Katse ylös

Se, mitä ava­ruu­des­sa ja kier­to­ra­doil­la ta­pah­tuu, nä­kyy ar­jes­sam­me joka päi­vä esi­mer­kik­si pu­he­li­men kart­ta­so­vel­luk­si­na tai täs­mäl­li­si­nä sää­en­nus­tei­na. Tule oppimaan, mitä ava­ruu­des­sa tutkitaan ja teh­dään juu­ri nyt – ja mitä vai­ku­tuk­sia sil­lä on elä­mään maa­pal­lol­la. 

Miten satelliitit sujuvoittavat arkeamme ja millaista tietoa ne tarjoavat maapallon tilasta? Mitä on avaruusromu? Onko avaruuden käytölle pelisääntöjä? Katse ylös -ohjelmasarjassa avaruuden asiantuntijat puhuvat siitä, millaisia mahdollisuuksia avaruus avaa ja miten avaruutta hyödynnetään kestävästi ja oikeudenmukaisesti tulevaisuudessa.  

Sarjan perhetapahtumissa pääset kurkistamaan universumin ihmeisiin käytännössä ja esittämään kysymyksiä avaruustietäjille. Viiden tapahtuman lisäksi pääset astumaan sisälle universumin kehitystä kuvaaviin simulaatioihin ja kurkistamaan kaukoputkeen.

Tule etsimään ja löytämään vastauksia ihmisen ja koko maailmankaikkeuden kokoisiin kysymyksiin!

Tutustu ohjelmasarjan sisältöihin

Ter­ve­tu­loa mat­kal­le ava­ruu­teen! Täs­sä ta­pah­tu­mas­sa kuu­let Hel­sin­gin yli­opis­ton tut­ki­joil­ta nel­jä ajan­koh­tais­ta nä­kö­kul­maa ava­ruu­teen.

Aloitamme lähiavaruuden ilmiöistä ja etenemme lopuksi syvemmälle maailmankaikkeuteen. Tule mukaan oppimaan, miksi avaruusromu on ongelma, ovatko asteroidit todellinen uhka planeetallemme, mitä vaikutuksia avaruusmyrskyillä on Maassa ja mitä nykytutkimus sanoo mustista aukoista. 

Mukana ovat avaruusfyysikko Markus Battarbee, tähtitieteilijä Mikael Granvik, teoreettinen astrofyysikko Peter Johansson ja avaruusfyysikko Emilia Kilpua. Tapahtuman juontaa Liisa Mayow.

Katso esitykset tubessa:

Onko avaruus uusi villi länsi? Ava­ruus­ta­lous ja kau­pal­lis­ten sa­tel­liit­tien mää­rä kas­vaa hui­maa vauh­tia. Yri­tyk­set ovat yhä suu­rem­mas­sa roo­lis­sa ava­ruu­den val­loit­ta­mi­ses­sa, ja myös Suo­mi on ko­ko­aan suu­rem­pi ava­ruus­toi­mi­ja. Ava­ruu­des­ta on tul­lut vii­mei­nen erä­maa, jon­ka hyö­dyn­tä­mi­sel­le tar­vit­sem­me glo­baa­lit pe­li­sään­nöt.

Tässä tapahtumassa asiantuntijat keskustelevat avaruuden kiihtyvään hyödyntämiseen liittyvistä kysymyksistä. Millaista bisnestä avaruudessa tehdään ja miten avaruutta voidaan hyödyntää kestävästi? Mihin tarvitsemme avaruusoikeutta? Voidaanko avaruuden valloittamista verrata löytöretkiin?  

Keskustelemassa ovat avaruusteknologiayritys ICEYEn strategiajohtaja Pekka Laurila, avaruusfysiikan professori Minna Palmroth, väitöskirjatutkija Antti Tarvainen ja etänä työ- ja elinkeinoministeriön johtava asiantuntija Jenni Tapio. Keskustelun vetää Alma Onali.

Läh­tö­lau­kaus ava­ruu­teen! Täs­sä koko per­heen työ­pa­ja­ta­pah­tu­mas­sa pää­set hyp­pää­mään uni­ver­su­min pyör­tei­siin ava­ruus­tut­ki­ja­na ja ko­kei­le­maan, mi­ten ava­ruut­ta tutkitaan käy­tän­nös­sä. Työ­pa­ja­pis­teil­lä pää­set muun muas­sa ra­ken­ta­maan ves­sa­pa­pe­ris­ta au­rin­ko­kun­taa, tu­tus­tu­maan ih­ka­oi­kei­siin me­teo­riit­ti­näyt­tei­siin, kur­kis­ta­maan läm­pö­ka­me­raan sekä op­pi­maan mi­ten pil­vet syn­ty­vät.  

Tule Tie­de­kul­maan 20.9. klo 16 alkaen tutustumaan avaruuden ilmiöihin tut­ki­joi­den ja tie­de­kas­vat­ta­jien kanssa!

Tapahtuma on tarkoitettu kaikenikäisille, ja kokeilupisteet ovat avoinna klo 16–19. Tapahtumassa voi vierailla koska tahansa aukioloajan puitteissa. Tiedekulma tuottaa tapahtuman yhteistyössä Helsingin yliopiston tiedekasvatusverkoston ja Helsingin observatorion kanssa. 

Hel­sin­gin Sa­no­mien suo­sik­ki­pals­ta Las­ten tie­de­ky­sy­myk­set saa­puu ylei­sön eteen Tie­de­kul­man la­val­le. Ky­sy­mys­ten ai­hee­na on ih­meel­li­nen ava­ruus. Kuin­ka mon­ta täh­teä ava­ruu­des­sa on? Voi­ko mus­ta auk­ko nie­lais­ta mei­dät? Mi­ten mi­nus­ta voi tul­la astro­naut­ti? Voi­ko Mar­sis­sa asua? Tule esit­tä­mään ki­pe­rim­mät ava­ruusai­hei­set ky­sy­myk­se­si asian­tun­ti­joil­le!  

Tiedekulmassa lasten kysymyksiin ovat vastaamassa astrofyysikko Sissi Enestam, tähtitieteilijä Mikael Granvik, avaruusfyysikko Minna Palmroth ja avaruusfilosofi Tuukka Perhoniemi. Tilaisuuden juontaa Jukka Ruukki Helsingin Sanomien tiedetoimituksesta.

Kart­ta­so­vel­luk­set, pank­ki­toi­min­ta, sää­en­nus­teet ja ym­pä­ris­tön­seu­ran­ta. Olem­me riip­pu­vai­sia ava­ruus­tek­no­lo­gias­ta mo­nil­la tär­keil­lä yh­teis­kun­nan osa-alueil­la. Sa­maan ai­kaan ke­hit­ty­vä ava­ruus­tek­niik­ka ja -lii­ke­toi­min­ta tar­joa­vat meil­le apua kan­sal­li­set ra­jat ylit­tä­vien on­gel­mien rat­kai­se­mi­seen.

Mikä merkitys avaruustoiminnalla on yhteiskuntamme toimivuudelle? Mitä vaikutuksia avaruustoiminnan häiriöillä voi olla? Millainen uhka on äärimmäinen avaruusmyrsky ja miten siihen tulisi varautua?

Tutkijoiden tietoiskuissa Aalto-yliopiston avaruustekniikan apulaisprofessori Jaan Praks (avaruustekniikan kehittäminen ja piensatelliitit), Helsingin yliopiston spatiotemporaalisen data-analyysin apulaisprofessori Laura Ruotsalainen (satelliittihäirintä, etänä) ja Helsingin yliopiston geoinformatiikan professori Markus Holopainen (satelliittikuvien mahdollisuudet metsien kaukokartoituksessa).

Keskustelemassa ovat Huoltovarmuuskeskuksen infrastruktuuriosaston johtaja Jarna Hartikainen, Reaktorin avaruusliiketoiminnasta vastaava johtaja Juha-Matti Liukkonen, työ- ja elinkeinoministeriön teollisuusneuvos Maija Lönnqvist ja Helsingin yliopiston avaruusfysiikan professori Minna Palmroth. Tilaisuuden juontaa Jari Hanska.