Ruralia ja Suur-Savon Sähkö -konserni yhteistyöhön digitalisaation ja monipaikkaisuuden muutoksen tutkimuksessa

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja Suur-Savon Sähkö -konserni käynnistävät yhdessä Mikkelin yliopistokeskuksen kanssa tutkimusyhteistyön teemalla Digitalisaatio ja monipaikkaisuuden muutos.

Tutkimusyhteistyön tarkoituksena on suunnitella ja toteuttaa korkeatasoisia tutkimus- ja kehittämishankkeita, vahvistaa tutkimuksellista kumppanuutta, sekä kehittää monipaikkaisuuden ilmiöön liittyvää ymmärrystä, osaamista ja osaamisverkostoja.

Monipaikkaisuuden ilmiö on jatkuvasti kehittyvä. Pidän tärkeänä digitalisaation ja monipaikkaisuuden teemojen yhdistämistä tutkimuksessa. Olemme erittäin tyytyväisiä, että tämä alueellinen yritysyhteistyö nyt käynnistyy. Tästä tulee uudenlainen ja pitkäjänteinen yhteistyömuoto akateemisen tutkimuksen ja yritystoiminnan välillä. Tälläkin hetkellä vapaa-ajan asumisella on merkittävä, noin 157 miljoona euron vuotuinen vaikutus Etelä-Savon aluetalouteen, Ruralia-instituutin tutkimusjohtaja Torsti Hyyryläinen kuvailee.

Suur-Savon Sähkö -konserniin kuuluvan sähkön siirto- ja jakeluyhtiö Järvi-Suomen Energia Oyn sähkönkäyttöpaikoista noin 40 % on luokiteltu vapaa-ajan asunnoiksi. Käytännössä on tunnistettu, että tämän lisäksi on runsaasti vakituisen asumisen luokkaan luokiteltuja kiinteistöjä, joiden todellinen käyttömuoto on monipaikkainen asuminen.

Olemme ymmärtäneet monipaikkaisen asumisen merkityksen Järvi-Suomen elinvoiman tulevaisuuden kannalta keskeiseksi, mutta meneillään olevan koronaepidemian aikana sähkön kulutuksen muutokset vapaa-ajan asunnoissa ovat erityisesti konkretisoineet monipaikkaiseen asumiseen liittyvää potentiaalia. Suur-Savon Sähkö -konsernin elinvoiman tulevaisuus on kohtalonyhteydessä alueen yleiseen elinvoimaisuuteen, ja monipaikkaisen asumisen kehittyminen on tämän kehittymisen avainkysymyksiä. Meidän pitää alueen muiden toimijoiden kanssa ymmärtää monipaikkaisen asumisen ilmiötä laajemmin, ja löytää keinoja monipaikkaisuuden myönteistä kehittymistä, Suur-Savon Sähkö Oyn toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen toteaa.

Monipaikkaisessa asumisessa tapahtuu parhaillaan mielenkiintoisia muutoksia, joista osa tapahtuu nopeasti, osa pitemmän ajan kuluessa. Sähkönkäyttödatan avulla saadaan nykyisin käytössä olevaa tilastoaineistoa tarkempi kuva muutoksista, mikä helpottaa niihin vastaamista alueella, toteaa Ruralia-instituutin projektipäällikkö Manu Rantanen.

Koronaepidemian aikana, huhtikuusta elokuun loppuun, Järvi-Suomen alueen vapaa-ajan asuntojen sähkön käyttö on vuoteen 2019 verrattuna ollut 16,7 % korkeampaa. Samaan aikaan koronaepidemian negatiivisina vaikutuksina nähdään liike-elämän sähkön kulutuksen pienentyneen 8,5 %, ja teollisuuden 5,6 %.

Käytännössä Järvi-Suomen alueella koronakriisin aikana monipaikkaisen asumisen sähkönkulutuksen kasvu on kompensoinut paljolti talouden notkahduksen negatiivisia vaikutuksia yritysten sähkön kulutukseen. Tulkintamme on, että näissä luvuissa näemme etätyön lisääntymisen vaikutuksia, Markus Tykkyläinen jatkaa.

Tutkimushankkeen puitteissa tullaan yhdistämään sähkönkulutuksen mittausdataa muihin tietoaineistoihin, ja luomaan uudenlaista tietoa monipaikkaisuuden ilmiöstä. Tutkimuksen tuloksena tullaan julkaisemaan akateemisia tutkimuksia, ja tutkimuksen tuloksia tullaan hyödyntämään Järvi-Suomen alueen energiainfrastruktuurin kehittämisessä, sekä uusien palvelutuotteiden suunnittelussa.

Yhteistyösopimus on voimassa vuoden 2023 loppuun ja osapuolten yhteinen panostus siihen on yhteensä 200 000 €. Teeman ympärille on tarkoitus rakentaa useampia tutkimushankkeita, joiden kautta siihen tulee myös muuta rahoitusta.

Lisätietoja:

Helsingin yliopisto
Ruralia-instituutti
tutkimusjohtaja Torsti Hyyryläinen
puh: 044 308 5322

Suur-Savon Sähkö Oy
toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen
puh: 050 5965482

Suur-Savon Sähkö - konserni on Järvi-Suomen alueella sähkön siirtoliiketoimintaa ja lämpöliiketoimintaa harjoittava konserni, jonka omistuksesta yli 60 % on alueen kuntien omistuksessa. Konsernin liikevaihto on noin 150 miljoonaa euroa vuosittain, ja oma henkilöstömäärä noin yhdeksänkymmentä henkeä. Kumppanuusverkosto mukaan lukien vuosittainen työllistävä vaikutus Järvi-Suomen alueella on noin 600 henkilötyövuotta.