Ihmiset
Tutkimusryhmän jäsenet.
Janne Varjo

Väitöskirjani Kilpailukykyvaltion koululainsäädännön rakentuminen – Suomen eduskunta ja 1990-luvun koulutuspoliittinen käänne (2007) jälkeen olen työskennellyt/työskentelen kahdeksassa tutkimushankkeessa, joista viidessä vastuullisena tutkijana. Tutkimusaiheeni liittyvät koulutukselliseen tasa-arvoon ja koulutuksen hallintaan; tutkimuskohteiden kirjo vaihtelee kansallisvaltioista yhteiskuntaluokkiin ja kunnista etnisiin ryhmiin.

Minna Vilkman

Olen väitöstutkija, joka tarkastelee valtasuhteita ammatillisessa koulutuksessa. Valtaa tutkittaessa Michel Foucault on pääosassa, mutta osa teoreettisesta ja metodologisesta taustasta ammentaa nuorisotutkimuksen kentältä. Työskentelen myös Jyväskylän yliopistossa ohjauksen koulutusohjelmassa vuoden 2023 loppuun.

Samira Harjula

Väitöstutkimukseni aiheena on ihannesubjekti ja valta opinto- ja uraohjauksessa. Tutkimus vastaa kysymyksiin siitä, mitä ohjauksella tavoitellaan yhteiskunnassa ja miten yhteiskunnallinen ihannesubjekti muodostuu tiedon ja vallan kautta. Tutkimukselliset kiinnostuksen kohteeni ovat työelämän epävarmuus, ohjaus, valta, koulutuksellinen oikeudenmukaisuus ja kasvatussosiologia. Työskentelen tällä hetkellä koulutussosiologian ja -politiikan tutkimusyksikössä (KUPOLI) Helsingin yliopistossa. Olen osa GUIDE-tutkimusryhmää, joka tuottaa tietoa koulutus- ja työuraohjauksen hallinnasta. Olen myös toiminut projektissa 'Dynamics of Transition Policies (DTP) - governance of guidance and counselling in post comprehensive educational transitions in Finland’.

Alessandra Aldrovandi

Olen väitöskirjatutkija Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan Koulun, kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tohtoriohjelmasta. Tutkin aikaisemmin nuorten maahanmuuttotaustaisten opiskelijoiden identiteettiä ja pyrkimyksiä Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin kontekstissa. Tämänhetkinen tutkimukseni tarkastelee nuorten aikuisten sekä aikuisten maahanmuuttajien kokemuksia Suomeen kuulumisesta sekä sen suhteesta heidän tekemiinsä elämänsuunnitelmiin aikuiskoulutuksen kontekstissa. Tutkin aihetta intersektionaalisesta näkökulmasta yhdistelemällä etnografiaa, haastatteluja sekä politiikka-analyysia. Olen myös kiinnostunut aikuisten maahanmuuttajien ohjaamiseen tähtäävän uraohjaus- ja neuvontapolitiikan toteuttamisesta ja sen vaikutuksista sosiaaliseen osallisuuteen. Tutkimukseni on Koneen säätiön rahoittama.

Veronica Salovaara

Kiinnostukseni kohteet tutkimuksessa ovat lasten osallisuus päätöksenteossa, lasten kuuleminen ja siirtymävaiheet opetusasteiden välillä. Työskentelen tällä hetkellä tutkijatohtorina poikkitieteellisessä tutkimushankkeessa: Muuttuva väestö – Väestömuutoksen vaikutukset varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen järjestämiseen. Tutkimushankkeen rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Pauliina Hongisto

Toimin KUPOLIssa teknisenä avustajana Muuttuva väestö – Väestömuutoksen vaikutukset varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen järjestämiseen -tutkimushankkeessa. Tutkimuksessa tarkastellaan väestönmuutoksen vaikutuksia varhaiskasvatukseen sekä esi- ja perusopetukseen kuntien strategisen suunnittelun, päätöksenteon, palveluverkkovaikutusten ja lasten osallisuuden kautta. Olen kiinnostunut erityisesti koulutuksen ja alueellisen kehityksen vuorovaikutuksesta sekä koulutuksen tasa-arvon kysymyksistä.

Reijo Aholainen

Väitöskirjatutkimuksen aiheena on Euroopan Unionin koulutuspolitiikan ja politiikan tekemisen muutos Lissabonin strategian vaikutuksesta 2000–2010. Tutkimus perustuu Roger Dalen teoreettiseen analyysiin Lissabonin strategian ja avoimen koordinaatiomenetelmän vaikutuksesta Euroopan koulutuspolitiikan globalisoitumiseen ja eurooppalaistumiseen. Väitöskirjatutkimus analysoi Dalen teoreettisia argumentteja EU:n koulutuspoliittisten asiakirjojen ja EU komission ja EU:n koulutusneuvoston (jäsenvaltioiden opetusministeriöiden) valossa. Tutkimusmateriaalin analyysi ja väitöskirjan kirjoittaminen ovat edenneet hitaasti tekijän opetusministeriön virkatyön ja kansainvälisten (mm. Kairon, Bakun, Chisinaunssa ja Samarkandin) projektien takia.
 

Antti Paakkari

Tutkimukseni keskittyy kouluteknologioiden kriittiseen analyysiin. Olen kiinnostunut kouluteknologian, datafikaation, digitaalisen hallinnan ja yksityistämisen risteämiskohdista. Viime aikoina olen tutkinut varhaiskasvatusta keskittyen lasten ja digitaalisten teknologioiden suhteisiin. Toimin Suomen Akatemian tutkijatohtorina Kasvatuksen ja kulttuurin tiedekunnassa Tampereen yliopistossa. Johdan tällä hetkellä Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimusprojektia Kouluteknologiat ja perusopetuksen yksityistyminen (2021–2024).

Mira Kalalahti

Toimin Jyväskylän yliopistossa apulaisprofessorina sekä KUPOLIn GUIDE-ryhmän tutkijana. Tutkin ja kirjoitan tasa-arvon, toimijuuden, kasvatuksen ja koulutuksen kysymyksistä. Olen tutkinut koulutusmahdollisuuksien tasa-arvoa, koulutusvalintoja ja koulutuksen periytyvyyttä. Erityisenä tutkimuskohteenani ovat ohjauksessa ja kouluympäristöissä ilmenevä eriarvoisuus ja yhdenmukaisuuden mahdollisuudet.

Hannu Simola

Olen koulutussosiologian ja –politiikan täysinpalvellut professori ja KUPOLIn perustajajäsen. Ennen päätymistäni yliopiston valoon työskentelin vuosikymmenen peruskoulun luokanopettajana Vantaan Havukoskella. Olen siis peruskoulun ensimmäistä opettajasukupolvea ja edelleenkin sydämeltäni peruskoulunopettaja. Siksi ei ole yllättävää, että minua kiinnostaa erityisesti koulupuheen dekontekstualisoituminen, Suomen PISA –menestys ja sen lasku sekä opettajuuden sosioanalyysi, jossa sovellan yhden kotijumalistani, Pierre Bourdieun, ideoita. Ne ovat myös aiheita, joista edelleenkin otan mielelläni vastaan toimeksiantoja. Pääasiassa kuitenkin keskityn jazzin ja barokin soittamiseen (kontrabasso), verkkokalastukseen (siika ja ahven), Norrskata Kulturvänner’ien toimintaan ja tietysti hyvien ihmissuhteiden vaalimiseen.

Antti Seitamaa

Tutkin väitöstyössäni suomalaisen ammatillisen koulutuspolitiikan muodonmuutosta viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Yritän ymmärtää, miten erilaiset poliittiset koalitiot ovat muokanneet ammatillisen koulutuksen rakenteita ja tarkoitusta yhdessä keskeisten sidosryhmien kanssa. Tutkimukseni keskiössä on laaja vuosien 2018–2021 aikana kerätty haastatteluaineisto ammatillisen koulutuksen valtakunnallisten asiantuntijoiden kanssa. Olen erityisen kiinnostunut koulutuksellisesta tasa-arvosta duaalimallin kontekstissa, maahanmuuttajataustaisten nuorten ja aikuisten asemasta suomalaisessa koulutusjärjestelmässä sekä EU:n roolista kansallisessa päätöksenteossa. Työni on Pierre Bourdieun sosiologisen vision inspiroimaa. 

Virpi Pakkanen

Olen kiinnostunut koulutuksen hallinnasta, taloudesta ja politiikasta sekä niiden välisistä yhteyksistä. Meneillään olevassa väitöstyössäni tutkin sitä, miten peruskouluopetuksen rahoituksen ja järjestämisen hallintaa koskevat ajattelutavat ja teknologiat muotoutuivat 1990-luvulla tehdyissä ”julkisen sektorin uudistuksissa” Suomessa.

Jarmo Veikkamo

Olen kiinnostunut koulutuspolitiikasta ja koulutussosiologiasta. Tällä hetkellä pääpaino on korkeakoulutuksessa, johon liittyen teen väitöskirjaa Helsingin yliopistossa Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Tutkimusaiheena on vuonna 1991 käynnistyneen suomalaisen ammattikorkeakoulujärjestelmän kehityksen dynamiikka. Historiallisen näkökulman johdattelemana pyrin tunnistamaan sitä kommunikaatiota ja niitä diskursseja, jotka ovat olleet muokkaamassa ammatillista korkeakoulutusta.