Kaiken maailman terveys

Mi­ten seu­raa­va pan­de­mia tor­ju­taan? Kuin­ka pe­las­tam­me an­ti­bioo­tit? Mik­si luon­non­suo­je­lu on myös ter­vey­den suo­je­lua? Tie­de­kul­man Kai­ken maa­il­man ter­veys -oh­jel­ma­sar­jan vii­si ta­pah­tu­maa tar­kas­te­le­vat ih­mis­ten, eläin­ten ja ym­pä­ris­tön ter­veyt­tä yh­te­nä maa­pal­lon laa­jui­se­na ko­ko­nai­suu­te­na, jos­sa kaik­ki vai­kut­taa kaik­keen.

Ohjelmasarjan keskusteluissa ovat äänessä terveyden huippuasiantuntijat. Tule kanssamme kuulemaan ja kokemaan, kuinka tutkimus auttaa ratkaisemaan globaaleja terveysuhkia!

Tutustu ohjelmasarjan sisältöihin

Vii­meis­tään ko­ro­na­pan­de­mia herätti mei­dät huo­maa­maan, että ih­mis­ten, eläin­ten ja koko eko­sys­tee­min ter­veyt­tä ei voi kä­si­tel­lä toi­sis­taan eril­li­si­nä asioi­na. Vi­ruk­set ei­vät tun­ne val­tioi­den ei­vät­kä eliö­la­jien ra­jo­ja. Maa­pal­lon elä­mä on ver­kos­to, jos­sa kaik­ki vai­kut­taa kaik­keen.

Tiedekulman Kaiken maailman terveys -ohjelmasarjan avauskeskustelussa ruoditaan terveyteen vaikuttavia yllättäviäkin kytköksiä ja pohditaan, millaista rajat ylittävää yhteistyötä ja uudenlaista ajattelua maailmanlaajuisten terveyshaasteiden ratkominen jatkossa vaatii.

Keskustelemassa ovat Planetary Health -lääkäri Hanna Haveri, immunologian professori Seppo Meri ja uhkaavien infektiotautien apulaisprofessori Tarja Sironen. Tapahtuman juontaa Ville Blåfield.

Mitä men­neet pan­de­miat ja epi­de­miat opet­ta­vat meil­le ja kuin­ka koh­taam­me seu­raa­van? Täs­sä kes­kus­te­lus­sa hy­pä­tään si­vuun päi­vit­täi­sen ko­ro­na­ti­lan­teen seu­ran­nas­ta ja kat­so­taan pan­de­mioi­ta pi­dem­mäl­lä ai­ka­pers­pek­tii­vil­lä ja koko maa­il­man näkö­kulmasta. Mikä on glo­baa­li ko­ro­na­ti­lan­ne vii­den vuo­den pääs­tä?

Pandemian anatomiaa Tiedekulmassa ovat tarkastelemassa Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön Suomen toimiston toiminnanjohtaja Linda Konate, historian väitöskirjatutkija Elina Maaniitty, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri ja rokotetutkija Hanna Nohynek ja zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti. Juontajana Jari Hanska

Ih­mi­nen on osa luon­toa ja luon­to­ym­pä­ris­tö vai­kut­taa ter­vey­teem­me mo­nin ta­voin. Ter­vey­den­huol­los­sa on alet­tu tun­nis­ta­maan luon­non hy­vin­voin­tia li­sää­vät vai­ku­tuk­set en­tis­tä pa­rem­min ja sa­mal­la ym­mär­ret­ty, että luon­non­suo­je­lu on myös ter­vey­den suo­je­lua.

Samasta puusta -tapahtumassa Helsingin yliopiston tutkijat kertovat esimerkkejä siitä, miten ympäristömme ja terveytemme kytkeytyvät toisiinsa. Tapahtuman juontaa Alma Onali.

Katso esitykset tubessa:

 

An­ti­bioo­tit mah­dol­lis­ta­vat ny­kyi­sen­lai­sen elä­män­tyy­lim­me. Jos ne lak­kaa­vat toi­mi­mas­ta, esi­mer­kik­si mat­kai­lus­ta voi tul­la hen­gen­vaa­ral­lis­ta ja pie­ni­kin haa­va olla koh­ta­lo­kas. Uusi hii­pi­vä pan­de­mia on jo tääl­lä: an­ti­bioo­teil­le vas­tus­tus­ky­kyi­set bak­tee­ri­kan­nat tap­pa­vat jopa mil­joo­nia ih­mi­siä vuo­sit­tain. An­ti­bioot­ti­re­sis­tens­si on mo­ni­mut­kai­nen yh­teis­kun­nal­li­nen on­gel­ma, joka vaa­tii glo­baa­le­ja rat­kai­su­ja. 

Antibioottiresistenssin syitä ja ratkaisuja pohtimassa ovat Ruokaviraston ylitarkastaja Saija Kalenius, infektiosairauksien professori Anu Kantele ja mikrobiologian professori Marko Virta. Etähaastattelussa akatemiatutkija Salla Sariola. Keskustelua luotsaa Reetta Räty.  

Mi­ten ko­ro­na­tes­ti teh­dään? Mil­tä ih­mi­sen si­säl­lä näyt­tää? Onko ba­naa­ni ra­dio­ak­tii­vi­nen? Värk­kää ja törk­kää -ta­pah­tu­mas­sa hae­taan vas­tauk­sia mm. näi­hin ky­sy­myk­siin – ja sinä pää­set hyp­pää­mään tut­ki­jan­saap­pai­den si­sään! Tule Tie­de­kul­maan 13.4. klo 16–19 ko­kei­le­maan ja tut­ki­maan tut­ki­joi­den ja tie­de­kas­vat­ta­jien avul­la, mi­ten tie­det­tä teh­dään!

Tiedekulma tuottaa tapahtuman yhteistyössä Helsingin yliopiston tiedekasvatusverkoston kanssa.