Tutkimus

Alta löydät tietoa KUPOLIn tutkimusprojekteista. KUPOLIssa tehdään tutkimusta sekä suomeksi että englanniksi. Englanninkieliset tutkimukset on esitelty tarkemmin KUPOLIn englanninkielisillä sivuilla.
Kunnallinen perusopetuksen järjestäminen tulevaisuudessa

Väestönmuutos tulee vaikuttamaan merkittävästi perusopetuksen järjestämiseen, kun lapsi- ja nuorisoikäluokat pienenevät ja oppilaitosverkko harvenee suuressa osassa Suomea. Tarve löytää uudenlaisia keinoja järjestää perusopetusta onkin eräs tämänhetkisen kunnallisen koulutuspolitiikan keskeisistä kysymyksistä. Tutkimuksessa selvitetään, miten kuntien olisi mahdollista järjestää perusopetusta uudella, mutta sosiaalisesti ja sivistyksellisesti kestävällä ja oikeudenmukaisella tavalla sekä millaisia merkityksiä erilaisille tavoille järjestää opetusta annetaan osana tulevaisuuden peruskoulua.

 

Elinikäisen ohjauksen tila -arviointitutkimus

Arviointitutkimuksen tavoitteena on muodostaa systemaattinen kuva suomalaisen elinikäisen ohjauksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kokonaisuudesta sekä arvioida sen toimivuutta: saatavuutta, laatua, tuloksia ja vaikuttavuutta sekä muodostaa elinikäisen ohjauksen laatukehikko, jonka avulla elinikäisen ohjauksen kenttää voidaan tulkinnallisesti analysoida ja kehittää poikkisektoraalisesti sekä toiminnan eri tasoilla.

Muuttuva väestö - vaikutukset varhaiskasvatukseen ja opetukseen

Monitieisessä tutkimushankkeessa tutkitaan väestönmuutoksen vaikutuksia varhaiskasvatukseen sekä esi- ja perusopetukseen. Aihetta tarkastellaan kuntien strategisen suunnittelun, päätöksenteon, palveluverkkovaikutusten ja lasten osallisuuden kautta. Tutkimushanke on opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) rahoittama ja osa Oikeus oppia -kehittämisohjelmaa. Tutkimuksen toteutuksesta vastaavat KUPOLIn lisäksi Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itla sekä Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisen tiedekunnan yhdenvertaisuuteen ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen keskittyvä tutkimusyhteisö.

Uraohjausjärjestelmien hallinnointi Pohjoismaissa

Tämä tutkimus on englanninkielinen.

Kuntien koulutus- ja työuraohjauksen hallinta

Tutkimuksessa tarkastellaan koulutus- ja työuraohjauksen hallintaa kunnallisella tasolla. Tavoitteena on kuvata ja analysoida ohjaustyötä tekeviä paikallisia toimijoita, toimijoiden välistä vuorovaikutusta sekä ohjaustyön hallinnoinnin käytäntöjä. Tutkimus on yhden keskikokoisen kunnan käsittävä tapaustutkimus.

Paikalliset uraohjauskäytännöt ja uraohjauksen suhteellinen asiantuntijuus

Tämä tutkimus on englanninkielinen.

Tekeillä olevat väitöstutkimukset

Useat KUPOLIn tutkijat työstävät parhaillaan väitöstutkimuksiaan.

Menneet tutkimushankkeet