Kirjoittajakutsu koulutussosiologisista tutkimusmenetelmistä

Suomen kasvatustieteellisen seuran (FERA) kasvatussosiologian verkosto kutsuu tutkijoita tarjoamaan artikkelikäsikirjoituksia Kasvatussosiologian viidenteen vuosikirjaan.

Kasvatussosiologian vuosikirjan ensimmäinen numero, Tasa-arvon muuttuvat merkitykset, ilmestyi vuonna 2016 ja toinen, Koulutuksen lupaukset ja koulutususko, vuonna 2018. Tämän lisäksi vuosikirjan kolmas numero, Koulutuksen politiikat ja hallinnan muodot julkaistiin vuonna 2021 ja neljäs numero Koulutus ja yhteiskuntaluokka vuonna 2023.

Viidennen vuosikirjan teemana on koulutussosiologian tutkimusmenetelmät. Teokseen kootaan kotimaisia artikkeleita, jotka tarkastelevat koulutusta ja siihen kytkeytyviä yhteiskunnallisia ilmiöitä erilaisten metodologisten linssien lävitse. Etsimme vuosikirjaan artikkelikäsikirjoituksia, joiden kohteina ovat koulutussosiologisessa tutkimuksessa käytetyt metodologiset ratkaisut: Miten koulutussosiologisia ilmiöitä voidaan tutkia? Mitä vaatimuksia koulutussosiologinen tutkimus asettaa tutkimusmenetelmille ja tutkijan metodologisille valinnoille? Millaista on koulutussosiologinen tieto ja miten sitä voidaan muodostaa? Millaiset epistemologiset ja ontologiset taustaoletukset ja paradigmat ohjaavat koulutussosiologisen tutkimuksen metodologiaa ja tiedonmuodostusta?

Teoksessa ei sitouduta mihinkään spesifiin koulutussosiologian metodologiseen perinteeseen tai epistemologiseen paradigmaan, vaan kirjoittajilla on vapaat kädet tarkastella, innovoida ja problematisoida koulutussosiologian tutkimusmenetelmiin liittyviä teemoja. Teoksessa empiria ei ole pääosassa, vaan teoksen luvuissa käsitellään erilaisten metodologisten ratkaisujen soveltamista koulutussosiologisten kysymysten tarkastelemiseen ja koulutussosiologisiin tutkimusasetelmiin.

Artikkeleilta odotetaan ja edellytetään korkeatasoista tieteellistä laatua. Käsikirjoitukset käyvät läpi vertaisarviointiprosessin. Kirjoittajia pyydetään toimittamaan artikkelikäsikirjoitusta koskeva, noin 300 sanan abstrakti 20.5.2024 mennessä. Vertaisarviointiin lähetettävät artikkelit valitaan abstraktien perusteella vuosikirjan toimituskunnan toimesta. Abstraktin hyväksytyksi tulemisesta ilmoitetaan kirjoittajille henkilökohtaisesti 7.6.2024 mennessä. Toimituskunta antaa myös kehittämisehdotuksia hyväksytyille abstrakteille kirjan kokonaisuuden näkökulmasta. Valmiit ja viimeistellyt artikkelikäsikirjoitukset (5000 – 7000 sanaa) pyydetään toimittamaan viimeistään 15.11.2024. Ennen vertaisarviointia toimituskunta kommentoi ja mahdollisesti pyytää kehittämään artikkeleita. Teoksen alustavaksi julkaisuajankohdaksi on suunniteltu loppuvuotta 2025. Julkaistuista artikkeleista ei makseta palkkiota.

Abstraktit pyydetään toimittamaan sähköpostiosoitteeseen janne.varjo@helsinki.fi.

Kasvatussosiologian vuosikirjan toimituskunta,

Janne Varjo, Taina Civil, Mira Kalalahti, Heikki Kinnari