Tutkimus fyysisen aktiivisuuden, motoristen taitojen, toiminnanohjauksen ja matemaattisten taitojen kehityksellisistä yhteyksistä

Tutkimuksessa seurattiin 3-5 vuotiaita lapsia kahden vuoden ajan. Tulokset osoittivat, että parempi inhibitiokyky ja kognitiivinen joustavuus ennustavat nopeampaa motorista kehitystä. Lisäksi erityisesti työmuistin kehittymisen havaittiin olevan tärkeää myöhempien matemaattisten taitojen kannalta.

Aiempi tutkimus on antanut viitteitä, että suurempi määrä fyysistä aktiivisuutta ja paremmat motoristen taidot olisivat yhteydessä parempiin toiminnanohjauksen ja matemaattisiin taitoihin. Taitojen kehittymistä ja niiden keskinäisiä yhteyksiä pidemmän seurantajakson aikana ei ole kuitenkaan aiemmin tutkittu päiväkoti-ikäisillä lapsilla. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää fyysisen aktiivisuuden, motoristen taitojen, toiminnanohjauksen ja matemaattisten taitojen kehityksellisiä yhteyksiä päiväkoti-iässä kahden vuoden aikana. Tutkimus toteutettiin osana Toimi ja Opi-projektia.

Tutkimuksessa seurattiin 317 lapsen kehitystä kahden vuoden ajan. Lapset osallistuivat fyysisen aktiivisuuden, motoristen taitojen, toiminnanohjauksen ja matemaattisten taitojen mittauksiin kolme kertaa noin vuoden välein. Fyysisen aktiivisuuden määrä seurattiin yhden viikon ajan lantiolle puettavalla liikemittarilla. Motorisia taitoja tutkittiin sivuttaishyppelytestillä, jossa lapsia pyydettiin hyppäämään pienen puuriman yli sivuttain mahdollisimman monta kertaa 15 sekunnin aikana. Toiminnanohjauksesta mitattiin kahta kokonaisuutta: Työmuistia sekä inhibitiota ja kognitiivista joustavuutta. Työmuistilla tarkoitetaan kykyä pitää mielessä ja muokata tietoa lyhytaikaisessa muistissa. Inhibitiolla tarkoitetaan kykyä ehkäistä tehtävän kannalta epäolennaisten ärsykkeiden vaikutusta tehtäväsuoritukseen. Kognitiivisella joustavuudella viitataan kykyyn vaihtaa sujuvasti suoritustapaa esimerkiksi tehtävän ohjeiden muuttuessa. Lasten toiminnanohjauksen taitoja mitattiin kahdella tietokoneella suoritettavien tehtävien avulla. Inhibitiokyky, kognitiivista joustavuutta ja prosessointinopeutta mittaavissa tehtävissä lasta pyydettiin lähettämään ruudulle ilmestyvä perhonen tai sammakko kotiin painamalla vastaavalla kuvalla varustettua näppäintä. Sammakko ja perhosen ilmestyi välillä ruudun vasemmalle ja välillä oikealle puolelle. Työmuistia mitattiin tehtävällä, jossa lasten tuli muistaa ruudulla näkemiään eläimiä. Varhaisia matemaattisia taitoja mitattiin lukukäsitteen hallintaa mittaavalla testillä. Testissä arviotiin mm. käsitteiden hallintaa (suurin, korkeampi, paksu, ohut), laskutaitoja (palikoiden laskeminen) ja lukusanojen luettelemista.

Tulokset osoittivat, että parempi inhibitio ja kognitiivinen joustavuus ennustivat nopeampaa kehitystä motorisissa taidoissa, kun taas paremmat motoriset taidot olivat yhteydessä hitaampaan kehitykseen inhibitiossa ja kognitiivisessa joustavuudessa. Fyysisen aktiivisuuden määrä ei ennustanut motoristen taitojen, toiminnanohjauksen tai matemaattisten taitojen kehitystä. Työmuistin kehitys osoittautui tärkeäksi ennustajaksi myöhemmille matemaattisille taidoille.

Tulokset tukevat aiempaa käsitystä toiminnanohjauksen keskeisestä merkityksestä lapsen kehityksessä laajentaen sitä myös motoristen taitojen kehitykseen. 

Uutinen perustuu tutkimusartikkeliin “Developmental associations of fundamental motor skills and executive functions in preschoolers — The role of the physical activity and the effects on early numeracy”. Artikkeli julkaistiin tammikuussa 2024 Trends in Neuroscience and Education-lehdessä ja on vapaasti luettavissa: https://doi.org/10.1016/j.tine.2024.100220