Tutkimusryhmä

Professori Pirjo Aunion johtama tutkimusryhmä, Active Numeracy (Matemaattiset oppimisvaikeudet), koostuu Helsingin, Jyväskylän yliopiston sekä Åbo Akademin tutkijoista, tohtorikoulutettavista ja tutkimusavustajista.

Tutkimusryhmä työskentelee tiiviissä yhteistyössä kansainvälisten tutkijoiden kanssa, jotka tuovat asiantuntemusta matemaattisista oppimisvaikeuksista, motoristen taitojen kehittymisestä, varhaisten matemaattisten taitojen oppimisesta sekä lasten aivoaktiivisuudesta.

Professorit ja tutkimusjohtajat
Pirjo Aunio, Erityispedagogiikan professori

Olen erityispedagogiikan professori ja johdan Active Numeracy (Matemaattiset oppimisvaikeudet) - tutkimusryhmää.  Tutkin matemaattisten taitojen kehitystä ja siinä ilmeneviä oppimisvaikeuksia. Keskeinen tavoitteeni on löytää keinoja tunnistaa ja tukea sellaisia lapsia, joilla on matemaattisten taitojen oppimisessa vaikeuksia.

pirjo.aunio@helsinki.fi

Johan Korhonen, Kehityspsykologian apulaisprofessori
Arja Sääkslahti, Apulaisprofessori

Olen lasten liikuntakasvatuksen dosentti ja työskentelen yliopistotutkijana Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Pyrin työssäni siihen, että kaikkien lasten oikeus leikkiin ja liikkumiseen voisi toteutua. Siksi yksi tehtävistäni on pitää huolta siitä, että me aikuiset varmistaisimme riittävästi sellaisia tilaisuuksia, joissa lapset pääsevät liikkumaan ja oppimaan heille itselleen luontevimmalla tavalla. Ajattelen, että "liikkuva lapsi on leikkivä ja onnellinen lapsi".

Toimi ja opi -tutkimuksessa kuulun senioritutkijoihin ja ohjaan tohtorikoulutettavia erityisesti lasten fyysiseen aktiivisuuteen, motorisiin taitoihin ja liikuntaohjelmaan liittyvissä asioissa.

arja.saakslahti@jyu.fi

Mari Tervaniemi, Tutkimusjohtaja

Olen psykologi ja erityisesti monenlaisen oppimisen tutkija. Haluan selvittää, kuinka monipuolisesti musiikkia ja muita taiteita sekä liikuntaa voidaan käyttää oppimisen tukena eri kouluvaiheissa. Toimi ja opi -tutkimuksessa on jännittävää seurata matemaattisten ja motoristen taitojen yhteyksiä jo ennen kouluikää. Olen myös kiinnostunut siitä, miten musiikki voisi toimia neurologisilla potilailla kuntoutuksen osana ja meillä kaikilla myös yleisen hyvinvoinnin edistäjänä.

mari.tervaniemi@helsinki.fi

Yliopistonlehtorit
Airi Hakkarainen, Erityispedagogiikan yliopistonlehtori

Olen kasvatustieteiden tohtori ja työskentelen erityispedagogiikan yliopistonlehtorina. Tutkin matemaattisten taitojen kehittymistä ja siinä ilmeneviä vaikeuksia. Olen tehnyt seurantatutkimusta sekä lasten että nuorten matemaattisista oppimisvaikeuksista ja niiden seuraamuksista myöhemmälle koulutuspolulle. Keskeinen tavoitteeni on löytää tehokkaita keinoja matemaattisten oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisemiseen.

airi.hakkarainen@helsinki.fi

Anu Laine, Matematiikan didaktiikan yliopistonlehtori

Olen matematiikan didaktiikan dosentti ja toimin yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa. Olen tehnyt tutkimusta oppilaiden, opettajaopiskelijoiden ja opettajien matematiikkaan liittyvistä affekteista sekä ongelmanratkaisun opettamisesta ja oppimisesta. Toimi ja opi -tutkimuksessa panokseni liittyy erityisesti ongelmanratkaisuosaamisen mittaamiseen ja arvioimiseen

anu.laine@helsinki.fi

Eero Haapala, Liikuntalääketieteen yliopistonlehtori

Olen lasten ja nuorten liikuntafysiologian dosentti ja tutkijatohtori Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta. Työskentelen myös Itä-Suomen yliopiston biolääketieteen yksikössä. Oma pääasiallinen tutkimusalueeni on lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden, fyysisen kunnon ja ravitsemuksen yhteydet aivojen terveyteen, kognitioon ja koulumenestykseen. Tutkin myös liikunnan ja fyysisen kunnon yhteyksistä valtimotautien riskitekijöihin lapsuudessa keskittyen erityisesti valtimoiden rakenteellisiin ja toiminnallisiin muutoksiin.

eero.a.haapala@jyu.fi

Postdoc-tutkijat
Heidi Hellstrand, Postdoc-tutkija

Olen kasvatustieteiden tohtori ja työskentelen erityispedagogiikan yliopisto-opettajana Åbo Akademissa. Tutkimusalueeni on matemaattisten taitojen kehitys ja oppiminen sekä matemaattiset oppimisvaikeudet. Kiinnostuksen kohteenani on matemaattisten taitojen arviointi sekä heikkojen osaajien tunnistaminen ja tukeminen. Pyrin tutkimuksessani kehittämään menetelmiä, jotka mahdollistaisi että jokainen lapsi saisi mahdollisuuden kehittää riittävät matemaattiset taidot.

heidi.hellstrand@abo.fi

Anna Widlund, Postdoc-tutkija

Olen erityispedagogiikan yliopisto-opettaja Åbo Akademissa. Olen erityisen kiinnostunut siitä miten lasten ja nuorten kouluhyvinvointi kehittyy yli ajan ja miten muutokset hyvinvoinnissa ovat yhteydessä koulumenestykseen ja koulutustavoitteisiin. Tutkimuksessani keskityn yksilöllisiin eroihin oppilaiden kouluhyvinvoinnissa (esim. opiskeluinnostuksessa ja koulu-uupumuksessa), motivaatiossa ja koulusuoriutumisessa (esim. matematiikassa) sekä näiden kehityksellistä dynamiikkaa eri-ikäisten oppijoiden keskuudessa. 

anna.widlund@abo.fi

Eija Väisänen, Postdoc-tutkija

Olen erityisopettaja ja kasvatustieteen tohtori. Erityisenä kiinnostuksen kohteenani on se, miten koulussa ja varhaiskasvatuksessa voidaan tukea erilaisten interventioiden avulla lapsia, joilla on vaikeuksia matemaattisissa taidoissa.

eija.vaisanen@helsinki.fi

Pinja Jylänki, Postdoc-tutkija

Olen filosofian tohtori ja työskentelen tutkijatohtorina Oulun yliopistossa iFeelMath hankkeessa. Tutkimusalueeni koskee yksilöllisiä eroja matemaattisissa taidoissa ja kuinka erilaiset tekijät, kuten matematiikka-ahdistus, fyysinen aktiivisuus ja motoriset taidot vaikuttavat matemaattisiin taitoihin. Olen erityisesti kiinnostunut kehittämään interventio-ohjelmia, joilla voidaan tukea lasten matemaattista kehitystä varhaiskasvatus- ja peruskouluvuosien aikana.

pinja.jylanki@oulu.fi

Väitöskirjatutkijat
Anssi Vanhala, Kasvatustieteen väitöskirjatutkija

Olen koulutukseltani fysioterapeutti ja liikuntatieteiden maisteri. Minua kiinnostaa erityisesti liikkumisen vaikutukset terveyteen, kognitioon ja oppimiseen sekä näiden yhteyksien taustalla olevat vaikutusmekanismit.

Työskentelen Toimi ja opi -tutkimuksessa väitöskirjatutkijana pääasiassa pitkittäistutkimuksen parissa. Väitöskirjani aiheena on fyysisen aktiivisuuden, motoristen taitojen, toiminnanohjauksen ja matemaattisten taitojen kehitykselliset yhteydet.  

anssi.vanhala@helsinki.fi

Terhi Vessonen, Kasvatustieteen väitöskirjatutkija

Olen koulutukseltani kasvatustieteen maisteri ja erityisopettaja. Matematiikan oppiminen sekä siihen liittyvät arviointi- ja interventiomenetelmät ovat minua kiehtovia aiheita tutkimuksen saralla. Väitöskirjaprojektissani tutkin yksilöllisiä eroja sanallisten matemaattisten tehtävien osaamisessa ja oppimisessa alakouluikäisillä lapsilla. Metodisesti tutkimukseni hyödyntää tällä hetkellä systemaattisen kirjallisuuskatsauksen ja meta-analyysin keinoja. 

terhi.vessonen@helsinki.fi

Natalia Stalchenko, Kasvatustieteen väitöskirjatutkija

Olen varhaiskasvatuksen opettaja, kasvatustieteen maisteri ja väitöskirjatutkija. Erityisesti minua kiinnostaa lasten kehityksen eri osa-alueisiin vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen varhaisessa iässä, kuten matemaattisen osaamisen, kielen ja toiminnanohjauksen kehityksessä. Hankittu tieto auttaa tehokkaiden oppimismenetelmien kehittämisessä, jotka tukevat lapsia monipuolisten taitojen oppimisessa. Päätavoitteenani on lasten hyvinvoinnin ja terveellisen kehittyksen sekä laadukkaan varhaiskasvatuksen edistäminen.

natalia.stalchenko@helsinki.fi

Tutkimusavustajat
Theo Mbay, Tutkimusavustaja

Opiskelen liikuntatieteiden maisteriohjelmassa, pääaineena liikuntafysiologia. Toimi ja opi –tutkimuksessa työskentelen tutkimusavustajana, jossa tehtäviini kuuluvat aineistonkeruu sekä analysointi.

Taustani myötä olen erityisesti kiinnostunut mahdollisista vaikutusmekanismeista fyysisen aktiivisuuden sekä oppimisen välillä. Liikunnan merkityksen korostaminen akateemisessa oppimisessa on tärkeää, koska tällä tavoin voidaan saada yhä useampi lapsi liikunnan pariin jo varhaisessa iässä. Tämän yhteiskunnalliset vaikutukset ulottuvat akateemisen menestyksen lisäksi tärkeisiin terveyshyötyihin, sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

theo.mbay@helsinki.fi

Anni Byman, Tutkimusavustaja

Olen liikuntatieteiden kandidaatti ja opiskelen parhaillaan liikuntafysiologian maisteriohjelmassa. Tutkimuksen saralla minua kiinnostaa erityisesti oppimisen ja liikunnan aiheuttamat muutokset hermostossa, sekä se, kuinka fyysinen aktiivisuus ja motorinen harjoittelu voi mahdollisesti edesauttaa oppimista.

Toimi ja opi -tutkimuksessa työtehtäviini kuuluu aineistonkeruu ja analysointi. Lisäksi vastaan mittausten aikatauluttamisesta.

anni.byman@helsinki.fi

Jani Kainulainen, Tutkimusavustaja

Olen koulutukseltani fysioterapeutti ja opiskelen terveystieteitä fysioterapian maisteriohjelmassa. Olen erityisesti kiinnostunut fyysisen aktiivisuuden ja motoristen taitojen sekä oppimisen välisestä dynamiikasta. Lasten oppimista tukevien tekijöiden parempi tunnistaminen ja ymmärtäminen tarjoaa keinoja lasten kehittymisen tukemiseen, minkä koen työni arvokkaana päämääränä. Toimi ja opi -tutkimuksessa työtehtäväni painottuvat aineistonkeruuseen sekä analysointiin.

jani.kainulainen@helsinki.fi

Elina Sipinen, Tutkimusavustaja

Olen erityispedagogiikkaan vaihtanut kauppatieteiden maisteri. Minua kiinnostaa oppimiseen vaikuttavat tekijät sekä erilaisten tehokkaiden tukimuotojen kehittäminen. Hankkeessa yhdistyy mielekkäällä tavalla liikkuminen ja matematiikan oppiminen.

elina.sipinen@helsinki.fi

Kansainväliset yhteistyökumppanit

Professori D. Geary (Missourin yliopisto, USA) on johtava tutkija matemaattisten oppimisvaikeuksien alalla. Hän on opiskellut matematiikan oppimista yleisellä tasolla, mutta myös keskittynyt matemaattisten oppimisvaikeuksien kehitysdynamiikkaan sekä tehokkaisiin interventiomenetelmiin.

Professori D. Stodden (Etelä-Carolinan yliopisto, USA) tuo asiantuntemusta lasten motoristen taitojen kehityksestä ja motoristen taitojen harjoittamisesta interventiolla.

Professori K. Lee (Hongkongin yliopisto) ja professori R. Parrila (Macquarien yliopisto, Australia) auttavat tutkimusryhmää suunnittelemaan kansainvälisesti ja kulttuurisesti merkityksellisiä tapoja mitata varhaisiin matemaattisiin taitoihin liittyviä kognitiivisia taitoja.

Professori C. Hillman (Northerneasternin yliopisto, USA) tarjoaa asiantuntemustaan lasten fyysisen aktiivisuuden, aivotoiminnan ja kognitiivisten taitojen mittaamisen osalta.

Professori M. Huotilainen on kasvatustieteiden professori Helsingin yliopiston kasvatustieteiden laitoksella. Hänen pääasiallinen kiinnostuksensa on neurotieteellisten menetelmien soveltaminen olennaisiin, oppimiseen liittyviin kysymyksiin. Hän on tutkinut eri tyyppisiä oppimistilanteita, eri ikäisiä oppilaita ja kehittänyt uusia menetelmiä tutkimuksiinsa.