Motoriset taidot ovat yhteydessä parempiin matemaattisiin ja toiminnanohjauksen taitoihin päiväkoti-ikäisillä lapsilla

Uusimman julkaisumme tulokset osoittivat, että motoriset taidot ovat yhteydessä parempiin matemaattisiin taitoihin toiminnanohjauksen taitojen kautta. Liikkumistaitojen yhteys parempiin matemaattisiin taitoihin välittyi työmuistin kautta, kun taas tasapainotaidot inhibition ja kognitiivisen joustavuuden kautta.

Toimi ja opi –tutkimuksen osatutkimuksessa selvitettiin fyysisen aktiivisuuden, motoristen taitojen, toiminnanohjauksen ja matemaattisten taitojen välisiä yhteyksiä 214 helsinkiläiseltä 3-5- vuotiaalta päiväkotilapselta. Tutkimukseen osallistui yhteensä 16 päiväkotia.

Lasten fyysistä aktiivisuutta seurattiin yhden viikon ajan lantiolle puettavalla liikemittarilla. Motorisia taitoja, toiminnanohjausta ja matemaattisia taitoja tutkittiin erilaisilla päiväkoti-ikäisille lapsille soveltuvilla tehtävillä, jotka tehtiin lasten kanssa heidän omissa päiväkodeissaan.

Motorisista taidoista mitattiin kolmea eri osa-aluetta liikkumis- välineenkäsittely- ja tasapainotaitoja. Liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja arviotaan liikkeen laatua mittaavalla testistöllä. Liikkumistaito sisälsi mm. juokseminen, yhdellä jalalla hyppely ja laukkaaminen ja välineenkäsittely mm. pallon kiinni ottamista ja heittämistä sekä pallon lyömistä mailalla. Tasapainotaitoja arviotiin erilaisilla paikallaan ja liikkeessä suoritettavilla tasapainotehtävillä.

Tutkimuksessa mitattiin kahta toiminnanohjauksen kokonaisuutta: Työmuistia sekä inhibitiota ja kognitiivista joustavuutta. Työmuistilla tarkoitetaan kykyä pitää mielessä ja muokata tietoa lyhytaikaisessa muistissa. Kognitiivisella joustavuudella viitataan kykyyn vaihtaa sujuvasti suoritustapaa esimerkiksi tehtävän ohjeiden muuttuessa. Inhibitiolla puolestaan tarkoitetaan kykyä ehkäistä tehtävän kannalta epäolennaisten ärsykkeiden vaikutusta tehtäväsuoritukseen. Toiminnanohjauksen taitoja tutkittiin erilaisilla tietokonepeleillä. Työmuistia mittaavassa tehtävässä lasten täytyi muistaa tietokoneen ruudulle ilmestyneitä eläimiä. Kognitiivista joustavuutta ja inhibitiota mitattiin pelillä, jossa lasten tuli painaa nuolinäppäintä sen mukaan mihin suuntaan ruudulle ilmestyvä kala ui.

Matemaattisia taitoja mitattiin lukukäsitteen hallintaa mittaavalla testillä. Testissä arviotiin mm. käsitteiden hallintaa (suurin, korkeampi, paksu, ohut), laskutaitoja (palikoiden laskeminen) ja lukusanojen luettelemista.  

Tulokset osoittivat, että paremmat liikkumis- ja tasapainotaidot omaavilla lapsilla oli myös paremmat toiminnanohjauksen taidot, mikä näkyi myös parempina matemaattisina taitoina. Liikkumistaidot olivat yhteydessä matemaattisiin taitoihin paremman työmuistin kautta, kun taas paremmat tasapainotaidot olivat yhteydessä matemaattisiin taitoihin paremman inhibition ja kognitiivisen joustavuuden kautta.  

Lapset, jotka liikkuivat enemmän rasittavasti (esimerkiksi juoksua ja hyppelyä sisältävät vauhdikkaat leikit ja pelit), suoriutuivat paremmin liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja mittaavista tehtävistä. Suurempi määrä rasittavaa liikkumista oli myös yhteydessä parempiin matemaattisiin taitoihin parempien liikkumistaitojen ja työmuistin kautta. Mielenkiintoinen löydös oli, että rasittava liikkuminen oli myös yhteydessä heikompaan inhibition ja kognitiivisen joustavuuteen ja tämän kautta heikompaan suoriutumiseen matemaattisissa tehtävissä.

Tulokset osoittivat toiminnanohjauksen taitojen välittävän liikkumisen yhteyksiä parempiin matemaattisiin taitoihin. Erityisesti motoriset taidot ovat näyttäisivät olevan yhteydessä toiminnanohjauksen taitoihin ja tätä kautta parempaan suoriutumiseen matemaattisissa tehtävistä. Rasittava liikkuminen on tulosten mukaan yhteydessä motorisiin taitoihin, mutta sen yhteys toiminnanohjaukseen ja matemaattisiin taitoihin oli ristiriitainen. Tulokset antavat viitteitä siitä, että monipuolinen, vauhdikkaita osiota sisältävä ja motorisia taitoja haastava liikkuminen, on monien terveydellisten hyötyjen lisäksi myös positiivisesti yhteydessä kognitiivisiin toimintoihin ja matemaattisiin taitoihin päiväkoti-ikäisillä lapsilla.

Uutinen perustuu tutkimusartikkeliin “Associations between physical activity, motor skills, executive functions and early numeracy in preschoolers”. Artikkeli julkaistiin heinäkuussa 2022 European Journal of Sport Science-lehdessä ja on vapaasti luettavissa.