Kestävämpiä julkisia ruokapalveluita ja kriiseihin varautumista yhdessä Itämeren maiden kesken

Tuore opas tarjoaa työkaluja häiriötilanteissa toimimiseen, jotta julkiset ruokailut sujuvat myös kriisin keskellä.

Nyky-yhteiskunta on riippuvainen julkisen ruokailun sujuvasta toiminnasta. Julkisia aterioita tarjoillaan päivittäin niin kouluissa, päiväkodeissa, hoitokodeissa, sairaaloissa, vankiloissa, puolustusvoimissa ja muissa valtion laitoksissa. 

Julkiset ruokapalvelut mahdollistavat monille eri asiakasryhmille ravitsemussuositusten mukaisen monipuolisen aterian. Normaalioloissa julkinen sektori pystyy tuottamaan ja tarjoilemaan aterioita sujuvasti, mutta häiriötilanteissa tämä voi vaikeutua merkittävästi.  

Viime vuosien poikkeustilanteet, kuten koronapandemian aiheuttamat rajoitteet tai Ukrainan sodan moninaiset vaikutukset ovat osoittaneet, että huolehtiminen julkisen ateriatuotannon jatkuvuudesta myös häiriö- tai kriisitilanteissa edellyttää suunnitelmallista varautumista. 

Julkisen ruokapalvelun mukauttaminen muuttuviin olosuhteisiin edellyttää raaka-aineiden hankintaan, sekä aterioiden valmistukseen ja jakeluun osallistuvilta keskeisiltä sidosryhmiltä tiiviin yhteistyön lisäksi ketteryyttä ja valmiutta mukauttaa toimintaa nopeasti. Mahdolliset riskit ja haavoittuvuudet on tärkeää tunnistaa normaaliaikoina, jotta keskeiset sidosryhmät voivat nostaa valmiuttaan julkisten ruokapalvelujen jatkuvuuden varmistamiseksi. 

Sen vuoksi paikallistason toimijoiden on pyrittävä valmistautumaan häiriötilanteisiin, jotka voivat vaikuttaa julkisiin ruokapalveluihin. StratKIT+ -hankkeessa julkaistiin kevään aikana opas, jonka tarkoituksena on tukea keskeisiä sidosryhmiä ennakoimaan ja hallitsemaan paremmin julkisten aterioiden valmistukseen ja jakeluun liittyviä häiriötilanteita. 

Opas on kehitetty palvelemaan erityisesti kuntien tarpeita, mutta myös toimitusketjun muut toimijat on huomioitu. Oppaan lisäksi hankkeessa on julkaistu toimintaohjeita, jotka tarjoavat välineitä kriiseihin varautumiseen. 

StratKIT+ -hankkeessa kehitettiin kriisinhallintateemaisen ohjekokonaisuuden lisäksi 11 uutta kestävyyteen painottuvaa toimintaohjetta, jotka tukevat alan toimijoita kestävien julkisten aterioiden suunnittelussa ja uusien käytäntöjen toimeenpanossa. Hankkeen aikana partnerit pilotoivat uusia kestävyyskäytäntöjä esimerkiksi omissa kunnallisissa ruokapalveluissaan. 

Hankkeessa järjestettyjen työpajojen ja valmennusten kautta uudet toimintaohjeet tulivat tutuiksi myös hankkeen ulkopuolisisille kansallisille toimijoille. Toimintaohjeita tuotettiin esimerkiksi tarjoillun ruoan hiilijalanjäljen pienentämisenyhteisöviljelyn suunnittelun sekä satokausiperustaisen ”vihreän planeetan ruokavalion" toteuttamiseen. 

StratKIT+ -hanke päättyi maaliskuussa 2024, mutta maiden rajat ylittävän yhteistyön on tarkoitus jatkua julkisten ruokapalveluiden kestävyyden edistämiseksi myös tulevaisuudessa. Yhdeksi tärkeäksi kehittämiskohteeksi on tunnistettu julkisten ruokapalveluiden resilienssi eli kyky säilyttää toimintakyky myös häiriötilanteissa, sopeutua haasteisiin ja varautua näihin ennakolta. 

Julkinen ruokapalveluala ja sen toimintaympäristö on viime vuosien aikana muuttunut aiempaa vaikeammin ennakoitavaksi, minkä vuoksi lähivuosina muutoskestävyyden vahvistaminen tulee olemaan olennaisen tärkeää julkisten aterioiden tarjoilun turvaamiseksi kaikissa tilanteissa.

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti koordinoi Itämeren Interregin rahoittamaa StratKIT+ -hanketta (Innovative Strategies for Public Catering – the Expansion of the Sustainability Public Meal Toolkit, 2022-2024). 

Lisätietoja: