Tutkimusryhmä

Pikkukeskosen kielipolku-hankkeen Helsingin yliopiston tutkimusryhmä
Suvi Stolt

Olen logopedian professori (Associate, Tenure Track) ja toimin Pikkukeskosen kielipolku -hankkeen vastuullisena tutkijana ja johdan hanketta. Hanke sisältyy laajempaan kielen kehitystä, arviointia ja kuntoutusta sisältyvään tutkimuskokonaisuuteeni (Early Language Development Group – linkki sivuille). Tutkin heikon kielitaidon varhaista tunnistamista ja arviointia, heikon kielitaidon taustatekijöitä sekä heikon kielitaidon varhaista tukemista. Tutkimukseni keskeinen tavoite on tunnistaa heikon kielenkehityksen varhaisia piirteitä ja taustatekijöitä, kehittää kielitaidon mittaamiseen käytettäviä menetelmiä sekä tutkia heikon kielitaidon kuntoutuksen vaikuttavuutta, jotta heikosti kielellisesti kehittyviä lapsia ja heidän perheitään pystyttäisiin auttamaan aiempaa paremmin.

Marjo Metsäranta

Olen lastentautien erikoislääkäri ja neonatologian dosentti. Toimin Helsingin yliopistollisen keskussairaalan vastasyntyneiden tehohoito-osaston osastonylilääkärinä. Erityisiä kiinnostuksen aiheitani ovat pikkukeskosten ja sairaiden vastasyntyneiden selviytyminen, myöhempi suoriutuminen ja ennusteen sekä koko hoitopolun parantaminen. Pikkukeskosen kielipolku -hankkeessa toimin neonatologian alan asiantuntijana sekä pikkukeskosten perheiden rekrytoinnin vastuuhenkilönä Helsingin yliopistollisen keskussairaalan vastasyntyneiden tehohoito-osastolla.

Kaisa Jaakkonen

Olen Helsingin yliopistollisen keskussairaalan vastasyntyneiden tehohoito-osaston sairaanhoitaja. Pikkukeskosen kielipolku -hankkeessa toimin tutkimushoitajana (p. 046 567 4685, jätä tarvittaessa soittopyyntö).

Anna Markkula

Toimin Pikkukeskosen kielipolku -hankkeessa väitöskirjatutkijana. Teen väitöskirjaani hankkeen interventiovaiheen aineistosta. Väitöskirjassani tutkin intervention vaikuttavuutta sekä lasten kielitaidon että vanhempien käyttämien kommunikaatiostrategioiden näkökulmasta. Koulutukseltani olen filosofian maisteri pääaineenani logopedia, ja puheterapeuttina olen toiminut sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Kaisa Kanerva

Olen psykologian tohtori ja neuropsykologian erikoispsykologi. Väitöskirjassani olen tutkinut miten kouluikäisten lasten työmuisti on yhteydessä koulutaitoihin ja voidaanko työmuistia harjoittamalla vahvistaa muita taitoja. Pikkukeskosen kielipolku -hankkeessa kehitän pienten lasten työmuistin arviointiin soveltuvia menetelmiä ja tutkin millainen merkitys työmuistilla on pikkukeskosena syntyneiden lasten varhaisten kielellisten taitojen ja vuorovaikutuksen selittäjänä. 

Eva Ståhlberg-Forsén

Toimin Helsingin yliopiston logopedian väitöskirjatutkijana, jossa tutkin pikkukeskosten varhaista sanaston kehitystä ja prosessointia mm. silmänliiketutkimusmenetelmällä. Olen peruskoulutukseltani puheterapeutti ja minulla on pitkä kliininen kokemus. Pikkukeskosen kielipolku -hankkeessa teen jatkotutkimusta siitä, miten silmänliiketehtävän avulla voidaan seurata pikkukeskosten sanaston prosessointitaitojen kehitystä.

Petriina Munck

Olen koulutukseltani olen neuropsykologian erikoispsykologi (VET), psykologian tohtori ja työnohjaaja/kouluttaja. Työskentelen lasten ja nuorten kuntouttavana psykologina yksityisellä sektorilla. Tutkimustyössäni olen tarkastellut pikkukeskosena syntyneiden lasten kognitiivista kehitystä ja pohtinut pikkukeskosten kognitiivisen kehityksen arviointiin liittyviä asioita. Pikkukeskosen kielipolku -hankkeessa toimin pikkukeskosten kognitiivisen kehityksen ja arvioinnin asiantuntijana.

Riikka Pyhälä-Neuvonen

Olen psykologian dosentti ja kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoispsykologi. Työskentelen kehityspsykologian yliopistonlehtorina Psykologian ja logopedian osastolla Helsingin yliopiston Lääketieteellisessä tiedekunnassa. Aiemmin olen tehnyt töitä myös äitiys- ja lastenneuvolan psykologina. Tutkimustyössäni olen tarkastellut mm. varhaisen stressin merkitystä kehitykselle sekä erityisesti pikkukeskosten psykologista kehitystä aikuisuuteen saakka. Koen tärkeäksi pyrkiä tunnistamaan keskosina syntyneiden lasten kehitystä suojaavia tekijöitä ja käyttää tietoa keskosten perheiden tukemiseen. Pikkukeskosen kielipolku -hankkeessa toimin pikkukeskosten kognitiivisen kehityksen ja arvioinnin asiantuntijana.

Eino Partanen

Tutkin varhaislapsuuden oppimisen aivoperustaa ja aivomekanismeja ja sitä, miten oppimista voidaan parhaiten varhaisiässä tukea ja oppimisen hankaluudet tunnistaa. Toimin psykologian yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston Lääketieteellisessä tiedekunnassa Psykologian ja logopedian osastolla. Pikkukeskosen kielipolku -hankkeessa toimin hankkeen interventiovaiheen herätevastemittausten asiantuntijana.

Jukka Leppänen

Olen Turun yliopiston Psykologian ja logopedian laitoksen psykologian professori (Associate). Pikkukeskosen kielipolku -hankkeessa toimin hankkeen interventiovaiheessa käytettävän silmänliikkeisiin pohjaavan arviointimenetelmän asiantuntijana.

Minna Huotilainen

Olen aivotutkija ja kasvatustieteen professori. Pikkukeskosen kielipolku -hankkeessa olen mukana kehittämässä menetelmiä, joilla tutkitaan pikkukeskosten aivojen kehitystä ja erityisesti kielenoppimiseen liittyvien taitojen mittaamista suoraan aivovasteista. Minua kiinnostaa myös musiikin rooli lasten kielen kehityksen tukemisessa.

Mirjam Kalland

Olen Helsingin yliopiston ruotsinkielisen koulutusohjelman varhaiskasvatuksen professori sekä sosiaalityön ja perhetutkimuksen dosentti. Tutkin vanhemmuutta ja lasten sosioemotionaalista kehitystä ja sen yhteyttä kielenkehitykseen.  Olen erityisen kiinnostunut löytämään keinoja tukemaan vanhemmuutta sekä lasten kehitystä eri kasvuympäristöissä.  Olen Pikkukeskosen kielipolku -hankkeessa mukana tutkijana ja vanhemmuuden sekä lasten sosio-eomotionaalisen kehityksen asiantuntijana.

Anniina Taavitsainen

Olen logopedian opiskelija ja toimin tutkimusavustajana Pikkukeskosen kielipolku -hankkeessa. Testaan lasten kielenkehitystä hankkeen interventiovaiheessa.

Anne Leskinen

Olen logopedian opiskelija ja toimin tutkimusavustajana Pikkukeskosen kielipolku -hankkeessa. Testaan lasten kielenkehitystä hankkeen interventiovaiheessa.

Hodan Ali

Olen logopedian opiskelija ja toimin tutkimusavustajana Pikkukeskosen kielipolku -hankkeessa. Teen lasten silmänliikkeisiin pohjaavat kielenprosessointitaitojen tutkimukset hankkeen interventiovaiheessa.

Emma Simberg

Olen psykologian opiskelija ja toimin tutkimusavustajana Pikkukeskosen kielipolku -hankkeessa. Teen hankkeen aivoherätevastemittauksia hankkeen interventiovaiheessa.

Emilia Takaluoma

Olen psykologian opiskelija ja toimin tutkimusavustajana Pikkukeskosen kielipolku -hankkeessa. Teen aivoherätevastemittauksia hankkeen interventiovaiheessa.

Aili Saraja

Olen maisterivaiheen logopedian opiskelija ja toimin Pikkukeskosen kielipolku  -hankkeen pitkittäisseurantatutkimuksen vaiheessa tutkimusavustajana. Toimin rekrytointivaiheen yhteyshenkilönä tutkittavien ja hankkeen välillä ja lähetän perheille tutkittavien sähköiset lomakkeet ajallaan. Olethan yhteydessä, jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset sähköisiin lomakkeisiin liittyvää apua. Tavoitat minut osoitteesta: pkkp@helsinki.fi