Geotermisiin voimaloihin liittyvää sanastoa

Tältä sivulta löydät geotermiseen energiaan ja sen tuottamiseen liittyvää sanastoa.
Geotermisen lämmöntuoton sanastoa

Matala geoterminen energia eli maalämpö: alle 1000 m syvä lämmönsiirtojärjestelmiä.

Keskisyvä ja syvä geoterminen energia tai geoterminen energia: Keskisyvät lämmönsiirtojärjestelmät ovat 1000 - 3000 m syviä, kun taas syvät järjestelmät yli 3000 m syviä.

Lämpökaivo eli energiakaivo: Poranreikään sijoitettu lämmönsiirtoputkisto. Termiä kaivo käytetään sekä matalien että syvien geotermisten voimaloiden poranrei’ille.

Stimulointi: Rakojen avartaminen, tavoitteena kiven vedenläpäisevyyden eli permeabiliteetin parantaminen halutulla syvyydellä. Kattotermi erilaisille avartamismekanismeille, kuten hydraulinen stimulointi, johon kuuluu särötys (engl. fracturing) ja indusoitu hiertoliikunto (engl. shearing) sekä kemiallinen stimulointi.

Hydraulinen stimulointi: Rakojen avartaminen pumppaamalla poranreikään suuria määriä vettä.

Säröttäminen: Käytetään samaan tarkoitukseen kuin käsitettä hydraulinen stimulointi, mutta teknisesti säröttäminen tarkoittaa vain rakojen avartamista

Maanjäristyssanastoa geotermisen energian tuotantoon liittyen

Indusoitu maanjäristys: Järistys, joka syntyy täysin ihmisen aiheuttamasta jännitystilan muutoksesta eikä olisi tapahtunut ilman sitä. Esimerkiksi maanalainen louhinta, vesimassojen paino suurten patoaltaiden lähistöllä, sekä vedensyöttö kallioperään muuttavat jännitystilaa ja voivat siten indusoida järistyksiä.

Luonnollinen eli tektoninen maanjäristys: Kallioperään varastoituneen jännitysenergian äkillisen vapautumisen aiheuttama maanpinnan vavahtelu.

Mikromaanjäristys: Pieni maanjäristys, joka havaitaan yleensä vain seismisillä mittalaitteilla. Maanjäristysseismologiassa mikromaanjäristys tarkoittaa järistystä, jonka voimakkuus (magnitudi) on pienempi kuin M 2-3, hydraulisen stimuloinnin yhteydessä rajana on usein M 0.

Seisminen hasardi: kuvaa kohdealueen luontoperäisen seismisyyden tason. Tilastollisessa seismisen hasardin arvioinnissa on tavanomaista esittää todennäköisyyksiä, jolla alueella sattuu tietynsuuruisia maanjäristyksiä tai niistä johtuvia tietynsuuruisia maanliikkeitä annetussa ajassa. Luontoperäiseen seismisen hasardin tasoon ei ihmisen toiminta vaikuta.

Seisminen riski: ilmaisee kohdealueen seismisyyden vaikutusta rakennettuun ympäristöön ja arvioi vahinkoja ja kustannuksia, joita suurehko maanjäristys aiheuttaisi siellä. Seismisen riskin tasoa voi laskea esimerkiksi rakentamalla tietynsuuruiset järistykset kestäviä taloja.