Opinnäytetyöt

Tälle sivulle on luetteloitu Kudelmassa valmistuneita opinnäytetöitä.

Lisäksi joukossa on valikoituina muutamia varttuneempien kudelmalaisten opinnäytetöitä, jotka ovat valmistuneet jo ennen Kudelman virallista perustamista.

 

VÄITÖSKIRJAT

Laisi, Jaana, 2012: From Home To Operation (FHTO)–a preoperative process. University of Helsinki, Faculty of Medicine, Institute of Clinical Medicine, Department of Surgery. Helsinki. Academic Dissertation. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/37600

Sandström, Vilma, 2018: Telecouplings in a globalizing world: linking food consumption to outsourced resource use and displaced environmental impacts. Dissertationes Schola Doctoralis Scientiae Circumiectalis, Alimentariae, Biologicae. Academic dissertation. University of Helsinki. Helsinki. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/255642

Willamo, Risto, 2005. Kokonaisvaltainen lähestymistapa ympäristönsuojelutieteessä: Sisällön moniulotteisuus ympäristönsuojelijan haasteena. Environmentalica Fennica 23. Akateeminen väitöskirja ympäristönsuojelutieteessä. Helsingin yliopisto. Helsinki. 374 s. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/22238

 

MAISTERINTUTKIELMAT

Haapanen, Aku, 2022: Le Monden ja Helsingin Sanomien käsitykset ydinvoimasta, sekä vihreän siirtymän kansallisista keinoista ja tavoitteista Ranskassa ja Suomessa.

Haapanen, Liisa., 2013: Ilmiö, instituutio ja ideologia – 2000-luvun talouskasvukritiikin teemat. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/44720

Helenius, Leena, 2015: Joko-tai vai sekä-että? Ristiriitojen tarkastelu ympäristönsuojelussa poissulkevan ja sisällyttävän paradigman avulla. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/185075

Holmström, Charlotta, 2019: Monitasoinen viheliäisyys - holarkismi työkaluna kompleksisten kestävyyskysymysten tarkastelussa. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/306551

Huotari, Essi, 2018: Rajasta yhdyspinnaksi – Ympäristötiedon foorumi tieteen, politiikan ja päätöksenteon verkostossa. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/309488

Hämäläinen, Anniina, 2021: Ympäristökasvatus varhaiskasvatuksen oppimateriaaleissa

Jarske-Fransas, Anna, 2023: ”Luonnossa kokee olevansa enemmän olemassa” Sisällönanalyysi terveydenhuollon ammattilaisten keskustelusta spirituaalisen terveyden ja ympäristön välisistä yhteyksistä. https://helda.helsinki.fi/items/08a3ae40-6563-419f-a492-4e000ab417ab

Kalliokoski, Laura, 2021: Tietämättömyyden politiikka ja tieteen rajanvetotyö Suomen kasvomaskikeskustelussa. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/335687

Kolehmainen, Liisa, 2019: Knowledge Brokering and Research Utilization in the Context of Environmental Policy in Finland. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/311516

Kouhia, Sanni, 2024: Yksilötason biodiversiteetti - systeeminen näkökulma tuntoisten eläinten monimuotoisuuteen

Lehtiniemi, Heidi, 2020: Modelling climate and ecosystem services - an integrative literature review of the role of uncertainty, usefulness and boundary work

Nuorivaara, Essi, 2021: Wellbeing economy in Finland in the early 2020s:An analysis of expert narratives

Nuotiomäki, Annika, 2019: Hiilijalanjälkitestien ja hiilijalanjäljen pienentämiseen tähtäävien kokeilujen kehittäjien näkemyksiä kuluttajiin vaikuttamisesta 2010-luvun lopun Suomessa. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/310619

Oinonen, Iikka, 2019: Vaikutuksia etsimässä – tavoitteet ja vaikuttavuuden arviointi suomalaisissa ympäristökasvatushankkeissa. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/308209

Salminen, Pihla, 2018: Mitä tutkitaan, kun tutkitaan luontosuhdetta? Käsitteellisen kehyksen rakentaminen ja systemoitu kirjallisuuskatsaus. http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202203241517

Sandström, Vilma, 2013: Lähi- vai kaukoruokaa? Maataloustuotteet Suomen ulkomaankaupassa pinta-alana tarkasteltuna 1961-2007.

Suonio, Taina, 2020: Kasvikattojen ohjauskeinot ja niiden soveltamismahdollisuudet Suomessa – tapauksena Helsinki.

Värre, Ulla, 2018: Mikä ympäristöpolitiikassa on tärkeää? Arvopuhe suomalaisten puolueiden ympäristöohjelmissa. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/336345

 

KANDIDAATINTUTKIELMAT

Aivola, Emmi, 2023: Sotilaallisen toiminnan ja ympäristönsuojelun yhtymäkohtia

Apell, Pirjo, 2023: Suomalainen ruokajärjestelmä osana ympäristökriisin hillintää – ruokakulttuurisen muutoksen mahdollisuudet

Arbelius, Anni, 2023: Unohdettu ulottuvuus — Muunlajiset eläimet ruokajärjestelmän kestävyystarkastelussa

Aro, Maija, 2021: Eläinten puolustajat ja ympäristönsuojelijat tienristeyksessä. Katsaus 1900-luvulta nykypäivään ja tulevaisuuden haasteisiin

Aula, Onerva, 2018: Luontosuhteen vaikutus elämäntapojen ekologiseen kestävyyteen. Tarkastelussa ympäristökriisi ja
alkuperäiskansat.

Haapanen, Aku, 2019: Tieteellistä tarinointia. Narratiivisen tieteen mahdollisuuksista ympäristötieteissä.

Haaslahti, Ellen, 2021: Syväekologinen moraalinen toimijuus kestävän ympäristönsuojelun perustana

Hakala, Mikko, 2023: Karikkeenhajottajasienten viljelyn hyödyntämätön potentiaali kaupunkisysteemeissä ja osana kiertotaloutta

Hakola, Rita, 2023: Rottien esiintymiseen vaikuttavat tekijät kaupunkiympäristössä. Vertailussa kirjallisuuden ja asiantuntijoiden näkemykset

Happonen, Jenni, 2018: Poissa silmistä poissa mielestä. Systeemiajattelu lääkkeenä arkielämän ympäristövaikutuksista etääntymiseen.

Helenius, Leena, 2012: Paradigman muutos kestävän elämäntavan ja kulttuurin pohjalla. Keskustelua Donella Meadowsin ja Thomas Kuhnin kanssa paradigmasta ja sen muuttamisen mahdollisuudesta.

Huotari, Essi, 2014: Kovat ajat, pehmeät strategiat. Systeemiajattelu ympäristönsuojelun apuvälineenä: esimerkkinä ilmastonmuutos.

Huuskonen, Titta, 2020: Tietoisuustaitojen vipuvoima. Hyvinvoinnin, läsnäolon ja ympäristöviisauden poluilla

Hyvärinen, Kaisa-Maria, 2023: Journalismi nykyistä ekologisemmassa yhteiskunnassa

Jussila, Emma, 2023: Kiertotalous ja kestävyys – Tarkastelussa käytetyn vaatteen ostaminen kestävyystekona

Jutila, Suvi, 2018: Holarkkinen kategoriavirhe puhetavassamme ja sen seuraukset. Esimerkkinä käsitepari “ihminen – eläin”.

Kaikko, Anni, 2020: Kognitiivinen adaptoituminen planetaariseen kriisiin

Kaitajärvi, Mari, 2023: Tiedon ja toiminnan ristiriita viheliäisten ympäristöongelmien aikakaudella. Psyykkisten haasteiden kautta toimintaan

Kaivosoja, Arttu, 2018: Lämpenevä ilmasto, maatalous ja aseelliset konfliktit: Tarkastelussa Saharan eteläpuolinen Afrikka.

Kalliokoski, Laura, 2020: Kompleksiset ympäristöongelmat totuudenjälkeisenä aikana. Tieteen ja yhteiskunnallisen kommunikaation murrosten vaikutukset ympäristötieteeseen.

Kirjavainen, Tiia, 2020: Kiertotalous ja ekologisen kestävyyden haasteet.

Kolehmainen, Liisa, 2016: Kestävän kehityksen ulottuvuuksien väliset suhteet. Tapausesimerkkinä vuorigorillan (Gorilla beringei beringei) suojelu Virunga-laakson alueella.

Kondakova, Margarita, 2022: Ympäristösyyllisyys ja sen rooli ympäristöongelmien ratkaisemisessa.

Korhonen, Piia, 2022: Luontosuhteen ja ympäristöroolien merkitys ympäristönsuojelussa - Tapausesimerkkinä Greedfall-videopeli.

Koskela, Veera, 2021: Akrasian karsina: Antroposentrinen luontosuhde ja akrasia ympäristökriisin taustalla.

Kouhia, Sanni, 2021: Ekologinen imperatiivi koulutuksen näkökulmasta tarkasteltuna.

Kurenniemi, Eeva, 2020: Kasvipohjaisen ruokavalion yleistymiseen vaikuttavia tekijöitä länsimaissa.

Kähkönen, Ninni, 2023: Lajirajat ylittävä kestävyys.

Käyhkö, Oona, 2021: Defaunaatiosta refaunaatioon: kansainvälisten sopimusten kompastuskivet

Laisi, Jaana, 2019: Kompleksisuuskynnyksen käsite ympäristötieteen alalla.

Lankinen, Venla, 2020: Empatiaan vetoava ympäristöviestintä. - Myötäeläminen ja ekonarratiivit osana ympäristönsuojelun työkalupakkia

Lehtiniemi, Heidi, 2018: Maailman muuttaminen postnormaalin tieteen avulla. Tapausesimerkkinä ilmastonmuutos.

Leinonen, Jenni, 2022: Hevostalleja koskevan ympäristövalvonnan ja -neuvonnan tulevaisuus. Tapausesimerkkinä Tampereen hevostalliprojekti.

Lindh, Jenny, 2023: Toivo, ahdistus ja toiminta. Miten lisätä lasten ja nuorten toivoa ja toimintaa sekä vähentää ympäristöahdistusta ympäristökriisin keskellä?

Lyytikäinen, Veera, 2018: Vihreä kuluttajuus. Vastuullisuusmerkittyjen elintarvikkeiden ostopäätös länsimaisessa yhteiskunnassa.

Markkinen, Sanna, 2019: Afluenssa - uudenlainen kulkutauti.

Metsola, Saana, 2021: Pullovesi - hanaveden syrjäyttäjä, maailmankuvan muokkaaja ja yhteiskunnallinen vaikuttaja.

Mohammadi, Saara, 2022: Rohkean kalan pyynti — monitieteinen katsaus japanilaiseen valastukseen.

Muurimäki, Xinyue, 2019: Mikä motivoi meitä suojelemaan ympäristöä? Ympäristöpsykologian näkökulmia.

Myllärniemi, Joona, 2020: Väestönkasvun rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä

Mäntylä, Iris, 2020: Onko biosfääri keikahduspisteessä – Keikahduspisteilmiön käsitteellinen ja teoreettinen tausta maapallon mittakaavassa.

Niemelä, Jannika, 2021: Irtikytkentä vai kohtuutalous? Talouskasvun, hyvinvoinnin ja kantokyvyn välisten suhteiden tarkastelua.

Nisula, Lotta, 2019: Miten elää mielekästä, ympäristön kannalta kestävää elämää modernissa yhteiskunnassa? Elämäntavan tarkastelua Pentti Linkolan ja Epikuroksen ajatusten avulla.

Nuorivaara, Essi, 2018: Kiertotalous vai kohtuutalous? Käytetyn tavaran markkinat ympäristökriisin ratkaisussa.

Nuotiomäki, Annika, 2018: Viheliäisten ympäristöongelmien piirteitä ja käsittelykeinoja.

Pasanen, Amanda, 2017: Vaihtoehtoja kasvutaloudelle – yhteiskunnallisen muutoksen vipupisteet.

Pelkonen, Nina, 2021: Ympäristöviestinnästä apu ympäristöahdistukseen? Huumori viestinnän apuvälineenä

Pesonen, Pauliina, 2022: Systeemiajattelu ja empatia osana kestävyyskriisin ratkaisua – sisäänpäin ja ulospäin suuntautuneet näkökulmat

Pihlamo, Jutta, 2023: Ilmastonmuutoksen vaikutus ihmisoikeuksien toteutumiseen

Rossi, Reetta, 2021: Ristiriitainen tieto ympäristönsuojelussa: Tenojoen lohikantojen suojelua koskevien ristiriitojen tarkastelu sisällyttävän ja poissulkevan paradigman avulla

Ruohomäki, Sini, 2023: Luontopohjaiset ratkaisut muuttuvan ilmaston urbaaneihin haasteisiin -Miten edetä tavoitteista toimintaan?

Rusanen, Milja, 2020: Biodiversiteetin ulottuvuudet ja niiden väliset suhteet osana ympäristökysymysten kenttää.

Ryssy, Heini, 2023: Ympäristöviestintä menee metsään. Luontodokumentit kokemuskuilun ylittäjinä

Sandström, Vilma, 2010: Öljy- ja kaasuteollisuus Länsi-Amazonin alueella – ympäristöongelmien muodostuminen ja mahdollisia ratkaisukeinoja

Schultz (nyk. Haapanen), Liisa, 2010: Kulutuksen ja hyvinvoinnin suhde tarpeen ja halun näkökulmasta.

Seiro, Milla, 2021: Kansainvälisen kaupan kaukokytkennät kestävän kehityksen haasteena

Siltanen, Ursula, 2021: Emergenssin käsite kestävyystieteessä

Silventoinen, Emmi, 2023: Ympäristökriisin unohdetut ratkaisukeinot. Globaalien ongelmien ratkaiseminen universaaleilla työkaluilla. 

Soininen, Meeri-Lyydia, 2023: Kulttuuristen ekosysteemipalvelujen merkitys hyvinvoinnin ja ympäristömyönteisen käyttäytymisen kannalta

Suninen, Tiia-Maria, 2023: Ilmaston lämpenemisen vaikutukset arktisiin järviin – tarkastelussa jääpeite ja piilevät

Suominen, Sonja, 2019: Tiede, taide ja uskonto - kestävyystieteiden näkökulma.

Suonio, Taina, 2020: Kasvikattojen ohjauskeinot ja niiden soveltamismahdollisuudet Suomessa - tapauksena Helsinki

Taipale, Mira, 2019: Ihminen ja muu luonto. Kulttuuristen ajattelumallien vaikutuksia ihmisen luontosuhteeseen.

Taipale, Ulriikka, 2023: Bioenergiamurros Suomessa. Metsäbiomassan energiakäytön kestävyyshaasteita ja -ratkaisuja

Tiihonen, Katariina, 2018: Bt-puuvillan viljely osana kestävää kehitystä. Ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen tarkastelu.

Toiviainen, Anni, 2020: Uskomaton ilmastonmuutos — Katsaus ilmastonmuutosdenialismin terminologiaan, jäsennystapoihin ja asemoitumiseen osaksi laajempaa tiedeviestinnän kenttää.

Tuuliainen, Suvi, 2018: Toisaalta... Näkökulmat ja filosofia apukeinoina ympäristökriisin syiden ja ratkaisujen hahmottamisessa.

Törmänen, Tiina, 2023: Kuka tappoi viimeisen majavan? Historian tuntemisen merkitys kokonaisvaltaisemman ymmärryksen lisäämisessä.

Usvakangas, Isla, 2023: Millaiselta näyttää kasvamaton talousjärjestelmä? Kaksi mallia tasapainotaloudelle.

Vaarasto, Elina, 2023: Ruokavalintoja ohjaavat tekijät ja ympäristöystävällisten valintojen edistäminen

Viitala, Erika, 2020: Käsitykset ilmastonmuutoksen torjumisesta realismin ja liberalismin mukaan - vertaileva tutkimus.

Virtanen, Tia-Maria, 2016: Miksi ihmiset roskaavat? Roskaaminen ympäristöongelmana, sen syyt ja ratkaisukeinot.

Walldén, Helka, 2023: Turismin ympäristövaikutukset Galápagossaarten ekosysteemiin.

Westerling, Anna, 2023: Arvoketjun viitekehys globaalin ruokajärjestelmän kestävyyden tarkastelussa - tapausesimerkkinä kaakaon arvoketju