Kuinka fyysinen aktiivisuus ja motoriset taidot vaikuttavat pienten lasten oppimiseen?

Toimi ja opi –tutkimuksessa on seurattu päiväkoti-ikäisten lasten fyysisen aktiivisuuden, motoristen, kognitiivisten ja akateemisten taitojen kehittymistä ja niiden välisiä yhteyksiä jo 4 vuoden ajan. Alle on tehty lyhyt kooste siitä, mitä me nyt jo tiedämme:

Motoristen taitojen ja fyysisen aktiivisuuden harjoittelulla voidaan vaikuttaa positiivisesti 3-7 vuotiaiden tavallisesti kehittyvien lasten kognitiivisiin ja akateemisiin taitoihin. Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen perusteella jopa 71% tutkimuksista löysi positiivisia vaikutuksia. Etenkin, kun motoristen taitojen tai fyysisen aktiivisuuden harjoitteluun lisätiin kognitiivisten tai akateemisten taitojen harjoittelua, se näkyi parempina kognitiivisina ja akateemisin taitoina. Tutustu tarkemmin systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tuloksiin.

Kun motoristen taitojen ja fyysisen aktiivisuuden harjoittelun vaikutuksia tutkittiin 3-7 vuotiailla lapsilla, joilla oli oppimisessa vaikeuksia, havaittiin jälleen motoristen taitojen ja fyysisen aktiivisuuden harjoittelun tukevan lasten kognitiivisten ja akateemisten taitojen oppimista. Kielellisissä ja kognitiivisissa taidoissa vaikutukset olivat suurimpia sellaisilla lapsilla, joilla oli vähemmän haasteita oppimisessa, kun taas toiminnanohjauksissa tulokset olivat päinvastaisia. Lue lisää systemaattisen kirjallisuus katsauksen tuloksista.

Toimi ja opi –tutkimuksessa kehitetyn harjoitusohjelman pilottitutkimus osoitti samankaltaisia tuloksia systemaattisten kirjallisuuskatsausten kanssa. Tulokset osoittivat, että heikosti matemaattisia taitoja osaavia pieniä lapsia on mahdollista tukea yhdistämällä matemaattisten suhdetaitojen ja motoristen taitojen harjoittelua. Harjoittelun vaikutukset näkyivät edelleen vielä kahdeksan viikkoa harjoittelun päättymisen jälkeen. Lisää tietoa tutkimuksen tuloksista.

Poikkileikkaus tutkimuksessa havaittiin erityisesti reippaan ja rasittavan fyysinen aktiivisuuden olevan yhteydessä parempiin motorisiin taitoihin, jotka olivat toiminnanohjauksen, erityisesti työmuistin, kautta yhteydessä parempiin matemaattisiin taitoihin. Lue lisää liikkumisen ja matemaattisten taitojen yhteyksistä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että pienillä lapsilla motoristen taitojen osaamisella ja harjoittelemisella on vahvempi yhteys kognitiivisiin ja matemaattisiin taitoihin kuin pelkästään fyysisellä aktiivisuudella. Tutkimusryhmämme tuottaa lisää tutkittua tietoa koskien pienten lasten fyysisen aktiivisuuden, motoristen taitojen ja matemaattisten varhaistaitojen yhteyksistä ja oppimisesta. Päivitämme tietoa ajankohtaisista tuloksista verkkosivuillemme sekä Twitter-tilillemme @ActiveNumeracy. Tervetuloa seuraajaksi!