Tutkimushankkeet

Rustonkorjausistute koiran olkanivelen osteokondriitin hoidossa

Vastuututkija: Pauli Keränen
Tutkimuksessa selvitetään rustonkorjausistutteen toimivuutta osteokondriittia (osteochondritis dissecans, OCD) sairastavilla koirapotilailla. Rustonkorjausistute COPLA Scaffold™, asennetaan OCD-leikkauksen yhteydessä koiran olkanivelen rustovauriokohtaan. Istute edesauttaa uuden, terveen ruston muodostumista ja sen odotetaan ennaltaehkäisevän nivelrikon kehittymistä.

Shetlannin lammaskoiran pinnallisen koukistajajänteen sijoiltaanmeno

Vastuututkija: Sointu Jalkanen
Aiheesta on tehty lisensiaattityö, jonka tavoitteena oli röntgenkuvauksen ja biomekaanisten mittausten avulla selvittää, onko kintereiltään terveiden ja sairaiden shetlanninlammaskoirien liikkumisessa tai kantaluiden rakenteissa eroa. Tulosten pohjalta alkoi väitöskirjatyö keväällä 2017. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää sairauden syntymekanismeja biomekaanisten testien sekä tietokonetomografiakuvausten avulla.

Kyynärvarren kasvuhäiriön seulontamenetelmän kehittäminen kondrodystrofisille koiraroduille

Vastuututkija: Hanna Pulkkinen
Kyynärluun kasvulinjan ennenaikainen sulkeutuminen aiheuttaa etujalkojen liiallista käyryyttä ja kyynärnivelen epämuotoisuutta. Tämän rakenteen vaikutusta koirien liikkumisen eri osatekijöihin tutkitaan biomekaanisten, ortopedisen ja röntgenkuvauksen avulla glen of imaalinterriereillä, skyenterriereillä ja mäyräkoirilla.

Koiran lonkkanivelkivun hoito lonkkaproteesin avulla

Vastuututkija: Pauli Keränen
Tässä väitöskirjatutkimuksessa vertaillaan tulehduskipulääkkeen ja lonkkaproteesileikkauksen tehoa koirilla, jotka kärsivät kroonisesta lonkkakivusta. Tuloksia mitataan ontumatutkimuksella, fysioterapiamittauksin, röntgenkuvauksin, kroonisen kivun kyselyllä, voimalevyllä, askelvoimamatolla ja liiketunnistemittarilla. Tutkimukseen hyväksytään keskikokoiset ja suuret koirat, joilla ei havaita muita kroonista kipua aiheuttavia vaivoja eikä muita sairauksia. Pystymme tarjoamaan lonkkaproteesileikkauksen tutkimukseen osallistuville koirille huomattavasti normaalia edullisemmin

Välilevytyrän vaikutus koirien selkälihaksiin

Vastuututkija: Anna Boström

Tutkimuksemme pyrkii selvittämään välilevysairauden mahdollisia vaikutuksia selkälihasten rakenteeseen ja toimintaan yhdistämällä ihmisten fysioterapian ja eläinlääketieteen tietotaitoa. Tutkimuksessa arvioidaan selkälihasten rakennetta ja koostumusta magneetti- ja tietokonetomografiakuvauksella sekä kudosnäytteiden analyysien avulla. Tiedämme, että ihmisillä selkälihakset surkastuvat selkäkivun seurauksena ja vaikka kipu häviää, lihakset eivät palaudukaan itsestään. Alustavat tuloksemme viittaavat siihen, että välilevytyrästä sairastavien mäyräkoirien lihaksissa esiintyy samankaltaisia muutoksia kuin ihmisilläkin. 

Tutkimme myös, miten jo olemassa oleva fysioterapeuttien käyttämä testipatteri halvaantuneelle koiralle pystyy mittaamaan paranemisen muutosta.

Koiran neurologinen toiminnallinen testaus fysioterapiassa

Vastuututkija: Anna Boström

Eläimen toimintakyvyn mittaaminen on tärkeä ennusteen ja hoitotulosten arvoimiseksi. Tässä tutkimuksessa kehitettiin toiminnallinen testipatteri halvauksesta toipuineille koirille. Testipatteri on todettu luotettavaksi objektiiviseksi työkaluksi ja tutkimme myös, miten tämä fysioterapeuttien käyttämä testipatteri pystyy mittaamaan paranemisen muutosta.

Suojelutehtäviä suorittavien koirien puruvoimatutkimus

Vastuutukija: Heli Hyytiäinen
Tutkimuksen tavoitteena on perehtyä suojelua tekevien, sekä virka- että urheilukoirien lajiin liittyviä biomekaanisia tekijöitä. Tutkimuksen yhteydessä on kehitetty uudenlaista mittausvälineistöä, jonka avulla koirien harjoittamista, työ- ja urheiluvammojen ennaltaehkäisyä sekä diagnostiikkaa ja hoitoa voidaan jatkossa kehittää entisestään.

Englanninbulldoggien liikkeet ja luustosairaudet

Vastuututkija: Anu Lappalainen
Laajan englanninbulldoggien terveydentilaa koskevan tutkimuksen osana kartoitetaan koirien tuki- ja liikuntaelimistön tilaa biomekaanisten, ortopedisen sekä röntgen- ja tietokonetomografiatutkimusten avulla.

Amerikanstaffordshirenterriereiden kyynärnivelen kasvuhäiriö

Vastuututkija: Anu Lappalainen
Rodun kyynärnivelen kasvuhäiriötä on tutkittu jo aikaisemmin biomekaanisten, ortopedisen sekä röntgen- ja tietokonetomografiatutkimusten keinoin. Tässä tutkimuksessa seurataan kyynärvarren ja –nivelen kehittymistä amerikanstaffordshirenterriereillä 10 viikon iästä vuoden ikään röntgen- ja tietokonetomografiakuvauksen avulla.

Biomateriaalitutkimus

Vastuututkija: Pauli Keränen
Biomateriaalitutkimusta teemme useamman eri yliopiston kanssa yhteistyössä tehtävissä tutkimusprojekteissa, joissa kehitämme mm. luusiirteen korvikkeita luupuutosten täyttöön, painoa kantavia murtumankorjausimplantteja, ja nivelen ruston puutosten korjautumista ohjaavia istutteita.

Lemmikkikanien metaboliset luustosairaudet

Vastuutukija: Johanna Mäkitaipale
Väitöskirjatutkimuksen tarkoituksena on selvittää, onko lemmikkikaneilla aineenvaihdunnallisia luustosairauksia (esimerkiksi osteoporoosia) ja jos on, löytyykö kaneista, niiden ruokinnasta tai elinolosuhteista luustosairauksille altistavia tekijöitä. Samalla kartoitetaan myös suomalaisten lemmikkikanien perusterveydentilaa.

Koirien nivelrikon hoito botuliinitoksiinilla

Vastuututkija: Helka Heikkilä
Väitöstutkimuksessa, joka valmistui vuonna 2017, selvitettiin, kuinka tehokkaasti nivelpistoksena annettu botuliinitoksiini lievitti nivelkipua polven, kyynärän ja lonkan nivelrikosta kärsivillä koirilla. Kaksoissokkoutettuun tutkimukseen osallistui 35 koiraa, joista puolet sai botuliinitoksiinia ja puolet lumelääkettä. Botuliinitoksiini vähensi koirien nivelrikkokipua tilastollisesti merkitsevästi voimalevyllä mitattuna. Tutkimuksessa selvitettiin myös botuliinitoksiinin kivunpoistomekanismia mittaamalla sen vaikutusta nivelnesteen kipuvälittäjäaineisiin. Lisäksi väitöstutkimuksessa perehdyttiin siihen, miten botuliinitoksiini vaikuttaa koiran nivelessä ja elimistössä. Haittavaikutuksia ei todettu. 

Polvisairaiden koirien toiminnallisuuden mittaaminen fysioterapiassa

Vastuututkija: Heli Hyytiäinen
Väitöskirjatutkimuksessa, joka valmistui 2015, kehitettiin uudenlainen mittausmenetelmä, testipatteri, jonka avulla voidaan numeerisesti määrittää koiran toiminnallisuuden tasoa ja kuntoutumisen etenemistä polvisairailla koirilla. Väitöskirjan jatkotutkimuksena pyrimme selvittämään, millainen fysioterapia on toiminnallisuuden kannalta tehokkainta polvisairauksista kärsivillä koirilla.

Koirien eturistisidevammojen pitkän aikavälin hoitotulokset

Vastuututkija: Sari Mölsä
Väitöstutkimuksessa, joka valmistui 2014, tarkasteltiin pitkän aikavälin hoitotulosta ja kroonisen kivun esiintyvyyttä eturistisideleikatuilla koirilla. Koiria tutkittiin keskimäärin 2.8 vuotta eturistisideleikkauksen jälkeen ja hoitotulosta määritettiin mm. validoidun omistajakyselyn, ontumatutkimuksen, fysioterapeuttisen tutkimuksen, voimalevyanalyysin sekä röntgenkuvauksen avulla. Noin 30 % koirista havaittiin edellä mainituilla menetelmillä mitattuna leikatun jalan käytön alenemista ja merkkejä kroonisesta kivusta.