Yhdessä oppiminen

Meitä kaikkia kudelmalaisia yhdistää oppimiseen ja tutkimiseen liittyvä kokonaisvaltainen ja tieteidenvälinen lähestymistapa.

Tätä lähestymistapaa on analysoitu ja kehitetty vanhassa ympäristönsuojelutieteen oppiaineessa jo 1970-luvulta alkaen ja koko ajan niin, että opiskelijat, opettajat ja tutkijat ovat tehneet työtä yhdessä. Nykyisin tämä perinne jatkuu Kudelmassa. Kyse on lopulta asioiden oppimisen ja tutkimisen tavasta, jossa opiskelijat ja tutkijat ovat yhtä lailla asiantuntijoita.

Ympäristö- ja kestävyysproblematiikkaan liittyvien kysymyksenasettelujen arvosidonnaisuus, tieteidenvälisyys ja muunlainen kompleksisuus on täysin sisäänrakennettua, minkä vuoksi selviä oikeita ja vääriä vastauksia ei ole olemassa. Tästä johtuen lähdemme siitä, että ykköskurssilaisen näkökannat voivat monessa mielessä olla yhtä arvokkaita kuin professorin, ja siksi kaikki oppiminen on yhdessä oppimista ja oikeastaan myös vertaisoppimista. “Opiskelijoiden” tehtävä on osata paremmin kysyä ja “opettajien” taas etsiä ja kertoa vastauksia. Molemmat ovat yhtä tärkeitä tehtäviä.

Opinnäytetöiden edistäminen yhdessä oppimalla

Kudelmassa on tehty ja tekeillä kymmeniä opinnäytetöitä. Erityisen paljon panostamme kandidaatintutkielmien edistämiseen ja ohjaamiseen, mutta myös graduja ja väitöskirjoja on koko ajan työn alla. Töitä edistetään paljon sekä samanvaiheisten vertaisryhmissä että myös erivaiheisten sekaryhmissä. Pääosin tietysti varttuneet ohjaavat nuorempia, mutta on hämmentävää, miten paljon myös vaikkapa kandityön tekijä voi tietyssä tilanteessa tuoreilla ajatuksillaan auttaa väitöskirjan tekijää etenemään omassa työssään.

Tieteellisten artikkelien kirjoittamiseen liittyvä yhdessä oppiminen

Yksi Kudelman toiminnan ydinajatuksista on, että erivaiheiset akateemisen polun tallaajat voivat yhdessä ja toisiaan tukien oppia ja saada aikaan paljon enemmän kuin yksikseen tai pelkästään samanikäisten vertaisryhmissä. Eräs tällaisen opiskelijalähtöisen oppimistavan muoto on tieteellisten artikkeleiden kirjoittaminen "sekaryhmissä".

Esimerkiksi vuoden 2017 aikana teimme kolme artikkelia tällä metodilla. Artikkeleista yksi tehtiin englanniksi, kaksi muuta suomeksi. Kirjoittajia oli yhteensä 11. Tohtoreita oli mukana yksi, tohtoriopiskelijoita ja jo maisteriksi valmistuneita 3, maisteriopiskelijoita 4 ja kandiopiskelijoita 3. Nuorin kirjoittajista oli prosessin alkaessa kakkoskurssilainen. 

Odotamme innolla seuraavaa kirjoitusprosessia, ehkä sinä polkaiset sen meille pystyyn?