Opinnäytetyöt

 

Tälle sivulle on luetteloitu kaikki Kudelmassa valmistuneet opinnäytetyöt. Lisäksi joukossa on valikoituina muutamia varttuneempien kudelmalaisten opinnäytetöitä, jotka ovat valmistuneet jo ennen Kudelman virallista perustamista.

 

VÄITÖSKIRJAT

Laisi, Jaana, 2012: From Home To Operation (FHTO)–a preoperative process. University of Helsinki, Faculty of Medicine, Institute of Clinical Medicine, Department of Surgery. Helsinki. Academic Dissertation. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/37600

Sandström, Vilma, 2018: Telecouplings in a globalizing world: linking food consumption to outsourced resource use and displaced environmental impacts. Dissertationes Schola Doctoralis Scientiae Circumiectalis, Alimentariae, Biologicae. Academic dissertation. University of Helsinki. Helsinki. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/255642

Willamo, Risto, 2005. Kokonaisvaltainen lähestymistapa ympäristönsuojelutieteessä: Sisällön moniulotteisuus ympäristönsuojelijan haasteena. Environmentalica Fennica 23. Akateeminen väitöskirja ympäristönsuojelutieteessä. Helsingin yliopisto. Helsinki. 374 s. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/22238

 

MAISTERINTUTKIELMAT

Haapanen, Liisa., 2013: Ilmiö, instituutio ja ideologia – 2000-luvun talouskasvukritiikin teemat. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/44720

Helenius, Leena, 2015: Joko-tai vai sekä-että? Ristiriitojen tarkastelu ympäristönsuojelussa poissulkevan ja sisällyttävän paradigman avulla. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/185075

Holmström, Charlotta, 2019: Monitasoinen viheliäisyys - holarkismi työkaluna kompleksisten kestävyyskysymysten tarkastelussa. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/306551

Huotari, Essi, 2018: Rajasta yhdyspinnaksi – Ympäristötiedon foorumi tieteen, politiikan ja päätöksenteon verkostossa. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/309488

Kolehmainen, Liisa, 2019: Knowledge Brokering and Research Utilization in the Context of Environmental Policy in Finland. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/311516

Nuotiomäki, Annika, 2019: Hiilijalanjälkitestien ja hiilijalanjäljen pienentämiseen tähtäävien kokeilujen kehittäjien näkemyksiä kuluttajiin vaikuttamisesta 2010-luvun lopun Suomessa. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/310619

Oinonen, Iikka, 2019: Vaikutuksia etsimässä – tavoitteet ja vaikuttavuuden arviointi suomalaisissa ympäristökasvatushankkeissa. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/308209 

Salminen, Pihla, 2018: Mitä tutkitaan, kun tutkitaan luontosuhdetta? Käsitteellisen kehyksen rakentaminen ja systemoitu kirjallisuuskatsaus.

Sandström, Vilma, 2013: Lähi- vai kaukoruokaa? Maataloustuotteet Suomen ulkomaankaupassa pinta-alana tarkasteltuna 1961-2007.

Värre, Ulla, 2018: Mikä ympäristöpolitiikassa on tärkeää? Arvopuhe suomalaisten puolueiden ympäristöohjelmissa.

 

KANDIDAATINTUTKIELMAT

Aula, Onerva, 2018: Luontosuhteen vaikutus elämäntapojen ekologiseen kestävyyteen. Tarkastelussa ympäristökriisi ja
alkuperäiskansat.

Haapanen, Aku, 2019: Tieteellistä tarinointia. Narratiivisen tieteen mahdollisuuksista ympäristötieteissä.

Happonen, Jenni, 2018: Poissa silmistä poissa mielestä. Systeemiajattelu lääkkeenä arkielämän ympäristövaikutuksista etääntymiseen.

Helenius, Leena, 2012: Paradigman muutos kestävän elämäntavan ja kulttuurin pohjalla. Keskustelua Donella Meadowsin ja Thomas Kuhnin kanssa paradigmasta ja sen muuttamisen mahdollisuudesta.

Huotari, Essi, 2014: Kovat ajat, pehmeät strategiat. Systeemiajattelu ympäristönsuojelun apuvälineenä: esimerkkinä ilmastonmuutos.

Jutila, Suvi, 2018: Holarkkinen kategoriavirhe puhetavassamme ja sen seuraukset. Esimerkkinä käsitepari “ihminen – eläin”.

Kaivosoja, Arttu, 2018: Lämpenevä ilmasto, maatalous ja aseelliset konfliktit: Tarkastelussa Saharan eteläpuolinen Afrikka.

Kalliokoski, Laura, 2020: Kompleksiset ympäristöongelmat totuudenjälkeisenä aikana. Tieteen ja yhteiskunnallisen kommunikaation murrosten vaikutukset ympäristötieteeseen.

Kirjavainen, Tiia, 2020: Kiertotalous ja ekologisen kestävyyden haasteet.

Kolehmainen, Liisa, 2016: Kestävän kehityksen ulottuvuuksien väliset suhteet. Tapausesimerkkinä vuorigorillan (Gorilla beringei beringei) suojelu Virunga-laakson alueella.

Laisi, Jaana, 2019: Kompleksisuuskynnyksen käsite ympäristötieteen alalla.

Lankinen, Venla, 2020: Empatiaan vetoava ympäristöviestintä. - Myötäeläminen ja ekonarratiivit osana ympäristönsuojelun työkalupakkia

Lehtiniemi, Heidi, 2018: Maailman muuttaminen postnormaalin tieteen avulla. Tapausesimerkkinä ilmastonmuutos.

Lyytikäinen, Veera, 2018: Vihreä kuluttajuus. Vastuullisuusmerkittyjen elintarvikkeiden ostopäätös länsimaisessa yhteiskunnassa.

Markkinen, Sanna, 2019: Afluenssa - uudenlainen kulkutauti.

Muurimäki, Xinyue, 2019: Mikä motivoi meitä suojelemaan ympäristöä? Ympäristöpsykologian näkökulmia.

Nisula, Lotta, 2019: Miten elää mielekästä, ympäristön kannalta kestävää elämää modernissa yhteiskunnassa? Elämäntavan tarkastelua Pentti Linkolan ja Epikuroksen ajatusten avulla.

Nuorivaara, Essi, 2018: Kiertotalous vai kohtuutalous? Käytetyn tavaran markkinat ympäristökriisin ratkaisussa.

Nuotiomäki, Annika, 2018: Viheliäisten ympäristöongelmien piirteitä ja käsittelykeinoja.

Pasanen, Amanda, 2017: Vaihtoehtoja kasvutaloudelle – yhteiskunnallisen muutoksen vipupisteet.

Rusanen, Milja, 2020: Biodiversiteetin ulottuvuudet ja niiden väliset suhteet osana ympäristökysymysten kenttää.

Schultz (nyk. Haapanen), Liisa, 2010: Kulutuksen ja hyvinvoinnin suhde tarpeen ja halun näkökulmasta.

Suominen, Sonja, 2019: Tiede, taide ja uskonto - kestävyystieteiden näkökulma.

Taipale, Mira, 2019: Ihminen ja muu luonto. Kulttuuristen ajattelumallien vaikutuksia ihmisen luontosuhteeseen.

Tiihonen, Katariina, 2018: Bt-puuvillan viljely osana kestävää kehitystä. Ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen tarkastelu.

Toiviainen, Anni, 2020: Uskomaton ilmastonmuutos — Katsaus ilmastonmuutosdenialismin terminologiaan, jäsennystapoihin ja asemoitumiseen osaksi laajempaa tiedeviestinnän kenttää.

Tuuliainen, Suvi, 2018: Toisaalta... Näkökulmat ja filosofia apukeinoina ympäristökriisin syiden ja ratkaisujen hahmottamisessa.

Viitala, Erika, 2020: Käsitykset ilmastonmuutoksen torjumisesta realismin ja liberalismin mukaan - vertaileva tutkimus.

Virtanen, Tia-Maria, 2016: Miksi ihmiset roskaavat? Roskaaminen ympäristöongelmana, sen syyt ja ratkaisukeinot.