Projektit

Käynnissä olevat tutkimusprojektit.
Becoming A Teacher (BAT)

Becoming A Teacher (BAT) tutkimusprojekti on kansainvälinen seurantatutkimus (2017→) opettajaopiskelijoiden kehittymisestä opintojen aikana. Tiedekunnassa on tehty suuria muutoksia opettajankoulutuksen ohjelmiin viime vuosina ja projekti tarjoaa tutkimuspohjaista, perusteltua tietoa koulutuksen toimivuudesta ja vaikutuksista. Tutkimusprojektissa ovat mukana Helsingin yliopistosta dosentti Katriina Maaranen, dosentti Katariina Stenberg ja FT Heidi Krzywacki. Itävallasta (University of Upper Austria) projektiin osallistuvat professori Jan Böhm sekä dosentti Eevakaisa Hyry-Beihammer. Tämä monivuotinen seurantatutkimus toteutetaan kahdessa maassa (Itävalta ja Suomi), mikä mahdollistaa myös kansainvälisen vertailun ja tarjoaa samalla viitekehyksen tarkastella opettajaksi kehittymisen ja opettajankoulutuksen kansallisia erityispiirteitä vertailevan tutkimuksen hengessä.

eTED: Opettajankouluttajien yhteistyöverkosto digitaaliseen, pedagogiseen ja yhteisölliseen ammatilliseen kehittymiseen

Hankkeessa kehitetään opettajankoulutustehtävissä toimivien henkilöiden ammatillista ja pedagogista osaamista. Hankkeen aikana luodaan opettajankouluttajien yhteistyöverkosto, jonka puitteissa jaetaan ja kehitetään konkreettisia toimintatapoja, vuorovaikutusmahdollisuuksia sekä koulutusta. Verkosto rakentuu kolmen toiminnon ympärille: eTED-portaali palvelee verkostoa koulutusten, yhteisten ryhmien ja erilaisten materiaalien avulla; Opettajankoulutuspäivät tarjoaa opettajankouluttajille yhteisöllistä vuorovaikutusta ja vertaisoppimista; Helsingin yliopistossa pilotoitu akateeminen Vertaisryhmätoiminta laajennetaan valtakunnalliseksi kurssiksi. Hankkeessa huomioidaan opettajankoulutus koko laajuudeltaan varhaiskasvatuksesta aikuisopetukseen samoin kuin kasvatuksen kenttä päiväkotilapsista iäkkäisiin kansalaisiin.

NOPE: Noviisiopettajien opettajaidentiteetin kehittyminen

Tutkimusprojektin tavoitteena on selvittää, miten opettajaidentiteetti muodostuu noviisiopettajan uran ensimmäisten vuosien aikana. Tutkimme aihettamme käyttöteorioiden avulla, eli niiden uskomusten, jotka johtavat pedagogista päätöksentekoa ja toimintaa opetustyössä. Tutkijoina ovat KT Katariina Stenberg sekä dosentti Katriina Maaranen.

Opettajankouluttajien ammatillinen kehittyminen osana tutkimuspainotteista opettajankoulutusta

Hankkeessa luodaan toimintatutkimuksen kautta strukturoitu malli ’Noviisista mestariksi’ opettajankouluttajien ammatilliseen kehittymiseen. Tavoitteena on luoda dialogi kokeneempien ja opettajankoulutusuraa aloittelevien välille koskien erityisesti teorian ja käytännön yhdistämistä. Pyritään myös lisäämään opettajankoulutuksen tietämystä opiskelijoiden ja oppilaiden mediamaailmasta. Hyödynnetään kenttäkouluverkoston sekä harjoittelukoulujen kanssa tehtävää yhteistyötä. Hanke on osa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa valtakunnallista "Kestävän tutkimusperustaisen opettajankoulutuksen ja uutta luovan opettajien osaamisen rakentaminen" -hanketta.

ProSpace: Professional Space and Political Pace: Comparative Study of Teachers’ Negotiations of Professional Space in Norway, Finland and the US

The objective of this study is to explore teachers’ professional maneuvers and negotiations within different political frameworks and professional conditions. The study is designed as an international comparative project, exploring the cases of Norway, Finland and US. The research project includes Docent Katriina Maaranen from the University of Helsinki and Hilde Wågsås Afdal from Østfold University College in Norway.

Opettaja nyt ja tulevaisuudessa