Ruralian raportti kokosi keinoja peltomaan kasvukunnon aistinvaraiseen tarkasteluun

Ruralia-instituutin uuteen raporttiin on koottu erilaisia maan kasvukunnon havaintomenetelmiä sekä tuloksia niiden soveltamisesta. Raportin ohjeiden avulla voi jokainen selvittää kasvukuntoa pellolla omatoimisesti.

Maan kasvukunto on monipuolinen ja vaikeasti mitattava kokonaisuus, joka kattaa biologisia, kemiallisia ja fysikaalisia osatekijöitä. Se vaikuttaa ratkaisevasti saavutettuihin satotasoihin ja edelleen käytettävien tuotantopanosten hyötysuhteisiin, viljelyn kannattavuuteen ja ympäristövaikutuksiin. Peltomaa ja sen kasvukunto on monimutkainen järjestelmä, jonka kokonaisvaltainen hallinta vaatii uudenlaista osaamista sekä uusia työkaluja ja käytäntöjä.

Kasvukuntoa voi jokainen selvittää pellolla myös omatoimisesti uuden raportin ohjeiden avulla. Tähän Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin juuri julkaisemaan raporttiin Peltohavaintoja – Aistinvarainen tarkastelu maan kasvukunnon mittarina on koottu erilaisia maan kasvukunnon havaintomenetelmiä sekä tuloksia niiden soveltamisesta. Raportti on tuotettu osana OSMO – Osaamista ja työkaluja resurssitehokkaaseen maan kasvukunnon hoitoon yhteistyöllä -hanketta.

Maan rakenne kasvukunnon avain

– Maan rakenne vaikuttaa suuresti juuriston kasvuun, ravinteiden ja veden ottoon sekä kaasujen vaihtoon ja edelleen pieneliötoimintaan, kertoo raportin kirjoittaja, OSMO-hankkeessa työskentelevä yliopistotutkija Tuomas Mattila Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista.

– Maan rakenteesta ja kasvukunnosta voidaan saada varsin paljon tietoa, kun havaintoja tehdään oikeista asioista. Havaintojen tekoon jokaisen viljelijän ja neuvojan kannattaa paneutua, sanoo erikoissuunnittelija Jukka Rajala, OSMO-hankkeen vetäjä ja yksi raportin tekijöistä. Nyt julkaistavan raportin ohjeiden avulla se onnistuu jo varsin pitkälle.

Havaintomenetelmiä kehitetty käytäntöä palvelevaksi

Havaintomenetelmiä on ollut käytössä tutkimuksessa ja neuvonnassa jo 1900-luvun alkupuolelta, mutta 2000-luvun aikana niitä on kehitetty edelleen. Kehityksen lopputuloksena on useita menetelmiä, joiden avulla voidaan havainnoida peltolohkoja ja tuottaa luotettavaa tietoa lohkojen välisistä eroista ja yksittäisten lohkojen muutoksista.

Tässä raportissa esitellään joukko havaintomenetelmiä ja tuloksia menetelmien soveltamisesta 24 koelohkolle kolmen vuoden aikana. Havaintomenetelmillä saatuja tietoja myös verrataan lohkoilta tehtyihin mittaustuloksiin. Raportissa on lisäksi runsaasti havaintokuvia, joiden avulla lukija voi kehittää omia havaintotaitojaan.  Havaintomenetelmät soveltuvat monipuolisesti viljelijöiden käyttöön, neuvontaan ja tutkimukseen.

– Hyvärakenteisessa maassa juuret kasvavat hyvin, suoraan ja tuuheiksi, kasvi saa alhaisemmastakin ravinnepitoisuudesta riittävästi ravinteita. Ja käytettävien lannoitteiden hyötysuhteet paranevat. Viljelijän kannattaakin seurata maan rakenteen kehitystä säännöllisesti, Jukka Rajala toteaa.

Raportti:
Tuomas J. Mattila, Jukka Rajala ja Ritva Mynttinen: Peltohavaintoja – Aistinvarainen tarkastelu maan kasvukunnon mittarina. Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. Raportteja 197. 60 s. pdf, 3,5 Mb

Lisätietoja:
Jukka Rajala, erikoissuunnittelija, OSMO-hankkeen projektipäällikkö
Ruralia-instituutti
Puh. 044 303 2210
Sähköposti: jukka.rajala@helsinki.fi

Tuomas Mattila, yliopistotutkija OSMO-hankkeessa
Ruralia-instituutti
Puh. 040 7432 412
Sähköposti: tuomas.j.mattila@gmail.com

OSMO – Osaamista ja työkaluja resurssitehokkaaseen maan kasvukunnon hoitoon yhteistyöllä -hanketta toteuttavat Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, ProAgria Etelä-Pohjanmaa ja ProAgria Länsi-Suomi. Hanketta rahoittavat Varsinais-Suomen ELY-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014-2020, Vesiensuojelun ja ravinteiden kierrätyksen erillisrahoituksella, Eurofins Viljavuuspalvelu Oy, Soilfood Oy, Tyynelän Maanparannus Oy, Ecolan Oy, viljelijät sekä Luomusäätiö ja Rikalan Säätiö.

Maan kasvukunnon havainnointi Maan rakenteen aistinvarainen arviointi (MARA) -menetelmällä
 • Ajankohta: kasvukaudella tai välittömästi kasvukauden jälkeen, kun maa sopivan kuivaa murentuakseen (muokkautuu).
 • Ota useampia näytteitä saman tyyppisiltä lohkon osilta, vähintään 3–5 kpl/lohkon osa.
 • Kaiva pellosta lapiolla lapion levyinen ja syvyinen noin 15 cm paksu pystysuuntainen mahdollisimman murtumaton näyte.
 • Aseta näyte lapiossa vaakasuoraan maan pinnalle tai alustalle.
 • Avaa näytettä varovasti käsin.
 • Arvioi erikseen jokaisen eri kerroksen rakennetta ja anna pisteitä Maan rakenteen aistinvarainen arviointi (MARA) -kortin ohjeiden ja esimerkkikuvien avulla.

Havainnoitavia asioita:

 • Kerroksellisuus
 • Murut, kokkareet ja paakut
 • Murujen laatu (pyöreähköjä ja huokoisia aitoja muruja vai tiiviitä särmikkäitä monisärmiöitä)
 • Kokkareiden murenemisherkkyys sormin ja käsin puristellen
 • Juuriston kasvutapa ja tuuheus
 • Maan huokoisuus
 • Lierojen esiintyminen
 • Maan väri – sinertävät sävyt kertovat hapettomuudesta

Maan rakenteen aistinvaraista arviointia (MARA) täydentäviä havainnointikeinoja:

Testejä ja mittauksia

 • Murukestävyys kuoppalevytestillä
 • Pintakerroksen vedenimeytymiskyky pullotestillä
 • Ruokamultakerroksen vedenimeytymiskyky kattilatestillä
 • Salaojituksen toimivuus havainnoimalla pohjaveden korkeutta noin 0,5 m syvyisistä kuopista ja mittaamalla veden virtaamaa laskuaukoista
 • Maaperän mikrobiaktiivisuus määrittämällä esim. maahengitys pellolla maahengitystestinä tai laboratorioon lähetetystä maanäytteestä hiilidioksidin tuottotestinä.

Yleistä havainnointia

 • Kasvuston erojen havainnointi satelliitista ja kuvauskopterilla otetuista ilmakuvista ja väärävärikuvista
 • Orastumisen ja kasvuston tasaisuus
 • Kasvuston rehevyys ja vihreys
 • Maan pintaa suojaavan kasvipeitteen/karikkeen määrä
 • Maan kuivuminen keväällä kylvökuntoon ja sateen jälkeen