Suurin osa päiväkotilapsista liikkuu liikuntasuositusten mukaisesti: Tuloksia Toimi ja opi -tutkimuksesta

Tulokset osoittavat, että valtaosa päiväkotilapsista näyttäisi liikkuvan liikuntasuositusten mukaisesti. Kaikkien tutkimukseen osallistuneiden lasten kokonaisliikkumisen määrä oli suositusten mukainen, mutta reippaan ja rasittavan liikkumisen määrä jäi pienellä osalla lapsista suosituksiin nähden liian vähäiseksi.

Opetus- kulttuuriministeriön ja Maailman terveysjärjestö WHO:n liikuntasuositusten mukaan päiväkoti-ikäisten lasten tulisi liikkua vähintään kolme tuntia päivässä ja tunnin tästä päivittäisestä liikkumisesta tulisi olla kuormittavuudeltaan reipasta ja rasittavaa (OKM 2016:21; WHO, 2019).

Toimi ja opi –tutkimuksessa seurattiin 3-6 –vuotiaiden helsinkiläisten päiväkotilasten fyysistä aktiivisuutta lantiolle puettavalla kiihtyvyysmittarilla (Actigraph wGT3X-BT) kahdella vuoden välein toteutetulla mittauksella. Lasten keskimääräinen ikä oli ensimmäisessä mittauspisteessä 4.5 vuotta ja toisessa mittauspisteessä 5.4 vuotta. Lapset pitivät mittaria lantiolla seitsemän päivän ajan valveilla ollessaan. Onnistuneita mittauksia (mittari puettuna vähintään 8h/päivä, vähintään kolmena mittauspäivänä) kerättiin ensimmäisessä mittauspisteessä 233 ja toisessa 236 lapselta. Fyysisen aktiivisuuden määrän ja rasittavuuden määrittämiseen käytettiin päiväkoti-ikäisille lapsille sopivia raja-arvoja (Janssen et al., 2013).

Tulosten mukaan kaikki lapset liikkuivat molemmissa mittauspisteissä keksimäärin yli kolme tuntia päivässä. Keskimääräinen kokonaisliikkuminen määrän vaihtelu oli ensimmäisessä mittauspisteessä 250-514 minuuttia päivässä ja toisessa mittauspisteessä 264-500 minuuttia päivässä. 97% lapsista liikkuivat keskimäärin yli tunnin reippaasti tai rasittavasti päivässä ensimmäisessä mittauspisteessä ja 99% toisessa mittauspisteessä. Keskimääräinen päivittäisen reippaan liikkumisen määrän lapsikohtainen vaihtelu oli 28-192 minuuttia päivässä ensimmäisessä mittauspisteessä ja 46-204 minuuttia päivässä toisessa mittauspisteessä. Pojat liikkuvat keskimäärin enemmän reippaasti ja rasittavasti kuin tytöt molemmissa mittauspisteissä. Myös kokonaisliikkumisen määrä oli pojilla suurempaa ensimmäisessä mittauspisteessä, mutta eroja tyttöjen ja poikien kokonaisliikkumisen määrän välillä ei havaittu toisessa mittauspisteessä.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että valtaosa tutkimukseen osallistuneista päiväkotilapsista täyttää liikkumisen suositukset. Ainoastaan reippaan ja rasittavan liikkumisen määrä jäi hyvin pienellä osalla lapsista suosituksia vähäisemmäksi. Tuloksemme ovat linjassa aiemman suomalaislapsilla tehdyn PIILO-tutkimuksen tulosten kanssa siinä, että kokonaisliikkumisen määrä näyttäisi päiväkoti-ikäisillä lapsilla olevan riittävä, mutta reippaan ja rasittavan liikkumisen määrä jää osalla lapsista suosituksia vähäisemmälle tasolle. Jatkossa täytyy kiinnittää erityisesti huomiota, että lapsille tarjotaan mahdollisuuksia ja heitä kannustetaan riittävään reippaaseen ja rasittavaan liikkumiseen (esim. juoksua ja hyppelyä sisältävät pelit ja leikit).  

Lähteet:

Janssen, X., Cliff, D. P., Reilly, J. J., Hinkley, T., Jones, R. A., Batterham, M., Ekelund, U., Brage, S., & Okely, A. D. (2013). Predictive validity and classification accuracy of ActiGraph energy expenditure equations and cut-points in young children. PloS One, 8(11), e79124–e79124. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0079124

Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 398. Piilo – Pienten lasten liikunnan ilon, fyysisen aktiivisuuden ja motoristen taitojen seuranta. Kehittämisvaiheen 2019–2021 tulosraportti. Arja Sääkslahti, Anette Mehtälä ja Tuija Tammelin (toimittajat)

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:21, Iloa, Leikkiä ja yhdessä tekemistä: Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset.