Elintavat ja paino -haastattelututkimus
Helsinki Health Study -hankkeeseen kuuluvassa Elintavat ja paino -haastattelututkimuksessa selvitämme elintapoihin ja painonhallintaan liittyviä käsityksiä ja kokemuksia Helsingin kaupungin nykyisillä ja entisillä työntekijöillä, laadullisia tutkimusmenetelmiä hyödyntäen.
Tutkimuksen tavoite

Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää painonhallinnan ja siihen läheisesti liittyvien elintapojen, kuten terveysliikunnan ja ravitsemuksen, taustatekijöitä yksilön näkökulmasta. Tutkimuksessa selvitämme muun muassa haastateltavien käsityksiä ja kokemuksia painonhallinnasta sekä sitä tukevista ja hankaloittavista tekijöistä. Erilaisista taustoista tulevien yksilöiden ymmärrys painonhallinnasta – millaiset menetelmät sille nähdään sopivina ja millaiset asenteet ja ajatukset ohjaavat painonhallintaa liittyvää käyttäytymistä – voi poiketa merkittävästi toisistaan. Näiden erojen tunnistaminen on kuitenkin tärkeää, koska ne muodostavat pohjan painonhallintaan liittyville elintavoille, rutiineille ja käytänteille, joita yksilöt omaksuvat ja pitävät sosiaalisesti hyväksyttävinä. Tällä laadullisella tutkimuksella pyrimme syventämään ja täydentämään pitkälti määrälliseen tutkimukseen pohjautuvaa ymmärrystä painonhallinnan taustatekijöistä.

Tutkimuksen toteutus

Elintavat ja paino -haastattelututkimus on osa Helsinki Health Study -terveystutkimushanketta. Haastateltavat koostuvat Helsingin kaupungin nuorista ja varhaiskeski-ikäisistä työntekijöistä (=työikäisten kohortti) sekä ikääntyvistä ja eläköityneistä työntekijöistä (=ikääntyvien kohortti). Vuoden 2022 Helsinki Health Study -kyselyissä tutkittavilta tiedusteltiin heidän halukkuuttaan osallistua haastattelututkimukseen kyselytutkimuksen aiheisiin liittyen. Tämän haastattelututkimuksen kohdejoukko valitaan näistä vastaajista. Haastattelujen lisäksi tutkimuksessa hyödynnetään Helsinki Health Study -kyselytutkimusaineistoja, joista saadaan tietoja tutkittavien sosiodemografisista ja terveyteen liittyvistä tekijöistä tarkemmin.    

Haastattelut toteutetaan keväästä 2023 alkaen. Tutkittavat rekrytoidaan puhelimitse tai sähköpostin välityksellä. Heille toimitetaan tiedote tutkimuksesta sekä suostumuslomake. Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista, ja tutkittavilla ei ole mitään velvollisuuksia osallistua haastattelututkimukseen, vaikka he olisivatkin kyselytutkimuksessa ilmoittaneet siihen halukkuutensa. Haastattelut toteutetaan vain suostumuksen antaneille. Lisätietoa tutkittavien tietosuojasta voi lukea tutkimuksen tietosuojailmoituksesta.
  
Aineisto kerätään yksilöhaastatteluin, ja niiden kesto on arviolta 1–1,5 tuntia. Tutkimuksen analyysissa hyödynnetään aineistolähtöistä lähestymistapaa, ja tuloksia tarkastellaan sosiokulttuurisen viitekehyksen pohjalta elämänkaarinäkökulmaa hyödyntäen. Tutkimuksesta raportoidaan siten, ettei yksittäisiä henkilöitä voida tunnistaa. Tutkimustuloksia julkaistaan kotimaisissa ja kansainvälisissä vertaisarvioiduissa tieteellisissä lehdissä, ja niistä raportoidaan rahoittajalle. Tutkimusta rahoittaa Juho Vainion Säätiö.

Lisätietoa tutkimuksesta voi kysyä haastattelututkimuksesta vastaavilta tutkijoilta, tutkijatohtori Anu Joelta (029 41 27163) sekä Helsinki Health Study -tutkimuksen johtajalta Tea Lallukalta (029 41 27544).

Haastattelututkimukseen osallistuville

TUTKIMUSTIEDOTE:
Helsinki Health Study -terveystutkimus – elintavat ja paino -haastattelututkimus  
  

Arvoisa vastaanottaja,

Teemme Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa, kansanterveystieteen osastolla tutkimusta elintavoista ja painosta. Lähestymme sinua, koska osallistuit vuonna 2022 Helsingin yliopiston kansanterveystieteen osaston toteuttamaan kyselytutkimukseen, jossa kartoitettiin Helsingin kaupungin työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia. Kiitämme sinua osallistumisestasi sekä kyselylomakkeessa osoittamastasi mielenkiinnosta osallistua haastattelututkimukseen terveystutkimuksen aiheisiin liittyen. Pyydämmekin sinua mukaan tutkimuksemme uuteen vaiheeseen. Haastattelussa on tarkoituksena keskustella käsityksistä ja ajatuksista liittyen elintapoihin ja painoon; ”oikeita tai vääriä vastauksia” ei ole, vaan tutkimuksen onnistumisen kannalta on kaikkein tärkeintä, että haastateltava kertoo omat ajatuksensa. Tutkimushaastattelun kesto on arviolta 1–1,5 tuntia. Haastattelu voidaan toteuttaa Helsingin yliopistolla tai haastateltavan toivomassa paikassa (esim. haastateltavan kotona tai muussa rauhallisessa paikassa).

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja sinulla on oikeus kieltäytyä tutkimuksesta syytä ilmoittamatta. Voit myös peruuttaa suostumuksesi ja luopua tutkimuksesta milloin tahansa ilman, että siitä koituu sinulle mitään kielteisiä seuraamuksia. Suostumuksen voi peruuttaa ilmoittamalla siitä tutkijoille. Huomaathan, että voimme käyttää ennen osallistumisen keskeyttämistä tai suostumuksen peruuttamista kerättyjä tietojasi tutkimuksessa, mikäli tutkimus on jo ehditty tehdä tai tietojen käyttö on välttämätöntä, jotta tutkimustulokset eivät vääristyisi. Tutkimuksessa kerättyjä tietoja säilytetään ja käsitellään luottamuksellisina, salassapitovelvollisuutta ja tietosuojasäännöksiä noudattaen. Tutkimusaineistot säilytetään Helsingin yliopistossa, ja vain tutkijaryhmän jäsenillä on pääsy niihin. Tutkimuksen ja sen tulosten raportoinnista ei voi erottaa yksittäisiä tutkittavia. Suoria tunnistetietoja sisältävät aineistot hävitetään, kun tutkimuksen tulokset on raportoitu rahoittajalle (Juho Vainion Säätiö) ja julkaistu vertaisarvioidussa tieteellisessä julkaisusarjassa.

Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi tutkimukseen! Jos päätät osallistua tutkimukseen, pyydämme sinua allekirjoittamaan oheisen suostumuslomakkeen.

Mikäli sinulla on kysyttävää tai haluat lisätietoja, vastaamme mielellämme. Lisätietoa löytyy myös tutkimuksemme kotisivuilta: https://www.helsinki.fi/fi/tutkimusryhmat/helsinki-health-study/elintavat-ja-pa…

 

Ystävällisin terveisin,  
  
Anu Joki   
Haastattelija, tutkijatohtori, ETT  
Kansanterveystieteen osasto  
Lääketieteellinen tiedekunta  
Puhelin: 029 41 27163   
anu.joki@helsinki.fi  
  
Tea Lallukka   
Vastaava tutkija  
Professori, tutkimuksen johtaja  
Kansanterveystieteen osasto   
Lääketieteellinen tiedekunta  
Puhelin: 029 41 27544  
tea.lallukka@helsinki.fi