Pinja Jylänki väittelee perjantaina 5.5.2023 klo 13 Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa

LitM Pinja Jylängin väitöskirja ”Active Early Interventions: Supporting Preschoolers' Cognitive and Academic Skills with Fundamental Motor Skill and Physical Activity Interventions” tarkastetaan Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa perjantaina 5.5.2023 klo 13.

Aiempi tutkimus on osoittanut yhteyden liikkumisen, kognitiivisten ja akateemisten taitojen välillä. Tämä onkin herättänyt kysymyksen siitä, voisiko liikkuminen, tarkemmin katsottuna fyysisen aktiivisuuden ja motoristen taitojen harjoittelu, tukea päiväkoti-ikäisten lasten kognitiivisten ja varhaisten akateemisten taitojen kehitystä?

Jylängin väitöskirjassa vastattiin tähän kysymykseen kahdella systemaattisella kirjallisuuskatsauksella sekä näiden pohjalta kehitetyllä interventiotutkimuksella. Systemaattisiin kirjallisuuskatsauksiin haettiin tutkimuksia elektronisista tietokannoista ja yhteensä noin 7800 artikkelia käytiin läpi ennalta määrättyjen kriteerien pohjalta. Lopulta systemaattisiin kirjallisuuskatsauksiin valikoitui mukaan 57 tutkimusta, jotka myöhemmin jaettiin kahteen julkaisuun. Ensimmäinen näistä sisälsi 35 tutkimusta, jotka käsittelivät tavallisesti kehittyviä lapsia. Toinen tutkimus sisälsi 22 tutkimusta, jotka tarkastelivat lapsia, joilla oli eri tasoisia tuen tarpeita. Väitöskirjan kolmannessa osajulkaisussa kehitettiin kahdeksan viikon kestoinen Toimi ja opi -interventio-ohjelma, joka yhdisti matemaattisten käsitteiden harjoittelua, motoristen taitojen harjoittelun kanssa. Harjoittelun vaikutuksia tarkasteltiin yhteensä 36 lapsella.

Tulokset osoittivat, että suurin osa aikaisemmista tutkimuksista (noin 70%) löysi myönteisiä vaikutuksia motoristen taitojen ja fyysisen aktiivisuuden interventioista kognitiivisiin ja varhaisiin akateemisiin taitoihin. Vastaavia tuloksia on havaittu myös aiemmissa tutkimuksissa kouluikäisillä lapsilla. Tarkasteltaessa eri sisältöisten interventioiden vaikutuksia, havaittiin motoristen taitojen interventioiden olevan tehokkaampia verrattuna fyysisen aktiivisuuden interventioihin. Lisäksi liikkumisen yhdistämisen opeteltavaan aiheeseen, esimerkiksi motorisia ja matemaattisia taitoja yhdistäen, havaittiin olevan tehokkaampaa verrattuna pelkkään motoristen taitojen tai fyysisen aktiivisuuden harjoitteluun. Kuitenkin on hyvä ottaa huomioon se, että suurin osa tutkimuksista molemmissa systemaattisissa kirjallisuuskatsauksissa oli metodologisesti heikkoja, pääasiassa johtuen tutkimuksen laadun arvioinnin kannalta tärkeiden osa-alueiden puutteellisesta raportoinnista. Tulosten varmistamiseksi tarvitsemme lisää korkea laatuisia tutkimuksia.

Myönteisiä vaikutuksia Toimi ja opi -intervention jälkeen löydettiin päiväkoti-ikäisten lasten varhaisiin matemaattisiin taitoihin ja etenkin matemaattisiin suhdetaitoihin. Yksi tärkeistä havainnoista oli se, että vaikutukset olivat pysyviä, sillä ne näkyivät vielä noin kahdeksan viikkoa harjoittelun päättymisen jälkeen. Myös erot matemaattisissa suhdetaidoissa pienenivät kahdeksan viikon aikana harjoittelun alussa heikosti ja ikätasoisesti suoriutuvien lasten välillä, eikä ryhmien välillä ollut merkitseviä eroja enää harjoittelun loputtua. Intervention tutkimista jatketaan vielä isommalla otannalla ja sen vaikutuksia verrataan erilaisiin kontrolliryhmiin. Tulosten varmistuttua, Toimi ja opi –interventio julkaistaan vapaaseen käyttöön.

Pinja Jylänki väittelee Helsingin yliopiston Kielikeskuksen juhlasalissa (Fabianinkatu 26) perjantaina 5.5.2023 klo 13. Vastaväittäjänä toimii professori Mikko Aro, Jyväskylän yliopistosta ja kustoksena toimii Pirjo Aunio. Väitöskirjaa ovat ohjanneet professori Pirjo Aunio, apulaisprofessori Arja Sääkslahti sekä tutkimusjohtaja Mari Tervaniemi.

Väitöstilaisuuden kieli on suomi ja yleisö on tervetullut seuraamaan tilaisuutta paikan päälle. Lisätietoja löydät Helsingin yliopiston tapahtumista.

Väitöskirja on julkaistu sähköisessä muodossa Heldassa.