Blogi: Väkivaltaistuneiden asenteiden ennaltaehkäisy oppilaitoksissa

Väkivaltaisen ektremismin ennaltaehkäisyn pääpaino oppilaitoskontekstissa tulisi kiertyä ensisijaisesti asennekasvatuksen ympärille. Kuten Sisäministeriön syykuussa 2019 julkaistavassa toimenpideohjelmassa tuomme esille, ennaltaehkäisevän työn keskiössä tulee olla myönteisten, moninaisuutta ja yhteiskunnallista koheesiota tukevien asenteiden vahvistaminen ja vihamielisiin, väkivaltaistuneisiin asenteisiin puuttuminen.

Asenne kuvastaa ajattelua moniulotteisemmin yksilön kokemusten, arvojen ja maailmankatsomuksen muokkaamaa henkilökohtaista näkökulmaa tiettyyn asiaan tai henkilöön nähden. Itsenäinen ajattelu on toimintaa, johon kasvatuksen tulisi lähtökohtaisesti kannustaa kaikin tavoin. Ajattelu on keskeistä myös asenteiden luomisessa, mutta asenteissa keskeistä on se, että niihin liittyy (usein voimakkaita) tunteita. Asenteita, samoin kuin ajatuksiakin, voidaan omaksua ulkoisista vaikuttimista, mutta niitä voidaan myös tavoitteellisesti kehittää. Kasvatuksessa olisikin keskeistä vaikuttaa asenteisiin lisäämällä oppijan tietoja, taitoja, kokemuksia ja näin muotoutuvaa ymmärrystä maailmasta. 

Asenteet voivat olla myönteisiä tai kielteisiä ja niihin liittyy aina arviointia. Väkivaltaistuneet asenteet ovat asenteita, jotka sisältävät vihaa, ulossulkemista ja arvottamista. Väkivaltaistuneet asenteet pitävät sisällään hyväksynnän fyysisen tai henkisen väkivallan käytöstä vihan kohteena olevaa objektia kohtaan ja/tai jonkin objektiin liittyvän tavoitteen edistämiseksi.

Seuraava kaavio havainnollistaa, mitä väkivaltaistuneilla asenteilla tarkoitetaan ja mitkä yhteiskunnalliset ilmiöt ja tekijät ruokkivat ja mitkä toisaalta ennaltaehkäisevät niiden kehittymistä.