Uusi tutkimus: Liikkuminen päiväkodissa ja sen yhteys varhaisiin matemaattisiin taitoihin

Uudessa tutkimuksessa tarkastelimme päiväkotiaikaisen fyysisen aktiivisuuden, eli liikkumisen, määrää ja sen yhteyttä varhaisiin matemaattisiin taitoihin.

Osana Toimi ja opi – tutkimushanketta  toteutetussa tutkimuksessamme tarkastelimme päiväkotiaikaisen fyysisen aktiivisuuden, eli liikkumisen, määrää ja sen yhteyttä varhaisiin matemaattisiin taitoihin. Tutkimuksen tuloksista nousi kaksi keskeistä havaintoa: Ensinnäkin, emme löytäneet suoraa yhteyttä lasten liikkumisen määrän ja varhaisten matemaattisten taitojen välillä. Toiseksi, liikkumisen määrässä päiväkotipäivän aikana oli selviä eroja lasten välillä.

Aiempien tutkimusten perusteella on havaittu, että motoristen taitojen ja fyysisen aktiivisuuden harjoittelun lisääminen voi parantaa lasten kognitiivisia ja akateemisia taitoja, erityisesti kun harjoittelu sisältää sekä liikkumista että kognitiivisten tai akateemisten taitojen harjoittelua (tutustu tarkemmin systemaattiseen katsaukseen). Lisäksi poikkileikkaustutkimuksissa on havaittu, että reipas ja rasittava liikkuminen on yhteydessä parempiin motorisiin taitoihin, ja nämä taidot puolestaan ovat työmuistin kautta yhteydessä parempiin matemaattisiin taitoihin (lue lisää poikkileikkaustutkimuksemme tuloksista).

Suurin osa alle kouluikäisistä lapsista Suomessa viettää päiväkodissa jopa 8 tuntia päivässä, joten ei ole yllättävää, että laajamittainen raportti Suomesta osoitti yli 62 prosenttia lasten päivittäisestä liikunnasta tapahtuvan päiväkodin aikana (Sääkslahti et al., 2021). Tästä syystä tämä tutkimus keskittyi tarkastelemaan tarkemmin liikunnan määrää päiväkotipäivän aikana ja miten tämä liikkumisen määrä on yhteydessä lasten varhaisiin matemaattisiin taitoihin.

Liikkumisen määrää mitattiin viiden peräkkäisen päiväkotipäivän aikana vyötärölle kiinnitetyillä kiihtyvyysmittareilla. Varhaisia matemaattisia taitoja arvioitiin yksilöllisesti päiväkoti-ikäisille lapsille soveltuvilla tehtävillä. Fyysistä aktiivisuudesta tarkasteltiin eri kuormitustasoja: paikallaoloa sekä kevyttä, reipasta tai rasittavaa liikkumista.

Fyysisen aktiivisuuden ja varhaisten matemaattisten taitojen välillä ei havaittu olevan merkittävää yhteyttä. Tutkimuksen tulokset kuitenkin osoittivat suurta vaihtelua fyysisessä aktiivisuudessa ja varhaisissa matemaattisissa taidoissa lasten välillä. Tulokset osoittivat, että lapset voidaan jakaa päiväkotipäivän aikana tapahtuvan liikkumisen mukaan kolmeen eri ryhmään: aktiivisiin, keskimääräisesti liikkuviin ja vähän liikkuviin. Aktiiviset lapset olivat päiväkotipäivän aikana huomattavasti vähemmän paikallaan ja liikkuivat enemmän. Sen sijaan vähemmän liikkuvat lapset käyttivät suuremman osan ajastaan päiväkodissa paikallaan ja heidän liikkumisen määrä oli vähäisempi kuin muilla lapsilla.

Loppuyhteenvetona voi todeta, että fyysisen aktiivisuuden ja varhaisten matemaattisten taitojen välillä voi olla monimutkainen suhde päiväkoti-ikäisillä lapsilla, ja lisätutkimusta, etenkin pitkittäistutkimusta, tarvitaan tämän ilmiön ymmärtämiseksi paremmin.

 

Uutinen perustuu tutkimusartikkeliin “The association between physical activity during preschool hours and early numeracy” jonka kirjoittajina ovat Natalia Stalchenko, Anssi Vanhala, Johan Korhonen, ja Pirjo Aunio. Artikkeli julkaistiin joulukuussa 2023 Journal of Early Childhood Education Research-lehdessä ja se on vapaasti luettavissa: https://journal.fi/jecer/article/view/127930

 

Lähteet

Jylänki, P., Mbay, T., Hakkarainen, A., Sääkslahti, A., & Aunio, P. (2022). The effects of motor skill and physical activity interventions on preschoolers’ cognitive and academic skills: A systematic review. Preventive Medicine, 155, 106948. https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2021.106948

Sääkslahti, A., Mehtälä, A., & Tammelin, T. (2021). Piilo – Pienten lasten liikunnan ilon, fyysisen aktiivisuuden ja motoristen taitojen seuranta. Kehittämisvaiheen 2019–2021 tulosraportti. https://jyu.fi/sport/fi/tutkimus/hankkeet/piilo

Vanhala, A., Haapala, E. A., Sääkslahti, A., Hakkarainen, A., Widlund, A., & Aunio, P. (2023). Associations between physical activity, motor skills, executive functions and early numeracy in preschoolers. European Journal of Sport Science, 0(0), 1–9. https://doi.org/10.1080/17461391.2022.2092777