Tutkijat
Ryhmään kuuluvat seuraavat tutkijat.
Reijo Byman

Reijo Byman (Dos., FT, LO, laillistettu psykologi) on Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan didaktiikan yliopistonlehtori. Hän on toiminut yli 30 vuotta opettajana lähinnä luokanopettajan opintosuunnassa. Hänen erityiskiinnostuksen kohteena on ollut oppimismotivaatio, erityisesti käsitteet uteliaisuus ja kiinnostus. Tutkimuskohteena on myös työssä olevat opettajat ja opettajankouluttajat sekä heidän ammatillinen kehittymisensä. Hän on myös kiinnostunut kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien opetuksen kehittämisestä.

Riitta Jyrhämä
Heidi Krzywacki

Heidi Krzywacki (FT, LO, AO) toimii matematiikan didaktiikan yliopistonlehtorina ja opettaa matematiikan didaktiikkaa opettajankoulutuksessa. Hänen tutkimuksensa on keskittynyt matematiikan opetukseen, opettajan ammatilliseen kehittymiseen ja opettajankoulutukseen. Hän on myös aktiivinen kansainvälisessä koulutukseen liittyvässä kehitystyössä.

Heikki Kynäslahti

Heikki Kynäslahden tutkimusalaa on mm. mediakasvatuksen tarkastelu kasvatustieteen näkökulmasta, mm. didaktiikan kannalta. Kynäslahden tutkimusalaan on kuulunut koulutuksellisten virtuaalisten ympäristöjen sekä mobiilin opetuksen ja oppimisen tutkimus. Erilaisten sosiaalisten medioiden opetuksellinen potentiaali sekä nousevana aiheena ikäihmisten mediakasvatus ovat myös Kynäslahden tutkimuksen kohteina. Toisena tutkimusalana on tutkimuspainotteinen opettajankoulutus ja sen uutena avauksena opettajankouluttajien ammatillinen kehittyminen.

Anni Loukomies

Anni Loukomies (FT, KM, LO, AO) toimii didaktiikan yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa luokanopettajan opintosuunnassa, mihin tehtävään hän siirtyi Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulusta. Hänen tutkimusintressejään ovat opettajaopiskelijoiden oppimisen ja sitoutumisen tukeminen opetusharjoittelussa, koulun inklusiivisen toimintakulttuurin kehittäminen, kestävyyskasvatukseen liittyvät teemat sekä sellaisten tutkimusmenetelmien kehittely, joilla saadaan oppilaiden kokemus taltioitua autenttisessa luokkahuonetilanteessa.  

Katriina Maaranen

Katriina Maaranen (kasvatustieteen dosentti, KT, LO, AO) toimii Opettaja nyt ja tulevaisuudessa tutkimusryhmän sekä Kasvatus, opetus ja opettajankoulutus -yhteisön johtajana. Hän on tutkinut opettajankoulutusta ja opettajaksi opiskelijoita gradututkielmastansa lähtien. Hänen erityiskiinnostuksensa kohteet ovat opettajaksi kehittyminen – sen kaikissa mahdollisissa muodoissa. Tutkimuskohteena on myös työssä olevat opettajat ja opettajankouluttajat sekä heidän ammatillinen kehittyminen. Hän on myös tehnyt kansainvälistä vertailututkimusta opettajankoulutuksesta ja opettajan kokemasta ammatillisesta tilasta, ja johtaa OKM-rahoitteista kansallista, opettajankouluttajien ammatillisen kehittymisen eTED-hanketta. Hänen opetuksensa sijoittuu pääasiassa luokanopettajan opintosuuntaan, mutta myös STEP:iin (Subject Teacher Program in English).

Sara Sintonen
Katariina Stenberg

KT Katariina Stenberg toimii didaktiikan yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa luokanopettajan opintosuunnassa. Tätä ennen hän on työskennellyt luokanlehtorina Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulussa. Hänen tutkimusintressejään ovat opettajaksi opiskelevien ammatillinen kehittyminen, käytännöllinen viisaus, opettajan identiteetti sekä opettajankouluttajien ammatillinen kehittyminen. Lisäksi häntä kiinnostaa teorian ja käytännön välinen yhteys sekä reflektio.

Olli Vesterinen

Olli Vesterinen (LO, KT) työskentelee sulautuvan oppimisen ja digitaalisen pedagogiikan yliopettajana Diakonia-ammattikorkeakoulussa. Vuonna 2016 Vesterinen toimi projektipäällikkönä opetus- ja kulttuuriministeriön Uusi peruskoulu -ohjelmassa. Hän on aiemmin ollut Helsingin yliopistolla tutkijatohtorina Koulu Kaikkialla -hankkeessa (OKM 2011–2015) ja Mediakasvatuksen tutkimusryhmässä. Hänen väitöskirjansa vuodelta 2011 keskittyi medialukutaitoon ja mediakasvatukseen. Olli Vesterinen on myös toiminut monissa koulutusalan järjestöjen hallituksissa, eri hankkeiden ohjausryhmissä, julkaisujen toimituskunnissa sekä puheenjohtajana Mediakasvatusseura ry:ssä (2013–2015).