Pikkukeskosen kielipolku -hanke

Pikkukeskosen kielipolku - hankkeessa tutkitaan pikkukeskosena syntyneiden kielellistä kehitystä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Hankkeen tavoitteena on tarkastella lapsen kielitaidon kehitystä laajana, monitekijäisenä ilmiönä, joka on yhteydessä lapsen havainto- ja muistitoimintojen kehitykseen, ja heijastuu lapsen sosiaaliseen ja emotionaaliseen kehitykseen sekä perheen hyvinvointiin.

Aiemman tutkimuksen pohjalta tiedetään, että pikkukeskosena (syntynyt <32 raskausviikkoa ja/tai syntymäpaino <1500g) syntyneiden lasten ryhmässä on selvästi suurempi osuus niitä lapsia, joilla on kielellisiä vaikeuksia täysiaikaisena syntyneiden lasten ryhmään verrattuna. Lapsen kielelliset haasteet voivat heijastua koulumenestykseen, kaverisuhteisiin, lapsen hyvinvointiin sekä jopa ammatinvalintaan. Lisäksi tiedetään, että lapsen kielitaidon kehitys on jatkumo ja kielitaidon varhaisvaiheen kehityksen pohjalta pystytään nykyisin jo tunnistamaan ainakin osa niistä pikkukeskosista, joilla tulee olemaan kielitaitoon liittyviä haasteita esikouluiässä. Kliinisen työn haasteena on tunnistaa tarkasti heikosti kielellisesti kehittyvät lapset. Lisäksi tarvitaan tietoa pikkukeskosena syntyneiden lasten heikon kielellisen kehityksen varhaisvaiheen kuntoutuksen vaikuttavuudesta.

Pikkukeskosen kielipolku -hanke on monitieteinen pitkittäisseurantatutkimus. Hankkeessa seurataan 140 pikkukeskosena syntyneen ja 100 täysiaikaisena syntyneen lapsen kielellisestä kehitystä.

Hankkeen tutkittavien rekrytointi on alkanut keväällä 2022.