Teologisen tiedekunnan tiedekasvatustarjonta opettajille

Erilaisissa oppilaitoksissa kasvaa uutta yleisöä teologialle ja uskonnontutkimukselle. Tiedekunnan tutkijat ja hankkeet ovat aktiivisia tuottamaan erilaista yleistajuista materiaalia myös opetuksen ja opettajien avuksi.

Monet tekstit ja videot tällä sivustolla sopivat erityisesti lukioon tai opettajan lisätiedoksi, mutta soveltuvin osin niistä voi olla hyötyä monille muille ammattilaisille, jotka ovat tekemisissä lasten ja nuorten kanssa.

Johdatus teologiaan ja uskonnontutkimukseen -tutustumiskurssi

Avoimessa yliopistossa on tarjolla kurssi Johdatus teologiaan ja uskonnontutkimukseen, josta voi tutustumiskurssina suorittaa 2 op osuuden. Tutustumiskurssit ovat kaikille maksuttomia.

Materiaalia tunneille

Tiedekunnassa ja sen eri hankkeissa on tuotettu eri aihepiirien opetukseen sopivia havainnollistavia materiaaleja ja tutkijapuheenvuoroja.

Kielten oppimisympäristöt

Teologian ja uskonnontutkimuksen laaja-alaisuutta kuvaa hyvin se, että tiedekunnan opinnoilla on annettavaa hyvin monenlaisista asioista kiinnostuneille oppijoille. Kielistä kiinnostuneille kannattaa vinkata teologisen tiedekunnan klassisten kielten opettajat ovat tekemät, avoimet digitaaliset oppimisympäristöt heprean, kreikan ja latinan opiskeluun.

Kielistä kiinnostuneille lukiolaisille on tarkoitettu myös vuosittain järjestettävät Kielitieteen olympialaiset.

Teologiaa ja uskonnontutkimusta omassa luokkahuoneessa

Tutkiva lähestymistapa voi olla yksi keino innostaa oppijoita vaikkapa katsomusaineiden opiskeluun. Täällä on vinkkejä tutkivaan oppimiseen uskontoa koskevien aineistojen parissa. Näidenkään ideoiden soveltamisen ei tarvitse rajoittua kouluun.

Uskontoa eri muodoissaan, niin yksilön tai yhteisön harjoittamana kuin käsityksinä, tekstien tulkintana ja materiaalisena kulttuurina, voidaan tutkia tieteellisesti. Tieteellinen tutkimus ei ota lähtökohdakseen minkään uskonnon omia käsityksiä, mutta voi tarkastella niitäkin uteliaisuudella. 

Teologialle ja uskonnontutkimukselle ominaista ovat mm. seuraavat lähtökohdat:

  • kriittisyys eli kaikkien väitteiden punnitseminen eri näkökulmista
  • systemaattisuus eli koko aineiston käyminen läpi samalla periaatteella
  • kontekstin ottaminen huomioon eli tilanteiden, ihmisten tai ryhmien välisten suhteiden ja aikalaisten tulkintojen ymmärtäminen. 

Samalla kuitenkin tärkeä ominaisuus tutkijalle on luovuus: uusien kysymysten keksiminen, näkökulmien löytäminen, pienten yksityiskohtien havaitseminen ja suurten tulkintojen tekeminen – kriittisellä otteella tietysti.

Koska koulussa toteutetuissa omissa tutkimuksissa voi olla vaikea perehtyä kontekstiin perusteellisesti, tavoitteeksi kannattaakin ottaa kriittisen ja luovan prosessin aikaan saaminen. Ilman taustatietoja ja hyviä teorioita on kenties riskialtista tehdä tutkimuksellisia johtopäätöksiä, mutta hyvien, systemaattisiin havaintoihin perustuvien kysymysten muotoilu on tieteessä vähintään yhtä tärkeää kuin niihin vastaaminen.

Teologian ja uskonnontutkimuksen piirissä tehdään tutkimusta hyvin monenlaisista aineistoista ja kysymyksistä. Tässä muutamia ehdotuksia luokkahuoneessa (tai muussa oppimisympäristössä!) pienissä ryhmissä toteutettaviksi minitutkimuksiksi, joita voi soveltaa eri-ikäisille oppijoille.

Näkemyksiä uskonnosta ja uskonnon näkyminen

Aineisto: minikysely tai -haastattelut (huomaa vastaajien kattavuus ja luottamuksellisuus!) jostain katsomuksiin liittyvästä aiheesta / joku kulttuurin tuote (laulun sanat, uskonnon oppikirjan kuvitukset, pelimaailma, tv-sarja, fantasiakirja jne.) / mielipidekirjoitukset, uutiset tai uutiskuvat

Tehtävänanto: Etsikää toistuvia sanoja tai ajatuksia, mahdollisia eroavaisuuksia, mahdollisia säännönmukaisuuksia ja poikkeuksia säännöstä, uskonnon tai uskomusten ilmenemistä, erilaisia muunnelmia

Esimerkkikysymyksiä: Mitä vastaajille / tekstin kirjoittajalle tarkoittaa asia x, joka toistuu? Mistä johtuu ero, jonka voi huomata vastaajien x ja y välillä? Mitä tekstin kirjoittaja oikein tarkoittaa, kun hän sanoo x? Mistä mahdollisesti havaitut ristiriidat ja poikkeukset johtuvat? Millaisia mielikuvia kuvitukset synnyttävät?

Ihmisiä uskonnon historiassa

Aineisto: jonkin uskonnon historiaan liittyvä historiallinen lähde tai useampia lähteitä (löytyy esimerkiksi oppikirjoista, suomalaisia kirkonkirjoja sukututkimussivustoilta jne.): kirje, raportti, päiväkirja, muistelma, luettelo

Tehtävänanto: Pohtikaa lähteen luotettavuutta: Kuka sen on laatinut? Mitä tarkoitusta varten? Millaisia tietoja se sisältää? Onko laatijalla voinut olla syitä painottaa tietoja suuntaan tai toiseen? Mitkä asiat lähteessä ovat mielipiteitä, mitkä havaintoja? Kirkonkirjoista (opettajan valitsema näyte): Mitä asioita voisitte etsiä tai tutkia systemaattisesti tästä lähteestä?

Esimerkkikysymyksiä: Mitä tekstin kirjoittaja tarkoittaa, kun hän sanoo x? Mikä syy tekstin kirjoittajalla on ilmaista mielipide x? Mistä havaitut säännönmukaisuudet tai ristiriidat johtuvat? Mitä asiasta x kertoo se, että lähteen perusteella…? Mitä pitäisi tietää lisää asiasta x?

Ihmetellään oppeja

Aineisto: ajatuksia, jotka liittyvät oppijoiden mielenkiinnon mukaan maailmaan, ihmiseen tai Jumalaan / jumaluuteen. Tällaisia ajatuksia voivat olla esim. ”ihminen on hyvä”, ”ihminen on eläin” tai ”maailma on kuin kone”.  Viimeksi mainitun tyyppiset vertaukset voivat olla hedelmällisiä tässä tehtävässä, ja niitä voi etsiä myös taiteen maailmasta, esimerkiksi tässä haku kolminaisuus-käsitteellä Metropolitan Museum of Art:n kokoelmista.

Tehtävänanto: Pohtikaa valitsemaanne ajatusta kriittisesti. Mitä heikkoja puolia ajatuksessa / kuvaustavassa on? Mitä vahvuuksia sillä on? Mitä ajatuksesta voi seurata? (Esimerkiksi ajatuksesta ”ihminen on hyvä” voi seurata, että luotetaan oikeuden voittavan ihmisten kesken.)

Esimerkkikysymyksiä: Heikkouksien ja vahvuuksien havaitseminen on tässä tehtävässä ehkä tärkeintä. Lisäksi voidaan kysyä kysymyksiä, jotka asettavat ajatuksen / kuvaustavan kontekstiinsa: Kuka tai ketkä ovat ajatelleet näin? Mistä aineksista idea on syntynyt ja mihin historian vaiheeseen se on liittynyt?

**************

Teksti: Anuleena Kimanen

Ajankohtaista tutkimuksesta

Kun oppijat kysyvät vaikeita tai valitsevat haastavia tutkielman aiheita, heidät voi johdattaa tutkitun mutta tiiviisti esitetyn tiedon äärelle. Ajankohtainen tutkimus myös inspiroi opettajaa ja auttaa pitämään opetuksen ajan tasalla.

Vierailut

Oppitunneille saa myös suoraa vuorovaikutusta tiedekunnan väen kanssa. Haluatteko tietää enemmän tutkijan työstä vai teologiasta ja uskonnontutkimuksesta opiskeluvaihtoehtona?

Miten saat tutkijan tunnillesi?

Teologisen tiedekunnan henkilökunta on hyvin edustettuina Tutkija tavattavissa -palvelussa, josta tutkija kannattaa tilata. Kun oppijat miettivät etukäteen kysymyksiä tutkijan työstä ja vierailulle tulevan tutkijan tutkimusaiheista, tunnista tulee vuorovaikutteinen ja monipuolinen.

Opiskelijalähettiläät

Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelman opiskelijoita on mukana opiskelijalähettilästoiminnassa, ja voit tilata heitäkin tunnillesi.

Muut yhteistyömahdollisuudet

Jos sinulla on jokin muu toivomus yhteistyöstä, ole yhteydessä suunnittelija Timo Åvistiin. Esimerkiksi vierailuja yliopistolla on järjestetty mahdollisuuksien mukaan.

Tiedekunta saattaa järjestää tilaisuuksia, joihin opettajat tai nuoret ovat tervetulleita. Saat näistä tiedon, jos ilmoittaudut sähköpostilistalle Timo Åvistille. Viestejä tulee 1–3 vuodessa.

Teologit työelämässä

Mitä työelämässä tekee teologialla ja uskonnontutkimuksella? Teologit työelämässä -sivulla voit katsoa videot, joilla tiedekunnasta valmistuneet ja eri aloilla työskentelevät henkilöt kertovat.