Ihmisten tekoäly

Tar­vit­sem­me te­ko­ä­lyn lu­ku­tai­toa toi­miak­sem­me rei­lus­ti da­tan ja al­go­rit­mien maa­il­mas­sa. 

Tie­de­kul­man Ih­mis­ten teko­äly -oh­jel­ma­sar­ja tar­jo­aa lä­pi­leik­kauk­sen te­ko­ä­lyn, da­tan ja al­go­rit­mien ny­ky­het­keen ja mah­dol­li­suuk­siin. Nel­jä oh­jel­maa su­kel­ta­vat suo­raan te­ko­ä­lyn etii­kan, da­ta­lu­ku­tai­don, te­ko­ä­lyn mah­dol­lis­ta­mien tu­le­vai­suuk­sien ja te­ko­ä­lyn sään­te­lyn yti­meen.

Äänessä ovat tekoälyn huippuasiantuntijat, jotka keskustelevat siitä miltä tekoälyn sävyttämä maailma näyttää nyt ja tulevaisuudessa, ja kenen ehdoilla tekoälyä kehitetään. Katso tai kuuntele ohjelmien tallenteita!

Tutustu ohjelmasarjan sisältöihin

Mi­ten ja ke­nen eh­doil­la te­ko­ä­lyä ke­hi­te­tään nyt ja tu­le­vai­suu­des­sa  ja mik­si sen pi­täi­si kiin­nos­taa meis­tä jo­kais­ta?

Tekoälyn etiikka on ihmisen etiikkaa. Mitä laajemmalle yhteiskuntaamme tekoäly leviää ja mitä moninaisempia ominaisuuksia sovelluksille ja datankeruulle kehitämme, sitä enemmän ne meihin vaikuttavat. Jokainen meistä tarvitsee tekoälyn lukutaitoa, ja eettisten kysymysten ymmärtäminen on olennainen osa sitä.​

Kenen tekoäly -ohjelmassa asiantuntijat Matti NelimarkkaAnna-Mari Rusanen ja Teemu Roos pureutuvat tekoälyn kehitystä ohjaaviin eettisiin kysymyksiin ja oletuksiin sekä pohtivat, millaisia valintoja älykkäiden teknologioiden taustalla on. Ohjelman juontaa Ville Blåfield.

Kenen tekoäly -keskustelussa käsitellään mm. seuraavia tekoälyyn liittyviä eettisiä kysymyksiä:

 • Millaiset eettiset kysymykset ohjaavat uusien älykkäiden teknologioiden kehitystä ja soveltamista? Kuka arvot määrittelee?
 • Miten algoritmiset järjestelmät ilmentävät yhteiskunnassa vallitsevia valta-asetelmia ja epätasa-arvoisia käytänteitä?
 • Miten poliittiset ideologiat ja valinnat vaikuttavat älykkäiden teknologioiden suunnitteluun?
 • Mitä meistä jokaisen tulisi ymmärtää tekoälyn eettisistä kysymyksistä, kun arkemme on vahvasti tekoälyn ohjaamaa? 

Jot­ta ym­mär­täi­sim­me, min­kä­lai­sia pää­tök­siä da­tan avul­la voi­daan teh­dä ja mi­ten ne vai­kut­ta­vat ar­keem­me, tar­vit­sem­me uu­den kan­sa­lais­tai­don: da­ta­lu­ku­tai­don. 

Tämä dataa ja datalukutaitoa käsittelevä ohjelma antaa sinulle eväitä uuden kansalaistaidon opetteluun ja vastaa kysymyksistä tärkeimpään: minkälaiseen dataan voimme luottaa?

Puhutko dataa -ohjelman asiantuntijoina ovat Meeri Haataja, Antti Honkela, Karoliina Snell ja Petri Ylikoski. Keskustelun juontaa Jari Hanska.

Puhutko dataa -ohjelmassa keskustellaan mm. seuraavista dataan ja datalukutaitoon liittyvistä kysymyksistä:

 • Minkälaista tietoa data tarjoaa päätöksenteon tueksi? Millaisia päätöksiä datan avulla tehdään?
 • Mikä on ihmisen rooli päätöksissä, joissa hyödynnetään suuria määriä dataa ja tekoälyjärjestelmiä?
 • Millaiseen dataan voimme luottaa? Millaista dataa voimme käyttää?
 • Millaisia väärinymmärryksiä, vinoumia ja myyttejä dataan liittyyn?

Mil­tä tu­le­vai­suus näyt­tää, kun kat­som­me sitä älyk­käi­den tek­no­lo­gioi­den näkö­kulmasta? Ter­ve­tu­loa ai­ka­mat­kal­le tu­le­vai­suu­teen, jos­sa ih­mi­nen ra­ken­taa pa­rem­paa maa­il­maa yh­des­sä te­ko­ä­lyn kans­sa.

Älykkäiden teknologioiden avulla tullaan ratkomaan tulevaisuuden isoja kysymyksiä. Tässä tapahtumassa kuullaan neljä realistista, pidemmän aikaperspektiivin visiota, jotka tekoäly mahdollistaa. 

Katso esitykset tubessa:

Te­ko­ä­lyä ei täl­lä het­kel­lä kos­ke mi­kään oma lain­sää­dän­tö Suo­mes­sa tai Eu­roo­pan unio­nis­sa. EU on teh­nyt hil­jat­tain eh­do­tuk­sen te­ko­ä­lyn sään­te­lyn to­teut­ta­mi­sek­si – to­teu­tues­saan sil­lä tu­lee ole­maan huo­mat­ta­via vai­ku­tuk­sia koko yh­teis­kun­taam­me.

Tässä tapahtumassa puhutaan siitä, millaista sääntelyä tekoäly tarvitsee ja miten se tullaan toteuttamaan.

Keskustelemassa ovat Petri MyllymäkiOlli-Pekka RissanenSuvi Sankari ja etäyhteydellä Miapetra Kumpula-Natri. Ohjelman juontaa Elina Lappalainen.

Tarvitseeko tekoäly sääntöjä -ohjelmassa keskustellaan mm. seuraavista tekoälyn sääntelyä koskevista kysymyksistä:

 • Millaisia periaatteellisia ja oikeudellisia lähtökohtia teknologioiden sääntelyyn liittyy? Mitä on se tekoäly, jota yritämme säännellä?
 • Millaisia käyttötarkoituksia tekoälyllä saa olla?
 • Miten sääntely vaikuttaa tulevien teknologioiden kehitykseen?
 • Mikä on Euroopan ja eurooppalaisten arvojen rooli Kiinan ja Yhdysvaltojen välissä, kun tekoälylle asetetaan rajoja?