Seismologiska institutet installerar ett seismiskt nätverk på Åland

Seismologiska institutet vid Helsingfors universitet ansvar för den seismiska övervakningen i Finland. Nu ska vi installera seismiska stationer på Åland. Det Finska nationella seismiska nätet (FNSN) består av cirka 50 stationer, men på Åland finns bara en station och den tillhör det Svenska nationella seismiska nätet.

Sommaren 2021 inträffade tre jordskalv med magnituder 1.7 och 1.8 nära Mariehamn, vilka är de största registrerade på Åland. I Finland har lokala jordbävningar registrerats med seismografer sedan 1950-talet men bara under de senaste ca tjugo åren har nätverket varit tillräckligt tätt för att detektera små jordskalv. På fastlandet kan händelser nära magnitud noll lokaliseras, men på Åland är nivån närmare magnitud ett. Ett tätare nätverk möjliggör detektionen av mindre skalv, vilket ökar kunskapen om seismiciteten på Åland och den åländska jordskorpans struktur.Nätverket på Åland ska bestå av tre on-line och tio off-line stationer. Data från de här stationerna kommer att användas i seismiska studier. Registreringar från on-line stationerna kan användas direkt i den seismiska övervakningen av området. Data från off-line stationerna används i den detaljerade analysen av lokala seismiska händelser, samt i strukturella studier. Seismiska observationer används även i seismisk riskbedömning, som kan bli aktuellt om t.ex. system med djup bergvärme planeras på Åland.Installeringen av stationerna påbörjas 22.8.22. Off-line stationerna ska placeras i skogsområden. De består av en geofon, som har en storlek motsvarande en mjölkkartong, och en batterilåda med två 9V batterier. Off-line stationerna upptäcks oftast bara om man passerar dem på mycket nära håll, t.ex. om man plockar bär eller svamp. Geofoner är väder- och stötbeständiga, men deras koppling till jorden och deras riktning är viktig för kvaliten av registreringarna. Därför är det bäst om man inte rör dem.

On-line stationerna har större och känsligare seismometrar än off-line stationerna. De har också ett modem som behöver koppling till elnätet. Installeringen av on-line stationerna bestäms tillsammans med markägaren.

Seismologiska institutets långsiktiga syfte är ett permanent seismiskt nätverk på Åland och i skärgården mellan Åland och fastlandet. Nätverket som installeras nu skall vara aktivt minst ett år. Det här preliminära nätverket är en föregångare för det önskade permanenta nätverket.

För mer information kontakta: