Tutkimus

Teoreettisesti ja metodologisesti DigIT-tutkimusryhmä keskittyy työn ja oppimisen muutoksen tutkimiseen ammentamalla erilaisista käytäntöperusteisista tutkimusmetodologioista, erityisesti toiminnan teoriasta ja pragmatismista.

Olemme kiinnostuneet yleensäkin suuntauksista, joissa korostuvat erilaiset välineet ja artefaktit ihmisen toiminnan apuna. Laadulliset tutkimusmenetelmät korostuvat suhteessa käytäntöperustaiseen tutkimukseen.

Aiemmissa tutkimusprojekteissamme olemme toimineet tutkijoina tietomallintamisen (engl. Building information modelling / BIM) alueella.

Rakentamisen tietomallintaminen / Building information modelling (BIM)

BIM-tutkimusryhmä on tutkinut tietomallintamisen käyttöä rakentamisprosessin ja rakennuksen elinkaaren eri vaiheissa. Tutkimusryhmä oli vuosina 2011-2016 mukana useassa tietomallintamista koskevassa hankkeessa, joita rahoitti mm. TEKES, Suomen Akatemia ja Työsuojelurahasto.

Tietomallintamisella (engl. Building information modelling / BIM) tarkoitetaan rakennuksen kolmiulotteista mallintamista siten, että rakennushankkeessa tarvittava tieto tallennetaan tietomalleihin erilaisia tietomalliohjelmia käyttäen. Tietomallintamisella tarkoitetaan siis uudenlaista teknologiaa, jota voidaan hyödyntää rakennuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja ylläpidossa ja esimerkiksi rakennuksen loppukäyttäjän kanssa tapahtuvassa yhteistyössä.

Lisätietoa aiemmasta tutkimusryhmästä ja tutkimusprojekteista tietomallintamiseen liittyen