ODYSSEUS

ODYSSEUS-tutkimus- ja kehittämishankkeen tavoitteena on tarkastella, tutkia ja kehittää katsomusaineiden opetuksen osittain yhdistämistä Helsingin yliopiston normaalikoulussa.

Hankkeessa identifioidaan ongelmakohtia, haasteita ja mahdollisuuksia, joita oppiaineiden integroitumisessa syntyy. Tutkimuksessa myös luodaan näihin ratkaisuja niin opetussuunnitelmien ja opetuksen suunnittelun tasolla kuin pedagogisen toteutuksen tasolla.

Kohti katsomusaineiden yhteistä opetusta

Opetussuunnitelmatyöskentelyn avulla hankkeessa pyritään luomaan pohja sille, miten ala- ja yläkoulussa voitaisiin opettaa uskontoa (ev.lut., ort., kat. ja islam oppimäärät) ja elämänkatsomustietoa osittain yhdistetysti. Tutkimuksellisesti hankkeessa selvitetään sitä, millaisia ovat ne katsomusopetuksen sisältöihin ja opettajuuteen liittyvät kysymykset, tiedot ja taidot, joita muutosprosessi tuo esille ja miten opettaja näitä käsittelee.

Opettajat oman työnsä kehittäjinä

Hankkeeseen toimii kehittäjäopettajia, jotka lukuvuonna 2022-2023 suunnittelevat tulevaa katsomusopetustaan osittain yhdistettynä järjestelynä, osallistuvat ammatilliseen vertaisryhmän toimintaan ja työstävät opetussuunnitelmaa yhdessä päävastuullisen asiantuntijan kanssa. Metodologisesti tutkimushanke toteuttaa osallistavan toimintatutkimuksen periaatteita, joka tähtää tiedon tuottamiseen ja toimintojen kehittämiseen aidoissa toimintaympäristöissä ongelmanratkaisun keinoin siten, että tutkittavat ja tutkijat ovat molemmat aktiivisia toimijoita muutosprosessissa.

Katsomusaineiden opetuksen yhdistämisen kehittämisessä on tärkeää ymmärtää, mistä lähtökohdista opettajat itse opetusta suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat. Toimintatutkimuksellisen ja käytäntöön sidotun lähestymistavan näkökulmasta katsottuna opettajat ovat eräänlaisia kanssatutkijoita, täten he osallistuvat myös asiasta tehtävien hankejulkaisujen kirjoittamiseen.

Hankkeessa seurataan kehittäjäopettajien ammatillisen kehittymisen prosessia liittyen katsomusopetuksen integroimiseen liittyvään pedagogiseen osaamiseen ja sisältöosaamiseen. Tutkimus pyrkii kuvailemaan ja ymmärtämään opettajan ajattelun kautta rakentuvaa muutos- ja kehittämisprosessia, jonka tuloksena käsitykset yhdistetystä katsomusopetuksesta rakentuvat.

Tutkimusperustaisia ratkaisuja valtakunnalliseen käyttöön

Kehittämis- ja tutkimustyöstä kerääntyvä kokemus ja osaaminen on hyödynnettävissä valtakunnallisesti. Tällä hetkellä hyvin monessa koulussa toteutetaan opetusta yhdistetysti, mutta niistä puuttuu tutkimusperustaisuus, eikä näistä paikallisista ratkaisuista ole olemassa kattavaa tietoa.