliikkeet, terveyspalvelujen käyttö, sosiologian teoria, kyselytutkimuksen menetelmät ja regressioanalyysi.

Tutkijaprofiili ja julkaisut Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa

Nilay Kilinç

Nilay Kilinç is a social anthropologist with a focus on migration studies. Currently, she holds a postdoctoral researcher position at Helsinki Institute of Urban and Regional Studies, University of Helsinki. Her research is focused on highly-skilled Turkish migrants’ social and professional networks in Helsinki, Copenhagen and Stockholm. She obtained her PhD degree from University of Surrey and MA degree from Lund University. Her PhD thesis explored the lifestyle motivations for the second-generation Turkish-Germans to ‘return’ to Turkey and settle in the Mediterranean tourism hub, Antalya.

Tutkijaprofiili ja julkaisut Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa

Matti Kortteinen

Matti Kortteinen on kaupunkisosiologian professori Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksella. Vuodesta 1998 lähtien Kortteinen on yhdessä professori Mari Vaattovaaran kanssa keskittynyt Helsingin alueen alueelliseen eriytymiseen. Aloitettuaan etnografisesta laadullisesta analyysista Kortteinen on laajentanut metodologista kenttäänsä yhdistelemällä laadullista analyysia ensin kyselytutkimusaineistoon ja pitkän aikavälin tilastollisiin seuranta-aineistoihin ja lopulta GIS-analyysiin eli paikkatietojärjestelmään pohjautuvaan analyysiin. Hänen viimeisimmät mielenkiinnon kohteensa liittyvät Helsingin kaupungin vuodesta 1961 aloittaman sosiaalisen sekoittamisen politiikan vaikutuksiin. Kortteisen tutkimukselle on myönnetty kahdesti (vuosina 1983 ja 1999) myös Tiedonjulkistamisen valtionpalkinto. 

Tutkijaprofiili ja julkaisut Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa

Joonas Luukkonen

Joonas Luukkonen on maantieteen tohtorikoulutettava Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden tohtoriohjelmassa. Luukkosen tutkimus käsittelee koulutuksellista eriarvoisuutta ja siihen liittyviä sosiaalisia prosesseja alueellisista ja ylisukupolvisista tutkimusnäkökulmista. Luukkosen tutkimus sijoittuu näin kaupunkimaantieteen, kasvatussosiologian ja stratifikaatiotutkimuksen risteyskohtaan. Ennen väitöstutkimuksensa aloittamista Luukkonen on työskennellyt mm. nuorisotyöttömyyttä ja aktivointipolitiikkaa koskevassa tutkimushankkeessa.

Tutkijaprofiili ja julkaisut Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa

Henrik Lönnqvist
Topias Lönnqvist
Isabel Ramos Lobato

Isabel Ramos Lobato works as a post-doctoral researcher at the Helsinki Institute of Urban and Regional Studies at the University of Helsinki. She obtained her PhD in Geography from the Ruhr-University Bochum, Germany in 2019. In her PhD, she examined the interplay between socio-spatial and educational segregation by examining parental choice of primary schools after the abolition of catchment areas in the federal state of North Rhine-Westphalia, Germany. Building on mainly qualitative methods, Isabel's research interests area broadly rooted in urban and social geography – with a particular emphasis on processes of social inclusion and exclusion particularly in the fields of education and housing. Most of her work focuses on topics such as socio-spatial and school segregation, social mixing (policies), social networks and encounters between households in (disadvantaged and mixed) urban neighbourhoods, and institutional discrimination in the housing market.

Tutkijaprofiili ja julkaisut Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa

Oskar Rönnberg

Oskar Rönnberg on maantieteen tohtorikoulutettava Helsingin yliopiston Poliittisten, yhteiskunnallisten ja alueellisten muutosten tohtoriohjelmassa. Rönnbergin tutkimus käsittelee koulujen roolia niin naapuruston kohtaamispaikkana ja palveluna kuin kaupunkien moniulotteisissa segregaatioprosesseissa. 

Tutkijaprofiili ja julkaisut Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa

Mats Stjernberg

Mats Stjernberg työskentelee tutkijana Nordregio-tutkimuslaitoksella Tukholmassa. Hän väitteli vuonna 2019 Helsingin yliopistosta kaupunkimaantieteen alalta suomalaisten 1960- ja 70-luvuilla rakennettujen lähiöiden kehityksestä. Hänen väitöskirjatutkimuksessaan tarkasteltiin lähiöiden sosioekonomista ja väestörakenteen kehitystä koko Suomen alueella sekä erityyppisillä seuduilla vuosina 1990–2010. Tämän pohjalta selvitetään Re:Urbia-hankkeen yhdessä osassa, miten lähiöiden kehitys on jatkunut 2010-luvulla.

Tutkijaprofiili ja julkaisut Research Gatessa 

Katja Vilkama

Katja Vilkama on Helsingin kaupungin kaupunkitietoyksikön tutkimuspäällikkö. Hän väitteli vuonna 2011 Helsingin yliopistosta kaupunkimaantieteen alalta kantaväestön ja maahanmuuttajataustaisten asukkaiden alueellisesta eriytymisestä ja muuttoliikkeestä pääkaupunkiseudulla.