Biologisen kulttuuriperinnön monitieteiset tutkimusstrategiat

Biologisella kulttuuriperinnöllä tarkoitetaan domestikoitujen eläinten ja kasvien geeneihin kirjautunutta perimää, joka kantaa mukanaan ainutlaatuista tietoa ihmisen ja ympäristön välisestä suhteesta. Tutkimuskohteena se on tieteidenvälinen, sillä geeniperimän (DNA) tutkimus sijoittuu luonnontieteisiin ja vastaavasti domestikaatiohistorian tutkimus on yksi arkeologian keskeisimmistä osa-alueista.

Uutiset