Systemaattinen katsaus fyysisen aktiivisuuden ja motoristen taitojen harjoittelun vaikutuksista päiväkoti-ikäisten lasten kognitiivisiin ja akateemisiin taitoihin

Uusin julkaisumme “The effects of motor skill and physical activity interventions on preschoolers' cognitive and academic skills: A systematic review” on julkaistu Preventive Medicine –lehdessä (JUFO 2, IF 4.018).

Varhaislapsuus on kriittinen vaihe motoristen, kognitiivisten ja varhaisten akateemisten taitojen kehittymiselle ja siellä luodaan perusta fyysisesti aktiiviselle elämäntavalle. Näillä on myös havaittu olevan merkittäviä vaikutuksia lasten myöhempiin taitoihin ja esimerkiksi koulumenestykseen.

Systemaattisessa katsauksessa tarkastelimme fyysisen aktiivisuuden ja motoristen taitojen harjoittelun vaikutuksia päiväkoti-ikäisten (3-7 vuotta) lasten kognitiivisiin ja akateemisiin taitoihin. Systemaattinen katsaus toteutettiin ja raportoitiin PRISMA raportointiohjeiden mukaisesti. Kriteereitä vastaavia tutkimuksia haettiin seitsemästä tieteellisten artikkeleiden tietokannasta. Tietokannoista löytyneistä 5669 tutkimuksesta 35 tutkimusta vastasi hakukriteereitä ja näin ollen sisällytettiin mukaan katsaukseen. Tutkimukset pitivät sisällään yhteensä 24 fyysisen aktiivisuuden ja/tai motoristen taitojen harjoitusohjelmaa ja 22 harjoitusohjelmaa, joissa fyysistä aktiivisuutta ja/tai motoristen taitojen harjoittelua yhdistettiin kognitiivisten ja akateemisten taitojen harjoitteluun. Harjoitusohjelmien vaikutuksia katsottiin lasten toiminnanohjaukseen, kielellisiin, matemaattisiin ja kognitiivisiin taitoihin sekä muistiin. Tutkimusten laatua arvioitiin EPHPP laadunarviointi työkalulla ja tutkimusten vaikuttavuutta tarkasteltiin laskemalla tutkimusten voima (Post-hoc power analysis) sekä efektikoot (Cohen's d).

Tulokset osoittivat, että suurimmassa osassa tutkimuksista (71%) löydettiin positiivisia vaikutuksia lasten kognitiivisiin ja akateemisiin taitoihin. Suurin osa tutkimuksista tarkasteli harjoitusohjelmien vaikutuksia toiminnanohjaukseen, kielellisiin ja matemaattisiin taitoihin, ja suurimmat vaikutukset löydettiin harjoitusohjelmista, jotka pyrkivät parantamaan lasten muistia. Fyysistä aktiivisuutta ja/tai motoristen taitojen harjoittelua kognitiivisten ja akateemisten taitojen harjoittelun kanssa yhdistäneiden ohjelmien havaittiin olevan tehokkaampia, kuin pelkän fyysisen aktiivisuuden ja/tai motoristen taitojen harjoittelun. Kun taas motoristen taitojen harjoittelun huomattiin olevan tehokkaampaa akateemisten ja kognitiivisten taitojen kannalta verrattuna fyysiseen aktiivisuuteen.

On kuitenkin tärkeää ottaa huomioon, että ainoastaan kaksi tutkimusta 35:stä tutkimuksesta osoitettiin olevan metodologisesti vahvoja tutkimuksia, kun taas 24 tutkimuksen osoitettiin olevan metodologisesti heikkoja. Tulokset osoittavat sen, että lasten kognitiivisia ja akateemisia taitoja on mahdollista tukea fyysisen aktiivisuuden ja motoristen taitojen harjoittelulla, mutta metodologisesti vahvoja tutkimuksia tästä aiheesta tarvitaan vielä vahvistamaan nämä johtopäätökset.

Systemaattinen katsaus on julkaistu tammikuussa 2022 Preventive Medicine –lehdessä. Preventive Medicine on tieteellinen lehti, joka julkaisee tutkimuksia koskien sairauksien ennaltaehkäisyä, terveyden edistämistä ja kansanterveydellisiä päätöksiä. Julkaisufoorumin arvion mukaan Preventive Medicine on johtavan tason lehti (JUFO 2) ja sen vaikuttavuuskerroin (impact factor) on 4.018. Systemaattinen katsaus on avoimesti kaikkien luettavissa.

Lähde:

Jylänki, P., Mbay, T., Hakkarainen, A., Sääkslahti, A., & Aunio, P. (2022). The effects of motor skill and physical activity interventions on preschoolers’ cognitive and academic skills: A systematic review. Preventive Medicine, 155, 106948. https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2021.106948